Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Όλα

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 2/2020. Για 1) την προμήθεια Συστήματος Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου, Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων και Ψηφιακών Υπογραφών και τη μηχανογραφική συντήρηση και υποστήριξη του ανωτέρω συστήματος για το έτος 2020, 2) την προμήθεια πέντε (5) πακέτων λογισμικών. Εκτιμώμενη αξία 21.582,00 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
09/03/2020
Ενημερωτική Ημερίδα ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
04/03/2020
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινών Πινάκων Κατατάξης Προτάσεων για τις ΕΠ6. Κοινωνικές Επιστήμες, ΕΠ7. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
26/02/2020
Επισκέψεις σε Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα
25/02/2020
Κατάλογος Χρηματοδότησης Προτάσεων Κατηγορίας Ι & ΙΙ για τις Επιστημονικές Περιοχές: Α. Φυσικές Επιστήμες (ΕΠ.1) , Β. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας (ΕΠ.2), Γ. Επιστήμες Ζωής (Ιατρικής και Επιστήμες Υγείας) (ΕΠ.3), Δ. Γεωπονικές Επιστήμες και Τρόφιμα (ΕΠ.4) 
21/02/2020
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πλήρωση δύο (2) Θέσεων με Απόσπαση στο Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας
19/02/2020
Δελτίο Τύπου: Η εμβληματική δράση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. «Επιστήμη και Κοινωνία» που τιμά τα «200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση» παρουσιάστηκε σε τιμητική εκδήλωση με τίτλο: «200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση:
Συνομιλώντας με την Ιστορία σήμερα»
17/02/2020
Χρήσιμες Οδηγίες και Πρότυπα Έγγραφα, 2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών
14/02/2020
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 1/2020. Για την 1) την επέκταση του υφιστάμενου πληροφοριακού συστήματος του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ με την ενσωμάτωση δύο (2) διακριτών υποσυστημάτων: α. υποβολής και διαχείρισης ενστάσεων, β. διαχείρισης χρηματοδοτούμενων έργων ως προς το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο, 2) την παροχή υπηρεσιών μηχανογραφικής συντήρησης και υποστήριξης των υποσυστημάτων για το έτος 2020.(CPV: 72212600-5). Εκτιμώμενη αξία 30.000,00 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
13/02/2020
Παράταση προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων για την με Α.Π. 21020/20.01.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Αναπληρωτή Διευθυντή σε θέματα Έρευνας του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας
13/02/2020