Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης υπαλλήλου για το Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών με αντικείμενο την Επικοινωνία και τις Δημόσιες Σχέσεις (κωδ. Θέσης: ΣΕΔΗΣ2)

Ημερομηνία: 06/03/2023

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης υπαλλήλου για το Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών στο Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας με αντικείμενο την Επικοινωνία και τις Δημόσιες Σχέσεις (κωδ. θέσης ΣΕΔΗΣ2).