Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση επτά (7) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο Τμήμα Ερευνητικών Έργων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (κωδ. θέσεων: ΣΟΧΔΕ5)

Ημερομηνία: 12/04/2023

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση επτά (7) θέσεων έκτακτου προσωπικού για το Τμήμα Ερευνητικών Έργων στο Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (κωδ. θέσης ΣΟΧΔΕ5).