Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

3η Προκήρυξης Δράσης “Επιστήμη και Κοινωνία” – “Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης”

Διαβάστε εδώ την σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής για την αξιολόγηση προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «3ης Προκήρυξης Δράσης “Επιστήμη και Κοινωνία” – “Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης”» στη Θεματική 3 «Κόμβοι Κυκλικής & Κοινωνικής Οικονομίας»