Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια παροχής υπηρεσιών Πιστοποίησης στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. «2η Προκήρυξη Υποψηφίων Διδακτόρων»

Ημερομηνία: 27/07/2020

Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. προτίθεται να προβεί στην προμήθεια παροχής υπηρεσιών ελέγχου και πιστοποίησης δαπανών των υποτροφιών στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. «2η Προκήρυξη Υποψηφίων Διδακτόρων»  από φυσικό πρόσωπο εγγεγραμμένο στο Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών-Εμπειρογνωμόνων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Διαβάστε παρακάτω τα συνημμένα έγγραφα:

Πρόσκληση(αρχείο pdf)

Έντυπο οικονομικής προσφοράς(αρχείο word)