Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)

Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης:

Υποδράση 1

ΕΠ.1. “Φυσικές Επιστήμες”

 

ΕΠ.2. “Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας”

 

ΕΠ. 3. “Επιστήμες Ζωής”

 

ΕΠ.4. “Γεωπονικές Επιστήμες”

 

ΕΠ.5. “Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας”

 

ΕΠ.6. “Κοινωνικές Επιστήμες”

 

ΕΠ.7. “Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες”

 

ΕΠ.8. “Περιβάλλον και Ενέργεια”

 

ΕΠ.9. “Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας”

 

Υποδράση 2

 

 

 

 

 

Ορισμός Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων:

Υποδράση 1

ΕΠ.1. “Φυσικές Επιστήμες”

 

ΕΠ.2.”Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας”

 

ΕΠ. 3. “Επιστήμες Ζωής”

 

ΕΠ.4. “Γεωπονικές Επιστήμες”

 

ΕΠ.5. “Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας”

 

ΕΠ.6. “Κοινωνικές Επιστήμες”

 

ΕΠ.7. “Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες”

 

Υποδράση 2

Θεματική Περιοχή 1

 

Θεματική Περιοχή 2

 

Θεματική Περιοχή 3

 

Θεματική Περιοχή 4

 

 

Θεματική Περιοχή 5

Υποθεματική 5.1-5.2

Υποθεματική 5.3

Υποθεματική 5.4-5.5

 

 

Σύσταση και Συγκρότηση Επιτροπής Ενστάσεων

Σύσταση και Συγκρότηση στις Επιστημονικές Περιοχές 6. Κοινωνικές Επιστήμες, 7. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες και 9. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας της Υποδράσης 1, , και στη Θεματική Περιοχή 5 της Υποδράσης 2.

Σύσταση και Συγκρότηση στις Επιστημονικές Περιοχές ΕΠ.1 «Φυσικές Επιστήμες», ΕΠ.2 «Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία» και ΕΠ.8 «Περιβάλλον και Ενέργεια» της Υποδράσης 1 και στη Θεματική Περιοχή ΘΠ.1 «Φυσικές Επιστήμες, Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας, Περιβάλλον και Ενέργεια» της Υποδράσης 2.

Σύσταση και Συγκρότηση στις Επιστημονικές Περιοχές 3. «Επιστήμες Ζωής», 4. «Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα» και 5. «Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας» της Υποδράσης 1 και στις Θεματικές Περιοχές 2 «Επιστήμες Ζωής», 3 «Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα» και 4 «Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας» της Υποδράσης 2