Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας

Σύσταση και συγκρότηση Θεματικών Επιτροπών για την αξιολόγηση προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας»

Α’ Φάση Αξιολόγησης (Προτάσεις Κατηγοριών Ι, ΙΙ & ΙΙΙ)

ΕΠ1. Φυσικές Επιστήμες

ΕΠ2. Επιστήμες Μηχανικού & Τεχνολογίας

ΕΠ3. Επιστήμες Ζωής (Ιατρική & Επιστήμες Υγείας)

ΕΠ4. Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα

ΕΠ5. Μαθηματικά και Επιστήμες Πληροφορίας

ΕΠ6. Κοινωνικές Επιστήμες

ΕΠ7. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες

ΕΠ8. Περιβάλλον & Ενέργεια

ΕΠ9. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας

Β’ Φάση Αξιολόγησης (Προτάσεις Κατηγοριών Ι, ΙΙ & ΙΙΙ)

ΕΠ1. Φυσικές Επιστήμες

ΕΠ2. Επιστήμες Μηχανικού & Τεχνολογίας

ΕΠ3. Επιστήμες Ζωής (Ιατρική & Επιστήμες Υγείας)

ΕΠ4. Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα

ΕΠ5. Μαθηματικά και Επιστήμες Πληροφορίας

ΕΠ6. Κοινωνικές Επιστήμες

ΕΠ7. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες

ΕΠ8. Περιβάλλον & Ενέργεια

ΕΠ9. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας

Σύσταση και συγκρότηση Διαθεματικής Επιτροπής για την αξιολόγηση προτάσεων Κατηγορίας ΙΙΙ που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Β’ Φάσης της «1ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας»

Ορισμός Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση προτάσεων Κατηγορίας Ι & ΙΙ που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Β’ Φάσης της «1ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας»

Β’ Φάση Αξιολόγησης (Προτάσεις Κατηγοριών Ι & ΙΙ)

Ορισμός Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση προτάσεων Κατηγορίας ΙΙΙ που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Β’ Φάσης της «1ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας»

Β’ Φάση Αξιολόγησης (Προτάσεις Κατηγορίας ΙΙΙ)

Συγκρότηση Επιτροπών Ενστάσεων για την υποβολή και εξέταση ενστάσεων σχετικών με τα αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο «1ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας»

Α’ Φάση Αξιολόγησης (Προτάσεις Κατηγοριών Ι, ΙΙ & ΙΙΙ)

Β’ Φάση Αξιολόγησης (Προτάσεις Κατηγοριών Ι & ΙΙ)

Β’ Φάση Αξιολόγησης (Προτάσεις Κατηγορίας ΙΙΙ)