Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Ετήσια Έκθεση

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Ιδρύματος αποτελεί τον ετήσιο οδικό χάρτη με τον οποίο το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. πορεύεται το αντίστοιχο έτος. Στόχος του είναι να τονίσει τον χαρακτήρα και τους σκοπούς του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., καθώς και να επικαιροποιήσει και να θέσει τους στόχους και τις προτεραιότητες του Ιδρύματος για το εκάστοτε έτος.

Έκθεση Πεπραγμένων 2016-2021

2020
Το Επιχειρησιακό Σχέδιο του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για το έτος 2020 τροποποιήθηκε σύμφωνα με την με Α.Π. 31798/21.12.2020 Απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου. Για να δείτε την Απόφαση πατήστε εδώ

 

2019 2018

Ετήσια Έκθεση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020  

 

 

2019 2018 2016-2017