Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Θεσμικό Πλαίσιο

Νόμοι

Ν. 4429/2016 (ΦΕΚ Α΄ 199/21.10.2016) “Ελληνικό Ιδρυμα Ερευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις” (κωδικοποίηση Οκτωβρίου 2022)

Ν.4610/2019 (ΦΕΚ Α΄ 70), Άρθρο 73 «Ρυθμίσεις για ερευνητικούς φορείς»

Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α’ 13), Άρθρο 35, «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις»

Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α’ 4547), Άρθρο 98, «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»

Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α’ 38), ‘Αρθρο 20, «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις.»

Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α’ 141) “Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις.” 

Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114), Άρθρο 69,  «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.»

Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ Α’ 17), Άρθρο 28, «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις»

Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ Α’ 159), Άρθρο 47, «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.» 

Προεδρικό Διάταγμα Υπ’ Αριθμ. 81/2019(ΦΕΚ Α’ 119) Άρθρο 4, «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»

 

Εσωτερικός Κανονισμός ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

 

Α.Α. 195245/2018 (ΦΕΚ Β’ 5252), Κοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης  με θέμα «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)»

Α.Α. 102809/2019 (ΦΕΚ Β’ 2651), Τροποποίηση της 195245/2018 κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)».

 

Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις

Α.Α. 62933/2021 (ΦΕΚ Β’ 462) , Τροποποίηση της υπ’ αρ. 108987/4-7-2019 κοινής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός αποζημίωσης των αξιολογητών και εμπειρογνωμόνων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας»

Α.Α. 108987/2019 (ΦΕΚ Β’ 433, Καθορισμός αποζημίωσης των αξιολογητών και των εμπειρογνωμόνων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.

 

Υπουργικές Αποφάσεις

Ετήσιος Προγραμματισμός Δράσεων έτους 2024

Α.Α. 124433/2024 «Τροποποίηση των υπ’ αρ. 29898/26.02.2019, 133182/20.12.2019, 104217/1.11.2022, υπουργικών αποφάσεων και έγκριση ετήσιου προγραμματισμού των δράσεων και κατανομή πόρων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) για το έτος 2024.»

Ετήσιος Προγραμματισμός Δράσεων έτους 2023

Α.Α 82321/2023 «.Τροποποίηση της υπ’ αρ. 104217/01.11.2022 (Β’ 5687) υπουργικής απόφασης»

Α.Α 104217/2022 «Έγκριση ετήσιου προγραμματισμού των δράσεων και κατανομή πόρων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) για το έτος 2023.»

Ετήσιος Προγραμματισμός Δράσεων έτους 2022

Α.Α 63434/2022 «Έγκριση ετήσιου προγραμματισμού των δράσεων και κατανομή πόρων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) για το έτος 2022.»

Ετήσιος Προγραμματισμός Δράσεων έτους 2020

Α.Α 104217/2022 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 133182/20.12.2019 Υπουργικής Απόφασης.»

Α.Α. 25422/2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 133182-20/12/2019 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Ετήσιος προγραμματισμός των δράσεων και κατανομή πόρων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), για το έτος 2020» (Β’ 4885)»

Α.Α. 133182/2019 «Ετήσιος προγραμματισμός των δράσεων και κατανομή πόρων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), για το έτος 2020»

Ετήσιος Προγραμματισμός Δράσεων έτους 2019

Α.Α 104217/2022 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 29898/26.02.2019 Υπουργικής Απόφασης.»

Α.Α. 29898/2019 «Ετήσιος προγραμματισμός των δράσεων και κατανομή πόρων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), για το έτος 2019»

A.Α. 32397/2020 «Τροποποίηση της αριθμ. 29898/26-2-2019 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα: «Ετήσιος προγραμματισμός των δράσεων και κατανομή πόρων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) για το έτος 2019» (Β΄ 809).

Ετήσιος Προγραμματισμός  Δράσεων έτους 2018

Α.Α 63434/2022 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 69615-3/5/2018»

Α.Α. 94418/2021 «Δεύτερη (2η) τροποποίηση της υπ’ αρ. 69615-3/5/2018 απόφασης με θέμα: «Ετήσιος προγραμματισμός των δράσεων και κατανομή πόρων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), για το έτος 2018»

Α.Α. 133182/2019 «Ετήσιος προγραμματισμός των δράσεων και κατανομή πόρων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), για το έτος 2020» «Τροποποιούμε τη με αριθ. 69615/2018 (Β’ 1907) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Ετήσιος προγραμματισμός των δράσεων και κατανομή πόρων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), για το έτος 2018

Α.Α. 69615/2018 «Ετήσιος προγραμματισμός των δράσεων και κατανομή πόρων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), για το έτος 2018»

Ετήσιος Προγραμματισμός Δράσεων έτους 2017 

Α.Α. 245/2017 «Ετήσιος προγραμματισμός των δράσεων και κατανομή πόρων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), για το έτος 2017»

Α.Α. 223400/2017 «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ 245/2017 απόφασης «Ετήσιος προγραμματισμός των δράσεων και κατανομή πόρων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), για το έτος 2017»

Α.Α. 77320/2018 «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ 245/2017 απόφασης «Ετήσιος προγραμματισμός των δράσεων και κατανομή πόρων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), για το έτος 2017»

Α.Α. 28384/2019 «3η Τροποποίηση της 245/2017 απόφασης «Ετήσιος προγραμματισμός των δράσεων και κατανομή πόρων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), για το έτος 2017»

Α.Α. 86118/2019 «4η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 245/2017 απόφασης «Ετήσιος προγραμματισμός των δράσεων και κατανομή πόρων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), για το έτος 2017»

 

 

Όργανα Διοίκησης και Επιτροπές

Α.Α. 667/2016 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 614) «Συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής για το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)»

Α.Α. 1/2016 (ΦΕΚ Β’ 4110) « Καθορισμός προσόντων του Επιστημονικού Συμβουλίου και του Διευθυντή του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.»

Γενική Συνέλευση

Α.Α 87794/2023 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 1288) Ορισμός μελών της Γενική Συνέλευσης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας

Α.Α 68111/2023 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 803) Αποδοχή παραίτησης και ορισμός μελών της Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας

A.A 115271/2022 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 1137) Αποδοχή παραίτησης και ορισμός μελών της Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας η οποία έχει συγκροτηθεί με την 146206/07.09.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 526) υπουργική απόφαση.

Α.Α.146206/2021 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 1117) Τροποποίηση της υπ’ αρ. 146206/7.9.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας» (ΥΟΔΔ 526).

Α.Α.101855/2021 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 801) Τροποποίηση της υπ’ αρ. 146206/07.09.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας» (ΥΟΔΔ 526)

Α.Α. 35626/2021 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 273) Τροποποίηση της υπ ́ αρ. 146206/07.09.2018 απόφασης «Συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας»

Α.Α. 102543/2020 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 837) Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 146206/07.09.2018 απόφασης με θέμα«Συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας»

Α.Α. 84657/2020 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 624) Τροποποίηση της υπ’ αρ. 146206/7.9.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 526)

Α.Α. 11989/2020 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 130) 3η Τροποποίηση της 146206/07-09-2018 απόφασης, με θέμα: «Συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας»

Α.Α. 46497/2019 (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 189) Tροποποίηση της 146206/07.09.2018 απόφασης με θέμα «Συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας

Α.Α. 74464/2019 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 308) «2η Τροποποίηση της υπ’ αριθμ 146206/07-09-2018 απόφασης με θέμα «Συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας»

Α.Α. 57328/2018 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 234) «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου και μελών της Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)»

Α.Α. 146206/2018 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 526) «Συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας»

Α.Α. 83/2017 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 39) «Συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας»

Α.Α. 169420/2017 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 512) «Τροποποίηση απόφασης συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας»

 

Επιστημονικό Συμβούλιο

Α.Α. 38446/2021 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 4065) Εκχώρηση αρμοδιοτήτων στην Πρόεδρο του Ε.Σ. και ασκούσα καθήκοντα Διευθύντριας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 

Α.Α.35627/2021 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 246) Συγκρότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.

Α.Α. 68183/2020 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 490) «Τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 288/3.4.2017 απόφασης Συγκρότησης του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.»

Α.Α. 6933/2020 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 48) «Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 288/3.4.2017 απόφασης Συγκρότησης του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.»

Α.Α. 217130/2018 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 777) «Αποδοχή παραίτησης από τη θέση Μέλους του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)»

Α.Α 123829/2018 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 427) «Τροποποίηση της αριθμ. 288/03-04-2017 απόφασης Συγκρότησης του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας»

Α.Α. 1939/2018 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 357) «Επικύρωση εκλογής νέου μέλους Επιστημονικού Συμβουλίου για τον τομέα των Επιστημών και Τεχνολογίας Μηχανικού»

Α.Α. 57328/2018 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 234) «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου και μελών της Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)»

Α.Α. 29705/2018 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 138) «Τροποποίηση της αριθμ. 288/03-04-2017 απόφασης Συγκρότησης του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας και ορισμός εκπροσώπου της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας στις συνεδριάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας»

Α.Α. 288/2017 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 173) «Συγκρότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας»

Διευθυντής/ντρια

Α.Α. 48954/2022 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων στη Διευθύντρια του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και ανάκληση προηγούμενης απόφασης περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων στην Πρόεδρο του Ε.Σ. και ασκούσα καθήκοντα Διευθύντριας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Α.Α. 38750/2022 Διορισμός Διευθύντριας ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (ΦΕΚ  ΥΟΔΔ 335)

Α.Α. 38446/2021 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 4065) Εκχώρηση αρμοδιοτήτων στην Πρόεδρο του Ε.Σ. και ασκούσα καθήκοντα Διευθύντριας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 

Απόφαση Επιστημονικού Συμβουλίου για άσκηση καθηκόντων Διευθυντή 

Α.Α. 301/2017 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 436) «Διορισμός Διευθυντή Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας»

Αν. Διευθυντές/ντριες

Α.Α. 815/2018 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 436) «Διορισμός Αναπληρωτή Διευθυντή για θέματα διοίκησης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας και ορισμός Αναπληρωτή Διευθυντή που αναπληρώνει το Διευθυντή»

Α.Α. 3022/2018 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 493) «Διορισμός Αναπληρωτή Διευθυντή για θέματα έρευνας του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας»

Συμβουλευτική Επιτροπή

Α.Α. 62936/2021 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 473), Τροποποίηση της υπ’ αρ. 75065/10-05-2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση και ορισμός μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.Ιδ.Ε.Κ.)» 

Α.Α. 75065/2018 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 300) «Συγκρότηση και ορισμός μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)»

ΘΕ.Σ.Ε.

Α.Α. 94843/2019 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 386) «Συγκρότηση και ορισμών μελών των Θεματικών Συμβουλευτικών Επιτροπών (ΘΕ.Σ.Ε.) του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας»

Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών- Εμπειρογνωμόνων

Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής για τον καθορισμό των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων και την πιστοποίηση των μελών του Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών – Εμπειρογνωμόνων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας

Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 45059-22/03/2019 Απόφασης με θέμα «Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής για τον καθορισμό των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων και την πιστοποίηση των μελών του Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών – Εμπειρογνωμόνων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας»

Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής για τον καθορισμό των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων και την πιστοποίηση των μελών του Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών – Εμπειρογνωμόνων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας

 

Κανονισμοί – Συμβάσεις – Τεχνικά Δελτία

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπών Αξιολόγησης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας

Κανονισμός Μετακινήσεων 19/03/2018

Τεχνικό Δελτίο Έργου ΠΔΕ της ΣΑΕ 0132: 2016ΣΕ01320007 (Τροποποίηση)

Τεχνικό Δελτίο Έργου ΠΔΕ της ΣΑΕ 0132: 2016ΣΕ01320007

Χρηματοοικονομική Σύμβαση ανάμεσα στην Ελληνική Δημοκρατία και την Ευρωπαική Τράπεζα Επενδύσεων