Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Πρόσκληση για την Υποβολή Οικονομικών Προσφορών παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης για το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Ημερομηνία: 23/02/2021

Tο Ελληνικό ‘Ιδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας προτίθεται να προβεί στην προμήθεια παροχής υπηρεσιών ελέγχου και πιστοποίησης δαπανών των υποτροφιών στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. «2η Προκήρυξη Υποψηφίων Διδακτόρων» από φυσικό πρόσωπο εγγεγραμμένο στο Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών-Εμπειρογνωμόνων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., ως Πιστοποιητής οικονομικού αντικειμένου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Διαβάστε εδώ την Πρόσκληση.