Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Πινάκων Προσωρινής Κατάταξης Αιτήσεων στην Επιστημονική Περιοχή: ΕΠ.4 «Γεωπονικές Επιστήμες-Τρόφιμα», 5η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες

Ημερομηνία: 01/03/2024

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Πινάκων Προσωρινής Κατάταξης Αιτήσεων στην Επιστημονική Περιοχή:

  • ΕΠ.4 «Γεωπονικές Επιστήμες-Τρόφιμα»