Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 2/2020. Για 1) την προμήθεια Συστήματος Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου, Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων και Ψηφιακών Υπογραφών και τη μηχανογραφική συντήρηση και υποστήριξη του ανωτέρω συστήματος για το έτος 2020, 2) την προμήθεια πέντε (5) πακέτων λογισμικών. Εκτιμώμενη αξία 21.582,00 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)