Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

3η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες

Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «3ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες» (Α.Π. 28317/24.09.2020, όπως ισχύει)

ΕΠ1. Φυσικές Επιστήμες

ΕΠ2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας

ΕΠ3. Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας)

ΕΠ4. Γεωπονικές Επιστήμες- Τρόφιμα

ΕΠ5. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας

ΕΠ6. Κοινωνικές Επιστήμες

ΕΠ7. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες

ΕΠ8. Περιβάλλον και Ενέργεια

ΕΠ9. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας

 

Ορισμός Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων:

ΕΠ2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας

ΕΠ3. Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας)

ΕΠ6. Κοινωνικές Επιστήμες

ΕΠ7. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες

ΕΠ8. Περιβάλλον και Ενέργεια

 

Σύσταση και Συγκρότηση Επιτροπής Ενστάσεων

 

ΕΠ1. Φυσικές Επιστήμες – ΕΠ3. Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας) – ΕΠ4. Γεωπονικές Επιστήμες- Τρόφιμα

Σύσταση και Συγκρότηση (1η Τροποποίηση)

Σύσταση και Συγκρότηση

 

ΕΠ6. Κοινωνικές Επιστήμες – ΕΠ7. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες – ΕΠ9. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας

Σύσταση και Συγκρότηση (1η Τροποποίηση)

Σύσταση και Συγκρότηση

 

ΕΠ2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας – ΕΠ5. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας – ΕΠ8. Περιβάλλον και Ενέργεια

Σύσταση και Συγκρότηση (1η Τροποποίηση)

Σύσταση και Συγκρότηση