Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Διαγωνισμοί Προμηθειών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την παροχή διοικητικών υπηρεσιών για το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας – ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
09/12/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών προώθησης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας – ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
09/12/2020
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφορών για την Παροχή Υπηρεσιών Σχεδιασμού για την Διαμόρφωση και την Αναβάθμιση των Χώρων Ισογείου και του Περιβάλλοντα Χώρου του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας – ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
07/12/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια παροχής υπηρεσιών διενέργειας του μοριακού τεστ για την ανίχνευση του γονιδιώματος του ιού SARS-COV2
26/10/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια παροχής υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας
22/09/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια παροχής υπηρεσιών Πιστοποίησης στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. «2η Προκήρυξη Υποψηφίων Διδακτόρων»
27/07/2020
Αναβολή αποσφράγισης προσφορών στο πλαίσιο της με Α.Π. 23278/09.03.2020 Διακήρυξης 2/2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC006402763)
23/03/2020
Διευκρινίσεις επί της παρ. 2.2.6 της Διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού 2/2020(Α.Π. 23278/9.3.2020, ΑΔΑΜ:20PROC006402763)
17/03/2020
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 2/2020. Για 1) την προμήθεια Συστήματος Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου, Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων και Ψηφιακών Υπογραφών και τη μηχανογραφική συντήρηση και υποστήριξη του ανωτέρω συστήματος για το έτος 2020, 2) την προμήθεια πέντε (5) πακέτων λογισμικών. Εκτιμώμενη αξία 21.582,00 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
09/03/2020
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 1/2020. Για την 1) την επέκταση του υφιστάμενου πληροφοριακού συστήματος του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ με την ενσωμάτωση δύο (2) διακριτών υποσυστημάτων: α. υποβολής και διαχείρισης ενστάσεων, β. διαχείρισης χρηματοδοτούμενων έργων ως προς το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο, 2) την παροχή υπηρεσιών μηχανογραφικής συντήρησης και υποστήριξης των υποσυστημάτων για το έτος 2020.(CPV: 72212600-5). Εκτιμώμενη αξία 30.000,00 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
13/02/2020