Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών

Σύσταση και συγκρότηση Θεματικών Επιτροπών (ΘΕ) για την αξιολόγηση προτάσεων που υποβλήθηκαν στις επιστημονικές περιοχές:

ΕΠ2. «Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας»

ΕΠ4. «Γεωπονικές Επιστήμες και Τρόφιμα»

ΕΠ7. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες

 

Ανεξάρτητοι Εμπειρογνώμονες

Ορισμός Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση προτάσεων που υποβλήθηκαν στην επιστημονική περιοχή:

ΕΠ2. «Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας»

 

ΕΠ4. «Γεωπονικές Επιστήμες και Τρόφιμα»

 

ΕΠ7. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες