Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 1/2020. Για την 1) την επέκταση του υφιστάμενου πληροφοριακού συστήματος του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ με την ενσωμάτωση δύο (2) διακριτών υποσυστημάτων: α. υποβολής και διαχείρισης ενστάσεων, β. διαχείρισης χρηματοδοτούμενων έργων ως προς το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο, 2) την παροχή υπηρεσιών μηχανογραφικής συντήρησης και υποστήριξης των υποσυστημάτων για το έτος 2020.(CPV: 72212600-5). Εκτιμώμενη αξία 30.000,00 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)