Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων 1/2023 για την προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής και Λογισμικού. Εκτιμώμενη αξία: 74.385,00 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

Ημερομηνία: 10/03/2023

Διαβάστε παρακάτω τα συνημμένα έγγραφα: