Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

3η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες

Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «3ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες» (Α.Π. 28317/24.09.2020, όπως ισχύει)

ΕΠ2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας

 

Ορισμός Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων:

ΕΠ2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας