Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Όργανα Διοίκησης

Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. αποτελεί ένα νέο θεσμό μέσω του οποίου επιχειρείται μια βαθιά μεταρρυθμιστική τομή στο πεδίο της Έρευνας και της Καινοτομίας στη χώρα: για πρώτη φόρα η ίδια η ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα μετέχει στη διαμόρφωση της πολιτικής για την έρευνα στη χώρα.

Τα όργανα διοίκησης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. είναι:

Η Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από καταξιωμένους επιστήμονες διεθνούς κύρους οι οποίοι επιλέγονται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τους Ερευνητικούς φορείς της χώρας με βάση κριτήρια που θέτει το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας. Η θητεία των μελών της παρούσας Γενικής Συνέλευσης λήγει τον Σεπτέμβριο του 2021.

Η Γενική Συνέλευση έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Επιλέγει τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου.
 • Εγκρίνει συμπράξεις και συνεργασίες με άλλους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής για την επίτευξη των σκοπών του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
 • Υποβάλλει προτάσεις προς το Επιστημονικό Συμβούλιο για θέματα που σχετίζονται με τις ερευνητικές δράσεις του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
 • Εγκρίνει την ετήσια έκθεση (οικονομικό απολογισμό και απολογισμό δράσεων) του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Η θητεία της είναι τριετής.

Επιστημονικό Συμβούλιο

Το Επιστημονικό Συμβούλιο (ΕΣ) του Ιδρύματος αποτελείται από εννέα (9) τακτικά μέλη, επιστήμονες διεθνούς κύρους, οι οποίοι προέρχονται από τους εξής τομείς:

 • γεωπονικών επιστημών
 • φυσικών επιστημών
 • μαθηματικών και επιστήμης της πληροφορίας
 • κοινωνικών επιστημών
 • ανθρωπιστικών επιστημών
 • περιβάλλοντος και ενέργειας
 • ιατρικής και επιστημών υγείας
 • επιστημών μηχανικού και τεχνολογίας και
 • καινοτόμου επιχειρηματικότητας.

Ως μέλη του ΕΣ εκλέγονται, κατόπιν διεθνούς πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προσωπικότητες που έχουν διακριθεί για το διεθνές έργο και την εμπειρία τους στον αντίστοιχο τομέα.

Το Επιστημονικό Συμβούλιο διοικεί το Ίδρυμα και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Μεριμνά για την επίτευξη των σκοπών του Ιδρύματος, με βάση την εθνική πολιτική για την έρευνα και την καινοτομία.
 • Αποδέχεται τις δωρεές και τις πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεις.
 • Συγκροτεί τις επιτροπές κρίσεων και τις επιτροπές ενστάσεων για την αξιολόγηση των προτάσεων και την επιλογή των τελικών δικαιούχων.
 • Επιλέγει τον Διευθυντή και τους Αναπληρωτές Διευθυντές.
 • Εγκρίνει τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή.
 • Εισηγείται προς τη ΓΣ συνεργασίες και συμπράξεις του Ιδρύματος με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
 • Εισηγείται προς τον Υπουργό την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας.
 • Εγκρίνει τη λειτουργία υπηρεσιών και γραφείων του Ιδρύματος σε άλλες πόλεις της Ελληνικής Επικράτειας, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή.

Η θητεία των μελών του είναι τετραετής.

Διευθυντής

O Διευθυντής του Ιδρύματος είναι επιστήμονας με διεθνές κύρος και εμπειρία, διοικητική πείρα και αξιόλογη ερευνητική δραστηριότητα. Τα προσόντα του Διευθυντή εξειδικεύονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Ο Διευθυντής επιλέγεται και διορίζεται με απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου μετά από πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για τετραετή (4ετή) θητεία, ανανεώσιμη μόνο μία φορά. Ο Διευθυντής του Ιδρύματος εισηγείται στο ΕΣ το διορισμό δύο (2) Αναπληρωτών Διευθυντών, τους οποίους επιλέγει ύστερα από ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος, Ο Διευθυντής υλοποιεί τη στρατηγική του Ιδρύματος που έχει αποφασίσει το Επιστημονικό Συμβούλιο. Ο Διευθυντής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Προΐσταται των υπηρεσιών του Ιδρύματος, έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του και είναι διατάκτης όλων των δαπανών του.
 • Συντάσσει και δημοσιεύει τις προκηρύξεις για τις δράσεις που χρηματοδοτεί το Ίδρυμα, σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμματισμό δράσεων και τις αποφάσεις του ΕΣ.
 • Μεριμνά για την πραγματοποίηση των στόχων του προϋπολογισμού του Ιδρύματος.
 • Μπορεί να ζητήσει τη σύγκληση της Γ.Σ. και του ΕΣ σε έκτακτη συνεδρίαση, πάντοτε μέσω του Προέδρου του εκάστοτε συλλογικού οργάνου και μετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις τους.
 • Καταρτίζει την ετήσια έκθεση, την οποία υποβάλλει στο ΕΣ και εν συνεχεία, προς έγκριση, στη Γ.Σ.
 • Αναζητεί πηγές χρηματοδότησης για το Ίδρυμα.
 • Εκπροσωπεί το Ίδρυμα δικαστικώς και εξωδίκως.

Συμβουλευτική Επιτροπή

Με απόφαση του Υπουργού, συγκροτείται Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία είναι ανεξάρτητη προς τα λοιπά όργανα του Ιδρύματος.  Η Συμβουλευτική Επιτροπή έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα και έχει ως σκοπό την αξιολόγηση της δράσης του Ιδρύματος και τη διατύπωση γνωμοδοτήσεων και εισηγήσεων με σκοπό τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του. Εξετάζει θέματα ιδιαίτερης βαρύτητας ή θέματα που παρουσιάζουν ειδικότερο ενδιαφέρον σχετικά με τη λειτουργία του Ιδρύματος και τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας.

Απαρτίζεται από έντεκα (11) μέλη τα οποία είναι διακεκριμένοι επιστήμονες διεθνούς κύρους ή προέρχονται από επιχειρηματικούς ή και παραγωγικούς φορείς, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής επιλέγονται ως εξής: το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ), τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη της θητείας των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής, καταρτίζει και υποβάλει στον Υπουργό και στο Επιστημονικό Συμβούλιο κατάλογο είκοσι δύο (22) προτεινόμενων μελών, εκ των οποίων έξι (6) είναι συγχρόνως και μέλη του ΕΣΕΚ. Από τον εν λόγω κατάλογο, ο Υπουργός επιλέγει έξι (6) μέλη ενώ πέντε (5) μέλη επιλέγονται από το Επιστημονικό Συμβούλιο. Έως τρία (3) από τα έντεκα (11) μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής μπορούν να είναι συγχρόνως και μέλη του ΕΣΕΚ. Στις συνεδριάσεις της Επιστημονικής Επιτροπής του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. δικαιούνται να παρίστανται έως τρία (3) μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Τα μέλη αυτά ορίζονται στην απόφαση συγκρότησης της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Στις συνεδριάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου δικαιούται, επίσης, να παρίσταται άτομο το οποίο ορίζεται από τον εποπτεύοντα Υπουργό.

Με απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου ή και της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι δυνατόν να προσκαλούνται στις συνεδριάσεις της τελευταίας διακεκριμένοι επιστήμονες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Η διάρκεια της θητείας των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι τετραετής.