Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Γενική Συνέλευση

Πρόεδρος Γενικής Συνέλευσης

Βέργαδος Δημήτρης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

 

Τακτικά Μέλη

 

Αναπληρωματικά Μέλη