Θεσμικό Πλαίσιο

 

Θεσμικό Πλαίσιο

 

Νόμος 4415/2016 (Α 159) Άρθρο 47

Νόμος 4429/2016 (Α 199) ΕΛΙΔΕΚ και άλλες διατάξεις

Νόμος 4452/2017 (Α 17) Άρθρο 28

Νόμος 4486/2017 (Α114) Άρθρο 69

Νόμος 4521/2018 (ΦΕΚ 38) Άρθρο 20

Νόμος 4547/2018 (ΦΕΚ 4547) Άρθρο 98

 


 

Όργανα Διοίκησης

 

αρ. απ. 667/2016 Συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής ΕΛΙΔΕΚ (Υ.Ο.Δ.Δ. 614)

αρ. απ. 4110/2016 Καθορισμός Προσόντων Επιστ. Συμβουλίου

αρ. απ. 83/2017 Συγκρότηση Γ.Σ. ΕΛΙΔΕΚ (Υ.Ο.Δ.Δ. 39)

αρ. απ. 288/2017 Συγκρότηση Ε.Σ. ΕΛΙΔΕΚ  (Υ.Ο.Δ.Δ. 173)

αρ. απ. 169420/2017  Τροποποίηση Συγκρότησης Γ.Σ. ΕΛΙΔΕΚ  (Υ.Ο.Δ.Δ. 512)

αρ. απ. 301/2017  Διορισμός Διευθυντή ΕΛΙΔΕΚ  (Υ.Ο.Δ.Δ. 436)

αρ. απ. 29705/2018  Τροποποίηση απόφασης συγκρότησης ΕΣ (Υ.Ο.Δ.Δ. 138)

αρ. απ. 815/2018 Διορισμός Αναπληρωτή Διευθυντή για θέματα διοίκησης του ΕΛΙΔΕΚ (Υ.Ο.Δ.Δ. 436)

αρ. απ. 57328/2018 Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου και μελών της Γενικής Συνέλευσης του ΕΛΙΔΕΚ (Υ.Ο.Δ.Δ. 234)

αρ.απ. 75065/2018 Συγκρότηση και ορισμός μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (Υ.Ο.Δ.Δ. 300)

 


 

Κανονισμοί

 

συν.1_θέμα 3ο_ΟΔΗΓΙΕΣ_ΓΙΑ_ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ_19_03_2018