Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Όλα

Λογότυπο ΕΛΙΔΕΚ Ανακοίνωση σχετικά με τις ενστάσεις για τις Β. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογικές Επιστήμες στην 1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών
03/04/2018
Εγκριση οριστικών Πινάκων Κατάταξης και Καταλόγου των προς χρηματοδότηση προτάσεων στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών
22/03/2018
Ανακοίνωση σχετικά με την εξέταση ενστάσεων της 1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών
20/03/2018
Λογότυπο ΕΛΙΔΕΚ Ανακοίνωση σχετικά με την έκδοση των αποτελεσμάτων της α΄ φάσης αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας»
16/03/2018
Λογότυπο ΕΛΙΔΕΚ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
13/03/2018
Λογότυπο ΕΛΙΔΕΚ Ενημέρωση για Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/02-03-2018), άρθρο 20 (ρυθμίσεις για την έρευνα)
09/03/2018
Λογότυπο ΕΛΙΔΕΚ Ορθή Επανάληψη Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για παροχή υπηρεσιών από συνεργείο καθαρισμού για τον καθαρισμό των χώρων που εδρεύει το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) και των χώρων συνεδρίασης των συλλογικών οργάνων του Ιδρύματος.
09/03/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣH ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΕΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
08/03/2018
Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης Αναπληρωτή Διευθυντή, αρμοδίου για θέματα Διοίκησης (Κωδικός θέσης: ΑΝΔΔΙ)
02/03/2018
Λογότυπο ΕΛΙΔΕΚ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για παροχή υπηρεσιών από συνεργείο καθαρισμού για τον καθαρισμό των χώρων που εδρεύει το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) και των χώρων συνεδρίασης των συλλογικών οργάνων του Ιδρύματος.
01/03/2018