Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών

Σύσταση και συγκρότηση Θεματικής Επιτροπής (ΘΕ) για την αξιολόγηση προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών

ΕΠ7. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες

Σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης

Ορισμός Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων:

ΕΠ7. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες