Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Αξιολόγηση – Μητρώο

 

Η αξιολόγηση των ερευνητικών προτάσεων/αιτήσεων υποτροφιών διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4429/2016 όπως ισχύει και τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας:

 • Η υποβολή και αξιολόγηση των προτάσεων διενεργείται μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Ιδρύματος
 • Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από επιτροπή αξιολογητών (5-20 μέλη) η οποία μπορεί να υποβοηθείται από έναν ή περισσότερους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.
 • Οι εν λόγω εμπειρογνώμονες και τα μέλη επιτροπών αξιολόγησης προέρχονται από το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και έως τη δημιουργία αυτού από το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών του άρθρου 27 του ν. 4310/2014 (Α` 258) και διαθέτουν τα προσόντα που σχετίζονται με το αντικείμενο του προς αξιολόγηση έργου.
 • Την Επιτροπή ορίζει το Επιστημονικό Συμβούλιο ύστερα από εισήγηση της Θεματικής Συμβουλευτικής Επιτροπής (ΘΕ.Σ.Ε.).
 • Οι ΘΕ.Σ.Ε. προτείνουν στο Επιστημονικό Συμβούλιο τουλάχιστον διπλάσιο αριθμό εμπειρογνωμόνων από τον απαιτούμενο για τη συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων.
 • Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κοινοποιούνται αμέσως στους υποψηφίους, με εξατομικευμένη αναφορά και τεκμηρίωση της απόφασης αξιολόγησης.
 • Ο υποψήφιος έχει δικαίωμα υποβολής ένστασης για λόγους νομιμότητας της απόφασης, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών.
 • Η επιτροπή ενστάσεων αποτελείται από τρία (3) μέλη που προέρχονται από το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και έως τη δημιουργία αυτού από το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών του άρθρου 27 του ν. 4310/2014 (Α’ 258).
 • Η απόφαση της επιτροπής γνωστοποιείται στον Διευθυντή του Ιδρύματος και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.
 • Μετά από την αξιολόγηση των προτάσεων εκδίδεται η απόφαση χρηματοδότησης από τον Διευθυντή του Ιδρύματος.
 • Η εν λόγω απόφαση αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη και υπόκειται σε αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου.
 • Η όλη διαδικασία διέπεται από αυστηρούς κανόνες σύγκρουσης συμφερόντων και εμπιστευτικότητας που δεσμεύουν όλα τα μέρη που συμμετέχουν.

 

Θεματική Συμβουλευτική Επιτροπή (ΘΕ.Σ.Ε.)

Κάθε μέλος του Ε.Σ. του Ιδρύματος επικουρείται στο έργο του από Θεματική Συμβουλευτική Επιτροπή (ΘΕ.Σ.Ε.) αποτελούμενη από πέντε (5) καταξιωμένους επιστήμονες εξειδικευμένους στη θεματική περιοχή που εποπτεύει. Στη ΘΕ.Σ.Ε. μετέχει αυτοδικαίως, ο Πρόεδρος του αντίστοιχου θεματικού ΤΕΣ, με αναπληρωτή του τον Αντιπρόεδρο του ΤΕΣ.

Για τη συγκρότηση της ΘΕ.Σ.Ε., η Συμβουλευτική Επιτροπή του Ιδρύματος προτείνει στον Υπουργό διπλάσιο τουλάχιστον αριθμό μελών, τα οποία προέρχονται από το ΕΣΕΚ ή το αντίστοιχο θεματικό ΤΕΣ. Ο Υπουργός εκδίδει την πράξη συγκρότησης της ΘΕ.Σ.Ε. Συντονιστής της ΘΕ.Σ.Ε. είναι αυτοδικαίως το (1) μέλος του Ε.Σ., με πρωτοβουλία του οποίου συνεδριάζουν οι ΘΕ.Σ.Ε. τουλάχιστον (2) δύο φορές το χρόνο. Η θητεία των μελών της ΘΕ.Σ.Ε. είναι ετήσια με δυνατότητα ανανέωσης. Τα μέλη της ΘΕ.Σ.Ε. κατά τη διάρκεια της θητείας τους υπόκεινται σε ασυμβίβαστα.

Για την αξιολόγηση των προτάσεων κάθε προκήρυξης, οι ΘΕ.Σ.Ε. συγκαλούνται υποχρεωτικώς εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων, προκειμένου να προτείνουν στο Επιστημονικό Συμβούλιο εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη σύγκλησή τους τουλάχιστον διπλάσιο αριθμό εμπειρογνωμόνων από τον απαιτούμενο για τη συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων. Αν κάποια ΘΕ.Σ.Ε. δεν υποβάλλουν για οποιονδήποτε λόγο τον κατάλογο των υποψήφιων εμπειρογνωμόνων η επιλογή τους γίνεται από το Ε.Σ.

Οι πράξεις που αφορούν την επιλογή, τον ορισμό, τις μετακινήσεις εκτός έδρας και τις αμοιβές των εμπειρογνωμόνων και των μελών των επιτροπών δημοσιεύονται και αναρτώνται στο Πρόγραμμα Διαύγεια αμέσως μετά τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση των αξιολογήσεων.

 


Μητρώο
Πιστοποιημένων Αξιολογητών & Εμπειρογνωμόνων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Για την αξιολόγηση των προτάσεων, την εξέταση των ενστάσεων και την πιστοποίηση των χρηματοδοτούμενων δράσεων του Ιδρύματος δημιουργείται Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών – Εμπειρογνωμόνων, επιστημόνων εγνωσμένου κύρους, από το οποίο προέρχονται οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες και τα μέλη των επιτροπών εμπειρογνωμόνων και ενστάσεων καθώς και οι πιστοποιητές των χρηματοδοτούμενων έργων.

Ο καθορισμός των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων και η πιστοποίηση των μελών του Μητρώου πραγματοποιείται από πενταμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού και απαρτίζεται από τρία (3) μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής και δύο (2) μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ιδρύματος.

Διαβάστε εδώ την 3η Τροποποίηση της  «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών – Εμπειρογνωμόνων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)»

Διαβάστε εδώ την 2η Τροποποίηση της  «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών – Εμπειρογνωμόνων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)»

Διαβάστε εδώ την 1η Τροποποίηση της  «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών – Εμπειρογνωμόνων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)»

Για να διαβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών – Εμπειρογνωμόνων του ΕΛΙΔΕΚ παρακαλώ πατήστε εδώ

Ορισμός Επιτροπών Αξιολόγησης, Ορισμός Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων και Ενστάσεων

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης καθώς και οι πράξεις που αφορούν την επιλογή, τον ορισμό, τις μετακινήσεις εκτός έδρας και τις αμοιβές των εμπειρογνωμόνων και των μελών των Επιτροπών Αξιολόγησης δημοσιεύονται και αναρτώνται στο Πρόγραμμα Διαύγεια αμέσως μετά τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 5 του Ν. 4429/2016.

Για να δείτε τις Επιτροπές Αξιολόγησης τους Ανεξάρτητους Εμπειρογνώμονες και τις Επιτροπές Ενστάσεων παρακαλώ πατήστε πάνω στην κάθε Προκήρυξη:

 

Στοιχεία Υποβολής & Αξιολόγησης ανά Ε.Π & Δράση

 • 1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας, πατήστε εδώ
 • 2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους Διδάκτορες, πατήστε εδώ
 • 1η Προκήρυξη Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» «200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση», πατήστε εδώ
 • Δράση ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.: Έρευνα πεδίου για τη συλλογή δεδομένων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του «9ου κύματος» της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας, πατήστε εδώ
 • 2η Προκήρυξη Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» – «Αιέν Αριστεύειν – Θεόδωρος Παπάζογλου», πατήστε εδώ

 

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπών Αξιολόγησης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

1η Τροποποίηση Οδηγού Αξιολόγησης Προτάσεων/Αιτήσεων στο πλαίσιο των δράσεων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας

Οδηγός Αξιολόγησης Προτάσεων/Αιτήσεων στο πλαίσιο των δράσεων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.