Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια παροχής υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας

Ημερομηνία: 22/09/2020

Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. προτίθεται να προβεί στην προμήθεια παροχής υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Διαβάστε παρακάτω τα συνημμένα έγγραφα: