Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Θέσεις Εργασίας

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση επτά (7) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο Τμήμα Ερευνητικών Έργων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (κωδ. θέσεων: ΣΟΧΔΕ5)
12/04/2023
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης υπαλλήλου για το Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών με αντικείμενο την Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού (κωδ. Θέσης: ΣΔΑΘ2)
03/04/2023
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης υπαλλήλου για το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Εγκαταστάσεων και Πληροφοριακών Συστημάτων (κωδ. Θέσης: ΣΟΧΤΥ3)
20/03/2023
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση επτά (7) θέσεων έκτακτου προσωπικού για το Τμήμα Ερευνητικών Έργων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (Κωδ. Θέσεων ΣΟΧΔΕ5)
06/03/2023
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης υπαλλήλου για το Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών με αντικείμενο την Επικοινωνία και τις Δημόσιες Σχέσεις (κωδ. Θέσης: ΣΕΔΗΣ2)
06/03/2023
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης υπαλλήλου για το Αυτοτελές Νομικό Γραφείο (κωδ. Θέσης: ΣΟΧΝ4)
06/03/2023
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης υπαλλήλου για το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών με αντικείμενο τις Προμήθειες (κωδ. Θέσης: ΣΟΧΠ2)
28/02/2023
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης υπαλλήλου για το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών με αντικείμενο την Ταμειακή Διαχείριση (κωδ. Θέσης: ΣΟΧΤΔ3)
28/02/2023
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης υπαλλήλου για το Αυτοτελές Νομικό Γραφείο του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
08/11/2022
Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης υπαλλήλου για το τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Εγκαταστάσεων Εξοπλισμού και Πληροφοριακών Συστημάτων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
04/11/2022