Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανθρώπινοι Πόροι

Το ανθρώπινο δυναμικό του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. είναι υψηλών προδιαγραφών, με ιδιαίτερη κατάρτιση και πίστη στο όραμα του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Στόχος είναι η ολοκλήρωση της στελέχωσης του Ιδρύματος και η συνεχής εκπαίδευση και αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού του.

Στο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. δεν έχει καλυφθεί καμία από τις τριάντα πέντε (35) θέσεις τακτικού προσωπικού.

Το υφιστάμενο δυναμικό του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ανέρχεται σε 21 εργαζόμενους ΙΔΟΧ και 1 εργαζόμενο ΙΔΑΧ με απόσπαση.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η στελέχωση του φορέα αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2020: