Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Ημερομηνία: 25/01/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι σχετικά με την Πρόσκληση με Αρ. Πρ. 536 / 05-01-2018 Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων των δύο (2) Αναπληρωτών Διευθυντών του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας η προθεσμία λήξης υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών ορίζεται για την Παρασκευή 26/01/2018 και ώρα 24:00.