Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Διαγωνισμοί Προμηθειών

Διευκρινίσεις επί της παρ. 2.2.6 της Διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού 2/2020(Α.Π. 23278/9.3.2020, ΑΔΑΜ:20PROC006402763)
17/03/2020
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 2/2020. Για 1) την προμήθεια Συστήματος Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου, Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων και Ψηφιακών Υπογραφών και τη μηχανογραφική συντήρηση και υποστήριξη του ανωτέρω συστήματος για το έτος 2020, 2) την προμήθεια πέντε (5) πακέτων λογισμικών. Εκτιμώμενη αξία 21.582,00 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
09/03/2020
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 1/2020. Για την 1) την επέκταση του υφιστάμενου πληροφοριακού συστήματος του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ με την ενσωμάτωση δύο (2) διακριτών υποσυστημάτων: α. υποβολής και διαχείρισης ενστάσεων, β. διαχείρισης χρηματοδοτούμενων έργων ως προς το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο, 2) την παροχή υπηρεσιών μηχανογραφικής συντήρησης και υποστήριξης των υποσυστημάτων για το έτος 2020.(CPV: 72212600-5). Εκτιμώμενη αξία 30.000,00 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
13/02/2020
Περίληψη Διακήρυξης Επαναληπτικού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη Μίσθωση Ακινήτου
17/09/2019
Διακήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
19/08/2019
Διευκρινίσεις επί της παρ. 2.2.5 της Διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού 2/2019
24/07/2019
Oρθή καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών και αποσφράγισης για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό 2/2019 (αριθ. πρωτ. 15016/16.07.2019,ΑΔΑΜ: 19PROC005283744) με αντικείμενο τη δημιουργία πληροφοριακού συστήματος: α. Αξιολόγησης προτάσεων/αιτήσεων χρηματοδότησης. β. On line ερωτηματολογίου και υπολογισμού στατιστικών στοιχείων. γ. Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών – Εμπειρογνωμόνων. και την παροχή υπηρεσιών μηχανογραφικής συντήρησης και υποστήριξης του πληροφοριακού συστήματος για το έτος 2019.
23/07/2019
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 2/2019 για την δημιουργία πληροφοριακού συστήματος : α. Αξιολόγησης προτάσεων/αιτήσεων χρηματοδότησης. β. On line ερωτηματολογίου και υπολογισμού στατιστικών στοιχείων. γ. Μητρώου ΠιστοποιημένωνΑξιολογητών- Εμπειρογνωμόνων. και την παροχή υπηρεσιών μηχανογραφικής συντήρησης και υποστήριξης του πληροφοριακού συστήματος για το έτος 2019. (CPV: 72212600-5 ) Εκτιμώμενη αξία 42.800,00 ευρώ(μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
16/07/2019
Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής προσφορών και αλλαγή ημερομηνίας αποσφράγισης για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό 1/2019 (αριθ. πρωτ. 13338/22-05-2019 – ΑΔΑΜ: 19PROC004990932) με αντικείμενο τη δημιουργία πληροφοριακού συστήματος αξιολόγησης και μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών –Εμπειρογνωμόνων
31/05/2019
Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού 1/2019 με αντικείμενο τη δημιουργία πληροφοριακού συστήματος αξιολόγησης και μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών –Εμπειρογνωμόνων.
31/05/2019