Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Διαγωνισμοί Προμηθειών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια παροχής υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας
22/09/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια παροχής υπηρεσιών Πιστοποίησης στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. «2η Προκήρυξη Υποψηφίων Διδακτόρων»
27/07/2020
Αναβολή αποσφράγισης προσφορών στο πλαίσιο της με Α.Π. 23278/09.03.2020 Διακήρυξης 2/2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC006402763)
23/03/2020
Διευκρινίσεις επί της παρ. 2.2.6 της Διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού 2/2020(Α.Π. 23278/9.3.2020, ΑΔΑΜ:20PROC006402763)
17/03/2020
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 2/2020. Για 1) την προμήθεια Συστήματος Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου, Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων και Ψηφιακών Υπογραφών και τη μηχανογραφική συντήρηση και υποστήριξη του ανωτέρω συστήματος για το έτος 2020, 2) την προμήθεια πέντε (5) πακέτων λογισμικών. Εκτιμώμενη αξία 21.582,00 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
09/03/2020
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 1/2020. Για την 1) την επέκταση του υφιστάμενου πληροφοριακού συστήματος του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ με την ενσωμάτωση δύο (2) διακριτών υποσυστημάτων: α. υποβολής και διαχείρισης ενστάσεων, β. διαχείρισης χρηματοδοτούμενων έργων ως προς το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο, 2) την παροχή υπηρεσιών μηχανογραφικής συντήρησης και υποστήριξης των υποσυστημάτων για το έτος 2020.(CPV: 72212600-5). Εκτιμώμενη αξία 30.000,00 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
13/02/2020
Περίληψη Διακήρυξης Επαναληπτικού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη Μίσθωση Ακινήτου
17/09/2019
Διακήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
19/08/2019
Διευκρινίσεις επί της παρ. 2.2.5 της Διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού 2/2019
24/07/2019
Oρθή καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών και αποσφράγισης για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό 2/2019 (αριθ. πρωτ. 15016/16.07.2019,ΑΔΑΜ: 19PROC005283744) με αντικείμενο τη δημιουργία πληροφοριακού συστήματος: α. Αξιολόγησης προτάσεων/αιτήσεων χρηματοδότησης. β. On line ερωτηματολογίου και υπολογισμού στατιστικών στοιχείων. γ. Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών – Εμπειρογνωμόνων. και την παροχή υπηρεσιών μηχανογραφικής συντήρησης και υποστήριξης του πληροφοριακού συστήματος για το έτος 2019.
23/07/2019