Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Τεχνολογικοί Πόροι

Με στόχο την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για ταχύτητα, αξιοπιστία και διαφάνεια στην προκήρυξη, αξιολόγηση και διαχείριση των δράσεών του, έχει ήδη διαμορφωθεί αναβαθμισμένη και φιλική στον χρήστη διαδικτυακή πύλη υποβολής αιτήσεων υποτροφίας και ερευνητικών προτάσεων (https://hfri.grnet.gr/).

Σημαντική καινοτομία στον σχεδιασμό της νέας Πύλης αποτελεί ο εξατομικευμένος προσανατολισμός και η προσαρμογή της στον χρήστη ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία υποβάλλει την πρόταση/αίτησή του: Υποψήφιος Διδάκτορας για υποτροφία, Μεταδιδακτορικός/ή Ερευνητής/τρια, Μέλος ΔΕΠ/Ερευνητής/τρια.

Εντός του 2018 ολοκληρώθηκαν τα ακόλουθα υποσυστήματα:

 • Εισόδου/Εγγραφής Χρήστη.
 • Υποβολής Αιτήσεων Υποτροφιών και Ερευνητικών Προτάσεων.

Είσοδος στη Διαδικτυακή Πύλη ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.- Εγγραφή ως Χρήστης

 

 

Εντός του 2019 ολοκληρώθηκε το υποσύστημα Αξιολόγησης υποβληθεισών Αιτήσεων Υποτροφιών και Ερευνητικών Προτάσεων, ενώ το υποσύστημα του Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 5 του ν. 4419/2016, βρίσκεται σε εξέλιξη.

Περιβάλλον Αξιολόγησης

 

 

 

 

Επιπρόσθετα, εντός του 2019 εγκαταστάθηκε αναβαθμισμένο πρόγραμμα για την υποστήριξη των αυξημένων αναγκών των Οικονομικών Υπηρεσιών σε νέα υποστηρικτική μονάδα, που δημιούργησε η Τεχνική Υπηρεσία του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ..

Εντός του 2020 προγραμματίζεται:

Α. Η επέκταση του πληροφοριακού συστήματος του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. με την ενσωμάτωση δύο διακριτών υποσυστημάτων:

Ι. Υποβολής και διαχείρισης ενστάσεων.

 1. Διαχείρισης των χρηματοδοτούμενων υποτροφιών / έργων ως προς το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο.

Τα ανωτέρω υποσυστήματα θα διακρίνονται από:

 1. Ευελιξία διασύνδεσης αλλά και υψηλή επεκτασιμότητα. Συγκεκριμένα, θα επιτρέπουν την πλήρη διασύνδεση με τα υφιστάμενα συστήματα της Αναθέτουσας Αρχής, όπως για παράδειγμα το Πληροφοριακό Σύστημα υποβολής αιτήσεων και προτάσεων δράσεων, το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, το μητρώο αξιολογητών και το σύστημα αξιολόγησης. Επιπλέον, θα μπορούν να υποστηρίξουν επιπλέον υποσυστήματα ή/και διαδικασίες που πιθανόν να απαιτηθούν στο μέλλον, όπως για παράδειγμα το υποσύστημα εμφάνισης στατιστικών αναλύσεων, το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και το πρόγραμμα λογιστηρίου. Επιπλέον, θα διασυνδέονται με Πληροφορικά Συστήματα τρίτων, όπως για παράδειγμα τα ΠΣ διαχείρισης ερευνητικών προτάσεων των Φορέων Υλοποίησης, με τη ΓΓΠΠ για πιστοποίηση των χρηστών, και άλλες πηγές.
 2. Αξιοπιστία, ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται χωρίς καθυστερήσεις ή διακοπές εξυπηρέτησης, μεγάλο πλήθος ταυτόχρονων χρηστών που θα ξεπερνά τους 500.
 3. Υψηλό βαθμό παραμετροποίησης έτσι ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν τις διαφορετικές απαιτήσεις της κάθε δράσης. Οι διαφορετικές δράσεις μπορεί να είναι τουλάχιστον πέντε (5).
 4. Πλήρωση όλων των προϋποθέσεων ασφαλείας του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) για όλα τα δεδομένα (προσωπικά ή µη) τα οποία θα διαχειρίζονται.
 5. Δυνατότητα παραγωγής οποιαδήποτε αναφοράς (report), χωρίς να απαιτείται γνώση προγραμματισμού.
 6. Συμβατότητα και δυνατότητα διασύνδεσης με όλα τα συστήματα διαχείρισης ερευνητικών έργων των ερευνητικών κέντρων και Πανεπιστημίων. Σε αντίθετη περίπτωση ο Ανάδοχος οφείλει να εγκαταστήσει και να συντηρεί και εκεί, χωρίς επιπλέον κόστος, τα αντίστοιχα συστήματα.
 7. Δυνατότητα παραγωγής στατιστικών μέσω διαγραμμάτων.
 8. Αυτόματη πιστοποίηση αν ένα έγγραφο είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο με αποδεκτά πιστοποιητικά ή όχι καθώς και αυτόματη ενημέρωση των χρηστών.
 9. Δυνατότητα επικοινωνίας μέσω του συστήματος με τους φορείς υλοποίησης μέσω φόρμας.
 10. Εξαγωγή δεδομένων σε μορφή Excel, όπου απαιτείται.
 11. Αυτοματοποιημένη διαδικασία εκτυπώσεων αναφορών.
 12. Εργαλεία αυτόματης παραγωγής αναφορών και στατιστικών από την εφαρμογή.

Β. Η εγκατάσταση Συστήματος Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου, Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων και Ψηφιακών Υπογραφών και η μηχανογραφική συντήρηση.

Το Σύστημα θα καλύπτει τις απαιτήσεις διαχείρισης και διακίνησης όλων των παραγόμενων ή παραλαμβανόμενων από τους εργαζόμενους, τις υπηρεσίες του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. καθώς και όλες τις εξωτερικές υπηρεσίες/φορείς, εγγράφων (εξερχομένων και εισερχομένων), για όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής τους και θα διαθέτει τριάντα πέντε (35) άδειες  χρήσης. Το σύστημα θα καλύπτει τις σχετικές απαιτήσεις ολιστικά και καθολικά σε σχέση με όλες τις πράξεις και ενέργειες που αφορούν την παραλαβή, διαχείριση, δημιουργία, διακίνηση, έγκριση/υπογραφή και αρχειοθέτηση εγγράφων, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο. Σε ένα υψηλότερο επίπεδο, η λογική οργάνωση των εγγράφων και των ενεργειών που εκτελούνται επ’ αυτών θα πρέπει να προσδιορίζει μια σειρά από διαδικασίες διαχείρισης και διακίνησης πληροφορίας εντός του φορέα, που θα οργανώνονται σε θέματα/υποθέσεις. Το λογισμικό θα εγκατασταθεί κεντρικά, σε υπολογιστικό και δικτυακό εξοπλισμό του ΕΛΙΔΕΚ.

Το Σύστημα θα υποστηρίζει όλους τους συνηθισμένους τύπους εγγράφων (εισερχόμενο, εξερχόμενο, σχέδιο, εσωτερική αλληλογραφία, κλπ.) όπως αυτοί προσδιορίζονται στον Κώδικα Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών (ΚΕΔΥ) και στο ευρύτερο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που αφορά τη διαχείριση και διακίνηση πάσης φύσης εγγράφων από δημόσιους φορείς στην Ελλάδα και στην ΕΕ. Θα πρέπει να μπορεί να παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης των εγγράφων ανάλογα με τον τύπο του κάθε εγγράφου σε κάθε φάση του κύκλου ζωής του και να υποστηρίζει με πληρότητα κατ’ ελάχιστο τις ακόλουθες βασικές λειτουργίες:

(α) Διαχείριση και διακίνηση εισερχομένων εγγράφων

(β) Διαχείριση και διακίνηση εξερχομένων εγγράφων,

(γ) Δημιουργία, υπογραφή και διακίνηση σχεδίων εγγράφων,

(δ) Δημιουργία και διακίνηση εγγράφων που διακινούνται εντός του οργανισμού,

(ε) Διαχείριση υποθέσεων,

(στ) Δυνατότητες διαχείρισης του συστήματος,

(ζ) Εξαγωγή συγκεντρωτικών στοιχείων διακίνησης εγγράφων και αναφορών.

Το εν λόγω σύστημα θα διαθέτει πλήρη διαλειτουργικότητα ή/και συμβατότητα όχι μόνο με όλα τα πληροφοριακά συστήματα του Φορέα αλλά και με κρίσιμα Πληροφοριακά Συστήματα και υποδομές ΤΠΕ του Ελληνικού Κράτους, όπως:

·         Την πύλη ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ΕΡΜΗΣ,

·         Τη διαδικτυακή πύλη ΔΙΑΥΓΕΙΑ,

·         Το ΕΣΗΔΗΣ/ ΚΗΜΔΗΣ,

καθώς και υποστήριξη ανταλλαγής εγγράφων με τρίτα συστήματα μέσω της ευρωπαϊκής υποδομής eDelivery.

Επίσης, αναμένεται η επέκταση της τεχνικής μονάδας με στόχο την υποστήριξη του εν λόγω συστήματος.