Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Θέσεις Εργασίας

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για την κάλυψη μίας (1) θέσης υπαλλήλου με απόσπαση στο Τμήμα Ερευνητικών Έργων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (κωδ. Θέσης: ΔΕΕΡ)
25/01/2024
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για την κάλυψη μίας (1) θέσης υπαλλήλου με απόσπαση στο Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (κωδ. Θέσης: ΤΑΔΙΑ)
20/12/2023
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Προσωρινού Τακτικού Μέλους του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)
19/09/2023
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο (2) θέσεων με απόσπαση στο Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)
10/08/2023
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση επτά (7) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο Τμήμα Ερευνητικών Έργων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (κωδ. θέσεων: ΣΟΧΔΕ5)
12/04/2023
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης υπαλλήλου για το Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών με αντικείμενο την Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού (κωδ. Θέσης: ΣΔΑΘ2)
03/04/2023
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης υπαλλήλου για το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Εγκαταστάσεων και Πληροφοριακών Συστημάτων (κωδ. Θέσης: ΣΟΧΤΥ3)
20/03/2023
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση επτά (7) θέσεων έκτακτου προσωπικού για το Τμήμα Ερευνητικών Έργων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (Κωδ. Θέσεων ΣΟΧΔΕ5)
06/03/2023
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης υπαλλήλου για το Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών με αντικείμενο την Επικοινωνία και τις Δημόσιες Σχέσεις (κωδ. Θέσης: ΣΕΔΗΣ2)
06/03/2023
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης υπαλλήλου για το Αυτοτελές Νομικό Γραφείο (κωδ. Θέσης: ΣΟΧΝ4)
06/03/2023