Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Διαγωνισμοί Προμηθειών

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων 2/2023 για την Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υποδομών του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Εκτιμώμενη αξία: 11.495,00 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
21/11/2023
Πρόσκληση μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α: 197199) για τη συμμετοχή σε διαδικασία με απευθείας ανάθεση η σύναψη συμβάσεων, όπου απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016, για τα είδη που κρίθηκαν άγονα στον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό – Διακήρυξη 1/2023 με αντικείμενο την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού (CPV: 48000000-8)
27/06/2023
Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων 1/2023 για την προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής και Λογισμικού. Εκτιμώμενη αξία: 74.385,00 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
10/03/2023
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 1/2021 για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού. Εκτιμώμενη αξία 30.480,00ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
09/03/2021
Πρόσκληση για την Υποβολή Οικονομικών Προσφορών παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης για το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
23/02/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών μεταφράσεων κειμένων για τις ανάγκες του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας – ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
19/01/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την παροχή διοικητικών υπηρεσιών για το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας – ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
09/12/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών προώθησης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας – ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
09/12/2020
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφορών για την Παροχή Υπηρεσιών Σχεδιασμού για την Διαμόρφωση και την Αναβάθμιση των Χώρων Ισογείου και του Περιβάλλοντα Χώρου του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας – ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
07/12/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια παροχής υπηρεσιών διενέργειας του μοριακού τεστ για την ανίχνευση του γονιδιώματος του ιού SARS-COV2
26/10/2020