Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για την κάλυψη μίας (1) θέσης υπαλλήλου με απόσπαση στο Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (κωδ. Θέσης: ΤΑΔΙΑ)

Ημερομηνία: 20/12/2023

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για την πλήρωση μίας (1) θέσης υπαλλήλου με απόσπαση στο Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (κωδ. θέσης ΤΑΔΙΑ).