Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων 2/2023 για την Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υποδομών του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Εκτιμώμενη αξία: 11.495,00 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)