Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για την κάλυψη μίας (1) θέσης υπαλλήλου με απόσπαση στο Τμήμα Ερευνητικών Έργων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (κωδ. Θέσης: ΔΕΕΡ)

Ημερομηνία: 25/01/2024

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για την πλήρωση μίας (1) θέσης υπαλλήλου με απόσπαση στο Τμήμα Ερευνητικών Έργων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (κωδ. θέσης ΔΕΕΡ)