Θεσμικό Πλαίσιο

Θεσμικό Πλαίσιο

Νόμος 4415/2016 (Α 159) Άρθρο 47

Νόμος 4429/2016 (Α 199) ΕΛΙΔΕΚ και άλλες διατάξεις

Νόμος 4452/2017 (Α 17) Άρθρο 28

Νόμος 4485/2017 (Α114) Άρθρο 69

Νόμος 4521/2018 (ΦΕΚ 38) Άρθρο 20

Νόμος 4547/2018 (ΦΕΚ 4547) Άρθρο 98

αρ.απ. 195245/2018 Εσωτερικός Κανονισμός ΕΛΙΔΕΚ

Νόμος 4589/2019 (Α13) Άρθρο 35

Αρ. Απ. 86118/2019 «4η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 245/2017 απόφασης με θέμα «Ετήσιος προγραμματισμός των δράσεων και κατανομή πόρων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), για το έτος 2017»

Προεδρικό Διάταγμα Υπ’ Αριθμ. 81/2019(Α119) Άρθρο 4, Μεταφορές υπηρεσιών, μετονομασίες Υπουργείων και συναφή ζητήματα

Ν. 4623/2019, Άρθρο 111, αντικατάσταση της παρ. 5 του άρθ. 1 του Ν. 4429/2016


Όργανα Διοίκησης

αρ. απ. 667/2016 Συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής ΕΛΙΔΕΚ (Υ.Ο.Δ.Δ. 614)

αρ. απ. 4110/2016 Καθορισμός Προσόντων Επιστ. Συμβουλίου

αρ. απ. 83/2017 Συγκρότηση Γ.Σ. ΕΛΙΔΕΚ (Υ.Ο.Δ.Δ. 39)

αρ. απ. 288/2017 Συγκρότηση Ε.Σ. ΕΛΙΔΕΚ  (Υ.Ο.Δ.Δ. 173)

αρ. απ. 169420/2017  Τροποποίηση Συγκρότησης Γ.Σ. ΕΛΙΔΕΚ  (Υ.Ο.Δ.Δ. 512)

αρ. απ. 301/2017  Διορισμός Διευθυντή ΕΛΙΔΕΚ  (Υ.Ο.Δ.Δ. 436)

αρ. απ. 29705/2018  Τροποποίηση απόφασης συγκρότησης ΕΣ (Υ.Ο.Δ.Δ. 138)

αρ. απ. 815/2018 Διορισμός Αναπληρωτή Διευθυντή για θέματα διοίκησης του ΕΛΙΔΕΚ (Υ.Ο.Δ.Δ. 436)

αρ. απ. 57328/2018 Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου και μελών της Γενικής Συνέλευσης του ΕΛΙΔΕΚ (Υ.Ο.Δ.Δ. 234)

αρ.απ. 75065/2018 Συγκρότηση και ορισμός μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (Υ.Ο.Δ.Δ. 300)

αρ.απ. 146206/2018 Συγκρότηση Γ.Σ. ΕΛΙΔΕΚ (Υ.Ο.Δ.Δ. 526).

αρ.απ. 217130/2018 Αποδοχή παραίτησης από τη θέση Μέλους του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.).

αρ.απ. 146206/07-09-2018 2η Τροποποίηση της υπ’ αριθμ 146206/07-09-2018 απόφασης με θέμα «Συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας»

Αρ. Απ.: 94843/2019, Συγκρότηση και ορισμός μελών ΘΕΣΕ ΕΛΙΔΕΚ


Κανονισμοί

συν.1_θέμα 3ο_ΟΔΗΓΙΕΣ_ΓΙΑ_ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ_19_03_2018