Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Οικονομικοί Πόροι

Οι πόροι του Ιδρύματος δύνανται να είναι:

  • Κάθε είδους χρηματοδοτήσεις/επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό (τακτικό και Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων).
  • Χρηματοδοτήσεις και κάθε είδους ενισχύσεις ή επιχορηγήσεις από όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από άλλους ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς.
  • Χρηματοδοτήσεις σύμφωνα με την από 15.7.2016 Σύμβαση της Ελληνικής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τις οποίες το Ίδρυμα διαχειρίζεται ως δικαιούχος και για λογαριασμό της Ελληνικής Δημοκρατίας.
  • Δωρεές, ενισχύσεις, κληρονομιές, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις, χορηγίες και κάθε είδους εισφορές φυσικών ή νομικών προσώπων, του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Το Ίδρυμα διαχειρίζεται τους πόρους του, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, την από 15.7.2016 Σύμβαση της Ελληνικής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, σε ειδικό λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης που τηρεί στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η χρηματοδότηση που καταβλήθηκε βάσει της από 15.7.2016 Σύμβασης της Ελληνικής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων συνιστά δανειακό έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού και το ισόποσο αυτής εγγράφεται σε ειδικό για το Ίδρυμα κωδικό προϋπολογισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και ανέρχεται στο ύψος των 180.000.000 ευρώ. Από το ποσό αυτό έχουν ήδη καταβληθεί 90.000.000 ευρώ, ενώ αναμένεται να καταβληθούν άλλα 36.000.000 εντός του 2020.

Επιπρόσθετα, το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. έχει λάβει χρηματοδότηση ύψους 120.000.000 ευρώ από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, εκ των οποίων τα 60.000.000 στο τέλος του 2018. Εντός του 2019 εγκρίθηκε δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ύψους 5.000.000 ευρώ για τη χρηματοδότηση-γέφυρα ερευνητών οι οποίοι έχουν υποβάλει ερευνητικές προτάσεις σε προκηρύξεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (European Research Council – ERC), έχουν αξιολογηθεί και βαθμολογηθεί με Α ή Β κατά τη δεύτερη φάση, αλλά δεν έχουν χρηματοδοτηθεί.  Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο ύψος των  10.000.000 ευρώ.

 

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Έκθεση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για το 2018 που περιλαμβάνει:

Α. Έκθεση Πεπραγμένων 2018
Β. Οικονομικός Απολογισμός 2018