Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Gender Equality Plan

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.), αναγνωρίζοντας τον θετικό αντίκτυπο που έχει η ισότητα των φύλων στην Έρευνα και την Καινοτομία (Ε&Κ), υιοθετεί και εφαρμόζει Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΣΔΙΦ), το οποίο θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για τη διαμόρφωση της κουλτούρας του και την ενίσχυση της ισότητας των φύλων σε όλα τα επίπεδα του Ιδρύματος.

Το ΣΔΙΦ του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. εγκρίθηκε σύμφωνα με την με Α.Π.82356/29.02.2024 Απόφαση της 174ης Συνεδρίασης του Επιστημονικού Συμβουλίου (Ε.Σ.) του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και επιδιώκει να ενσωματώσει την έμφυλη διάσταση στις εσωτερικές διαδικασίες και πρακτικές του Ιδρύματος.

Ειδικότερα, το ΣΔΙΦ του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. επικεντρώνεται στους πέντε θεματικούς τομείς που συνιστώνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προσθέτοντας ένα ακόμη (αρχικό) βήμα, το οποίο είναι απαραίτητο για την εφαρμογή του Σχεδίου:

  • αξιολόγηση τρέχουσας κατάστασης στο Ίδρυμα
  • ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και οργανωτική κουλτούρα
  • ισορροπία των φύλων στην ηγεσία και τη λήψη αποφάσεων
  • ισότητα των φύλων στην επιλογή προσωπικού και στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας
  • ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην έρευνα
  • μέτρα κατά της έμφυλης βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης

Ενημερωθείτε αναλυτικά εδώ