Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)

Έναρξη Υποβολών:
01/09/2022
Λήξη Υποβολών:
12/10/2022
Προϋπολογισμός:
58.226.253,03 €

Η Διευθύντρια του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας καλεί

 

Τους/τις ενδιαφερόμενους/ες δυνητικούς δικαιούχους να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της παρούσας Προκήρυξης, η οποία χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση Βασικής και Εφαρμοσμένης Έρευνας» και Φορέα Υλοποίησης το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρουσιάζονται στο συνημμένο αρχείο.

 Η συνολική δαπάνη της Προκήρυξης ανέρχεται στα 58.226.253,03€.

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ

https://portal.hfri.gr/

Η προκήρυξη θα δημοσιευτεί και στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

gsri.gov.gr και greece20.gov.gr/

Έναρξη Υποβολών: Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2022, 12:00 (ώρα Ελλάδας)

Λήξη Υποβολών: Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2022, 17:00 (ώρα Ελλάδας)

 

Η Δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.


Κατάλογοι Χρηματοδότησης

Υποδράση 1

Διαβάστε εδώ την Τροποποίηση των Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων σε όλες τις Επιστημονικές Περιοχές

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στην Επιστημονική Περιοχή:

 • Ε.Π.3. «Επιστήμες Ζωής»

 

Διαβάστε εδώ την Τροποποίηση των Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στην Επιστημονική Περιοχή:

 • Ε.Π.5 «Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας»

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στις Επιστημονικές Περιοχές:

 • Ε.Π.2 «Επιστήμες Μηχανικού & Τεχνολογίας»
 • Ε.Π.4 «Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα»
 • Ε.Π.6 «Κοινωνικές Επιστήμες»

 

Διαβάστε εδώ την Τροποποίηση των Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στις Επιστημονικές Περιοχές:

 • Ε.Π.1. «Φυσικές Επιστήμες»
 • Ε.Π.8. «Περιβάλλον και Ενέργεια»

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στην Επιστημονική Περιοχή:

 • Ε.Π.5 «Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας»

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στις Επιστημονικές Περιοχές:

 • Ε.Π.1. «Φυσικές Επιστήμες»
 • Ε.Π.8. «Περιβάλλον και Ενέργεια»

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στις Επιστημονικές Περιοχές:

 • Ε.Π.7 «Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες»
 • Ε.Π.9 «Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας»

 

Υποδράση 2

Διαβάστε εδώ την Τροποποίηση των Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων σε όλες τις Θεματικές Περιοχές

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στην Θεματική Περιοχή:

 • Θ.Π.2 «Επιστήμες Ζωής

 

Διαβάστε εδώ την Τροποποίηση των Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στην Θεματική Περιοχή:

 • Θ.Π.1 «Φυσικές Επιστήμες, Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας, Περιβάλλον και Ενέργεια»

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στην Θεματική Περιοχή:

 • Θ.Π.1 «Φυσικές Επιστήμες, Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας, Περιβάλλον και Ενέργεια»

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων της Θεματικής Περιοχής 5

 • Υποθεματική 5.3 «Ψηφιακές Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες»

 

Διαβάστε εδώ την Τροποποίηση των Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων των Θεματικών Περιοχών:

 • Θ.Π.3 «Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα»
 • Θ.Π.4 «Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας»

 

Διαβάστε εδώ την Τροποποίηση των Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στην Θεματική Περιοχή

Θ.Π.5 «Κοινωνικές Επιστήμες, Ανθρωπιστικές και Τέχνες, Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας»

Υποθεματικές:

 • 5.1 «Μελέτη των Κοινωνιών της Συμπερίληψης (inclusive societies)»
 • 5.2 «Επικοινωνία, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και κοινωνική επιρροή»
 • 5.4 «Ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών και βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων»
 • 5.5 «Ανάπτυξη πολιτικών και μοντέλων διακυβέρνησης της καινοτομίας»

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων των Θεματικών Περιοχών:

 • Θ.Π.3 «Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα»
 • Θ.Π.4 «Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας»

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στην Θεματική Περιοχή

Θ.Π.5 «Κοινωνικές Επιστήμες, Ανθρωπιστικές και Τέχνες, Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας».

Υποθεματικές:

 • 5.1 «Μελέτη των Κοινωνιών της Συμπερίληψης (inclusive societies)»
 • 5.2 «Επικοινωνία, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και κοινωνική επιρροή»
 • 5.4 «Ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών και βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων»
 • 5.5 «Ανάπτυξη πολιτικών και μοντέλων διακυβέρνησης της καινοτομίας»

Οριστικά Αποτελέσματα

Υποδράση 1

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Πινάκων Οριστικής Κατάταξης Προτάσεων της Επιστημονικής Περιοχής:

 • Ε.Π.3 «Επιστήμες Ζωής»

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Πινάκων Οριστικής Κατάταξης Προτάσεων των Επιστημονικών Περιοχών:

 • Ε.Π.2 «Επιστήμες Μηχανικού & Τεχνολογίας»
 • Ε.Π.4 «Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα»
 • Ε.Π.6 «Κοινωνικές Επιστήμες»

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Πινάκων Οριστικής Κατάταξης Προτάσεων της Επιστημονικής Περιοχής:

 • Ε.Π.5 «Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας»

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Πινάκων Οριστικής Κατάταξης Προτάσεων των Επιστημονικών Περιοχών:

 • Ε.Π.1 «Φυσικές Επιστήμες»
 • Ε.Π.8 «Περιβάλλον και Ενέργεια»

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Πινάκων Οριστικής Κατάταξης Προτάσεων των Επιστημονικών Περιοχών:

 • Ε.Π.7 «Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες»
 • Ε.Π.9 «Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας»

 

Υποδράση 2

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Πινάκων Οριστικής Κατάταξης Προτάσεων της Θεματικής Περιοχής:

 • Θ.Π.2 «Επιστήμες Ζωής»

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Πινάκων Οριστικής Κατάταξης Προτάσεων της Θεματικής Περιοχής:

 • Θ.Π.1 «Φυσικές Επιστήμες, Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας, Περιβάλλον και Ενέργεια»

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Πινάκων Οριστικής Κατάταξης Προτάσεων της Θεματικής Περιοχής:

 • Θ.Π.5 «Κοινωνικές Επιστήμες, Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες, Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας»

Υποθεματική 5.3 «Ψηφιακές Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες»

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Πινάκων Οριστικής Κατάταξης Προτάσεων της Θεματικής Περιοχής:

 • Θ.Π.3 «Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα»
 • Θ.Π.4 «Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας»

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Πινάκων Οριστικής Κατάταξης Προτάσεων της Θεματικής Περιοχής:

 • Θ.Π.5 «Κοινωνικές Επιστήμες, Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες, Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας», υποθεματικές 5.1, 5.2, 5.4 & 5.5

 


Προσωρινά Αποτελέσματα

Υποδράση 1

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση των Επικαιροποιημένων Αποτελεσμάτων και Πινάκων Προσωρινής Κατάταξης Προτάσεων της Επιστημονικής Περιοχής:

 • Ε.Π.3 «Επιστήμες Ζωής»

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Πινάκων Προσωρινής Κατάταξης Προτάσεων της Επιστημονικής Περιοχής:

 • Ε.Π.2 «Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας»

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Πινάκων Προσωρινής Κατάταξης Προτάσεων των Επιστημονικών Περιοχών:

 • Ε.Π.4 «Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα»
 • Ε.Π.6 «Κοινωνικές Επιστήμες»

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Πινάκων Προσωρινής Κατάταξης Προτάσεων της Επιστημονικής Περιοχής:

 • Ε.Π.3 «Επιστήμες Ζωής»

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Πινάκων Προσωρινής Κατάταξης Προτάσεων των Επιστημονικών Περιοχών:

 • Ε.Π.5 «Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας»
 • Ε.Π.8 «Περιβάλλον και Ενέργεια»

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Πινάκων Προσωρινής Κατάταξης Προτάσεων της Επιστημονικής Περιοχής:

 • Ε.Π.1 «Φυσικές Επιστήμες»

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Πινάκων Προσωρινής Κατάταξης Προτάσεων της Επιστημονικής Περιοχής:

 • Ε.Π.7 «Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες»

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Πινάκων Προσωρινής Κατάταξης Προτάσεων της Επιστημονικής Περιοχής:

 • Ε.Π.9 «Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας»

 

Υποδράση 2

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση των Επικαιροποιημένων Πινάκων Προσωρινής Κατάταξης Προτάσεων της Θεματικής Περιοχής:

 • Θ.Π.1 «Φυσικές Επιστήμες, Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας, Περιβάλλον και Ενέργεια»

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση των Επικαιροποιημένων Πινάκων Προσωρινής Κατάταξης Προτάσεων της Θεματικής Περιοχής:

 • Θ.Π.2 «Επιστήμες Ζωής»

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση των Επικαιροποιημένων Πινάκων Προσωρινής Κατάταξης Προτάσεων της Θεματικής Περιοχής:

 • Θ.Π.5, Υποθεματική 5.3 «Ψηφιακές Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες»

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Πινάκων Προσωρινής Κατάταξης Προτάσεων της Θεματικής Περιοχής:

 • Θ.Π.1 «Φυσικές Επιστήμες, Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας, Περιβάλλον και Ενέργεια»
 • Θ.Π.3 «Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα»

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Πινάκων Προσωρινής Κατάταξης Προτάσεων της Θεματικής Περιοχής:

 • Θ.Π.2 «Επιστήμες Ζωής»

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Πινάκων Προσωρινής Κατάταξης Προτάσεων της Θεματικής Περιοχής:

 • Θ.Π.4, «Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας»

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Πινάκων Προσωρινής Κατάταξης Προτάσεων της Θεματικής Περιοχής:

 • Θ.Π.5, Υποθεματική 5.3 «Ψηφιακές Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες»

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Πινάκων Προσωρινής Κατάταξης Προτάσεων της Θεματικής Περιοχής:

 • Θ.Π.5 «Κοινωνικές Επιστήμες, Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες, Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας», υποθεματικές 5.1, 5.2, 5.4 & 5.5

Έλεγχος Πληρότητας

 

Υποδράση 1

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Ελέγχου Πληρότητας Προτάσεων της Επιστημονικής Περιοχής:

 • ΕΠ.2 «Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας»

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Ελέγχου Πληρότητας Προτάσεων των Επιστημονικών Περιοχών:

 • ΕΠ.1 «Φυσικές Επιστήμες»
 • ΕΠ.3 «Επιστήμες Ζωής»
 • ΕΠ.7 «Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες»
 • ΕΠ.8 «Περιβάλλον και Ενέργεια»

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Ελέγχου Πληρότητας Προτάσεων των Επιστημονικών Περιοχών:

 • ΕΠ.4 «Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα»
 • ΕΠ.5 «Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας»
 • ΕΠ.6 «Κοινωνικές Επιστήμες»
 • ΕΠ.9 «Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας»

 

Υποδράση 2

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Ελέγχου Πληρότητας Προτάσεων των Θεματικών Περιοχών:

 • ΘΠ.2 «Επιστήμες Ζωής»
 • ΘΠ.5 «Κοινωνικές Επιστήμες, Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες, Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας», υποθεματική 5.3

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Ελέγχου Πληρότητας Προτάσεων της Θεματικής Περιοχής:

 • ΘΠ.1 «Φυσικές Επιστήμες, Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας, Περιβάλλον και Ενέργεια»

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Ελέγχου Πληρότητας Προτάσεων των Θεματικών Περιοχών:

 • ΘΠ.3 «Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα»
 • ΘΠ.4 «Μαθηματικά και Επιστήμες Πληροφορίας»
 • ΘΠ.5 «Κοινωνικές Επιστήμες, Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες, Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας», υποθεματικές 5.1, 5.2, 5.4 & 5.5

 


Προκήρυξη

 


Οδηγός Διαχείρισης

 


Χρήσιμα Έντυπα και Συχνές Ερωτήσεις


Διαχείριση Δράσεων και Έργων ΤΑΑ

Για την υποβολή καταγγελιών για έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, παρακαλούμε, πατήστε εδώ

Δελτία Τύπου

Χρηματοδότηση 279 ερευνητικών έργων με προϋπολογισμό 62,5 εκατ. € στο πλαίσιο της Προκήρυξης «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)»

Ολοκλήρωση διαδικασίας υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών)» – Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

Επιτυχείς ημερίδες ενημέρωσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για τη Δράση «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια Υποστήριξη όλων των Επιστημών)»

Νέα Προκήρυξη ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για τη «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια Υποστήριξη όλων των Επιστημών)» στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»


Προδημοσίευση

Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., ως Φορέας Υλοποίησης του Υποέργου 1 «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια Υποστήριξη όλων των Επιστημών)», το οποίο συμπεριλαμβάνεται στον άξονα 4.5 «Προώθηση της Έρευνας και της Καινοτομίας» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας («Ελλάδα 2.0»), ενημερώνει τους κύριους δικαιούχους χρηματοδότησης των δράσεών του καθώς και τα Μέλη ΔΕΠ και τους/τις Ερευνητές/τριες ότι στο προσεχές διάστημα πρόκειται να δημοσιεύσει τη σχετική Προκήρυξη στο πλαίσιο του ως άνω Υποέργου.

Διαβάστε την προδημοσίευση εδώ

Ανακοίνωση – Δημοσίευση Προκήρυξης στο πλαίσιο της «Χρηματοδότησης της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια Υποστήριξη όλων των Επιστημών)» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ανακοίνωση Ε.Σ. ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. σχετικά με την Προδημοσίευση της δράσης «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών)»