Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Όλα

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων των Θεματικών “1. Κόμβοι Έρευνας & Καινοτομίας στην Εκπαίδευση” και “2. Κόμβοι Διάχυσης Έρευνας”
24/02/2021
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινών Πίνακων Κατάταξης για τις Ε.Π.2, Ε.Π.6 και Ε.Π.7 «2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών»
24/02/2021
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης υπαλλήλου για το Tμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (κωδ. θέσης ΣΟΧΤΔ2)
24/02/2021
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης υπαλλήλου για το Tμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (κωδ. θέσης ΣΟΧΛ3)
24/02/2021
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πλήρωση τριών (3) Θέσεων με Απόσπαση στο Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας
23/02/2021
Πρόσκληση για την Υποβολή Οικονομικών Προσφορών παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης για το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
23/02/2021
1η Τροποποίηση των Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στις Ε.Π. Α,Γ,Δ της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών»
19/02/2021
Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις – 3η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών
03/02/2021
Τροποποίηση Οδηγού Διαχείρισης και Υλοποίησης της 2ης Προκήρυξης «Επιστήμη & Κοινωνία» «Αίεν Αριστεύειν-Θεόδωρος Παπάζογλου»
02/02/2021
Δελτίο Τύπου: Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. γεφυρώνει την έρευνα και την επιχειρηματικότητα με τη διαδικτυακή ημερίδα «Το Επόμενο Βήμα: Δημιουργία & Λειτουργία Νεοφυών Επιχειρήσεων»
02/02/2021