Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης υπαλλήλου για το Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών με αντικείμενο την Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού (κωδ. Θέσης: ΣΔΑΘ2)

Ημερομηνία: 03/04/2023

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης υπαλλήλου για το Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών Έργων στο Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (κωδ. θέσης ΣΔΑΘ2).