Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Πρόσκληση μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α: 197199) για τη συμμετοχή σε διαδικασία με απευθείας ανάθεση η σύναψη συμβάσεων, όπου απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016, για τα είδη που κρίθηκαν άγονα στον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό – Διακήρυξη 1/2023 με αντικείμενο την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού (CPV: 48000000-8)