Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών

Σύσταση και συγκρότηση Θεματικών Επιτροπών (ΘΕ) για την αξιολόγηση προτάσεων που υποβλήθηκαν στις επιστημονικές περιοχές:

ΕΠ1. «Φυσικές Επιστήμες»

ΕΠ2. «Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας»

ΕΠ3. «Επιστήμες Ζωής (Ιατρικής και Επιστήμες Υγείας)»

ΕΠ4. «Γεωπονικές Επιστήμες και Τρόφιμα»

ΕΠ5. «Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας»

ΕΠ6. «Κοινωνικές Επιστήμες»

ΕΠ7. «Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες»

ΕΠ8. «Περιβάλλον και Ενέργεια»

ΕΠ9. «Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας»

 

Ανεξάρτητοι Εμπειρογνώμονες

Ορισμός Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση προτάσεων που υποβλήθηκαν στην επιστημονική περιοχή:

ΕΠ1. «Φυσικές Επιστήμες»

ΕΠ2. «Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας»

ΕΠ3. «Επιστήμες Ζωής (Ιατρικής και Επιστήμες Υγείας)»

ΕΠ4. «Γεωπονικές Επιστήμες και Τρόφιμα»

ΕΠ6. «Κοινωνικές Επιστήμες»

ΕΠ7. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες

ΕΠ8. «Περιβάλλον και Ενέργεια»

 

Επιτροπές Ενστάσεων

Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Ενστάσεων για τις:

  • ΕΠ6. Κοινωνικές Επιστήμες,
  • ΕΠ7. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
  • ΕΠ9. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας.

Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Ενστάσεων για τις:

  • ΕΠ2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας
  • ΕΠ5. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας
  • ΕΠ8. Περιβάλλον και Ενέργεια

Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Ενστάσεων για τις:

  • ΕΠ1. Φυσικές Επιστήμες
  • ΕΠ3. Επιστήμες Ζωής
  • ΕΠ4. Γεωπονικές Επιστήμες