Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

3η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών

Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «3ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» (Α.Π. 32000/28.12.2020, όπως ισχύει)

ΕΠ1. Φυσικές Επιστήμες

ΕΠ2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας

ΕΠ3. Επιστήμες Ζωής

ΕΠ4. Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα

ΕΠ6. Κοινωνικές Επιστήμες

ΕΠ5. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας

ΕΠ7. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες

ΕΠ8. Περιβάλλον και Ενέργεια

ΕΠ9. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας

Ορισμός Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων:

ΕΠ1. Φυσικές Επιστήμες

ΕΠ2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας

ΕΠ4. Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα

ΕΠ6. Κοινωνικές Επιστήμες

ΕΠ7. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες

ΕΠ8. Περιβάλλον και Ενέργεια

Συγκρότηση Επιτροπής Ενστάσεων για την υποβολή και εξέταση των ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «3ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» (Α.Π. 32000/28.12.2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)