Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 1/2021 για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού. Εκτιμώμενη αξία 30.480,00ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)