Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Γενική Συνέλευση

Πρόεδρος Γενικής Συνέλευσης

Χαριτίδης Κωνσταντίνος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Αντιπρόεδρος Γενικής Συνέλευσης

Αφουξενίδης Αλέξανδρος, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

Τακτικά Μέλη

 

Αναπληρωματικά Μέλη