Στόχοι

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας αποτελεί ένα νέο θεσμό μέσω του οποίου επιχειρείται μια βαθιά μεταρρυθμιστική τομή στο πεδίο της ‘Ερευνας και της Καινοτομίας στη χώρα.

Ο Οργανισμός στηρίζει την ελεύθερη έρευνα (τη συστηματική έρευνα που γεννά η επιστημονική περιέργεια) και τους νέους ερευνητές μέσω υποτροφιών για υποψήφιους διδάκτορες και ερευνητικών έργων για Μεταδιδάκτορες, Ερευνητές και μέλη ΔΕΠ.

Μέσω του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., η ίδια η ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα, για πρώτη φορά, συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση της πολιτικής για την Έρευνα και την Καινοτομία στη χώρα χωρίς θεματικούς ή γεωγραφικούς αποκλεισμούς αλλά με μοναδικό κριτήριο την επιστημονική ποιότητα και αριστεία.

Σκοπός του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. είναι η προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στη χώρα και ειδικότερα η αξιολόγηση και χρηματοδότηση της ελεύθερης έρευνας, δηλαδή των ερευνητικών δραστηριοτήτων και των τεχνολογικών εφαρμογών που προκύπτουν από επιστημονική περιέργεια, χωρίς θεματικούς αποκλεισμούς ή γεωγραφικούς περιορισμούς, με μοναδικό κριτήριο την επιστημονική ποιότητα και αριστεία.

Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. δημιουργήθηκε από τη ζωτική ανάγκη υποστήριξης των νέων επιστημόνων και ως αναγκαίο εργαλείο στην προσπάθεια αναστροφής του φαινομένου εκροής σπουδαίων επιστημόνων στο εξωτερικό. Πράγματι, ένας από τους βασικούς στόχους του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. είναι να αποτελέσει τροχοπέδη στην επιστημονική και οικονομική αιμορραγία που συνεπάγεται η απώλεια των προικισμένων Ελλήνων ερευνητών.

Για την εκπλήρωση των στόχων του, το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. :

  • Χορηγεί υποτροφίες για τη διεξαγωγή διδακτορικών διατριβών και μεταδιδακτορικών μελετών
  • Χρηματοδοτεί υψηλής ποιότητας ερευνητικά προγράμματα με επιστημονικούς υπεύθυνους Μεταδιδάκτορες, Ερευνητές και μέλη ΔΕΠ
  • Χρηματοδοτεί την αγορά ερευνητικού εξοπλισμού
  • Διευκολύνει την πρόσβαση Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι. και ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων στη χρηματοδότηση καινοτόμων ερευνητικών προγραμμάτων
  • Υποστηρίζει τη δημιουργία και λειτουργία νεοφυών επιχειρήσεων για την εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 2019

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο για το έτος 2019 που συντάσσεται για δεύτερη χρονιά αποσκοπεί να περιγράψει και να τονίσει τον μεταρρυθμιστικό και ανεξάρτητο χαρακτήρα του Ιδρύματος καθώς και ό.τι έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα και να θέσει τους νέους στόχους και προτεραιότητες για το μέλλον.

Νέο! Διαβάστε εδώ το Επιχειρησιακό Σχέδιο του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για το 2019

Ενημερωτικό Έντυπο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 2019

Νέο! Διαβάστε εδώ το Ενημερωτικό Έντυπο του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για το 2019

 


Επιχειρησιακό Σχέδιο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 2018

 

Το παρακάτω Επιχειρησιακό Σχέδιο για το έτος 2018 περιλαμβάνει αφενός την παρουσίαση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. αναφορικά με το σχήμα διακυβέρνησης, την αποστολή, τους πόρους, τις στρατηγικές κατευθύνσεις του Ιδρύματος και αφετέρου τον άμεσο επιχειρησιακό σχεδιασμό των δράσεων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. με βάση τις σχετικές Υπουργικές αποφάσεις για τα έτη 2017 και 2018 και τις αποφάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

 

Διαβάστε εδώ το Επιχειρησιακό Σχέδιο του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για το 2018

 

Ετήσια Έκθεση ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 2018

 

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Έκθεση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για το 2018 που περιλαμβάνει:
Α. Έκθεση Πεπραγμένων 2018 
Β. Οικονομικός Απολογισμός 2018 

 

Ενημερωτικό Έντυπο 2018

 

Διαβάστε εδώ το Ενημερωτικό Έντυπο του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για το 2018

 

Σποτ Προβολής του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Περιγραφή δράσεων & συνεντεύξεις υποψήφιων υποτρόφων