Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Δελτίο Τύπου: Ανακοινώθηκε η 3η Προκήρυξη της Εμβληματικής Δράσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας & Διάχυσης»

Ημερομηνία: 14/10/2019

23 Οκτωβρίου 2019
η ημερομηνία έναρξης υποβολών μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Ανακοινώθηκε σήμερα, Δευτέρα 14 Οκτωβρίου η 3η Προκήρυξη της Εμβληματικής Δράσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας & Διάχυσης».

Στόχος της προκήρυξης είναι η εκλαΐκευση της επιστήμης και ειδικότερα η διάδοση των επιστημονικών γνώσεων στην κοινωνία καθώς και η καλλιέργεια μιας ευρύτερης ερευνητικής κουλτούρας και μετασχηματισμού της γνώσης σε καινοτομία. Η εν λόγω προκήρυξη με προϋπολογισμό 3.000.000€ εντάσσεται στο Πρόγραμμα των δράσεων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ολοκληρώνοντας με επιτυχία τον κύκλο των Προκηρύξεών του για το 2019. Το ανώτατο όριο της χρηματοδότησης για κάθε Έργο ανέρχεται στο ύψος των 100.000€ και η διάρκεια του προτεινόμενου έργου δύναται να κυμαίνεται μεταξύ 12 και 24 μηνών.

Οι προτάσεις για την εν λόγω δράση θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της  Διαδικτυακής Πύλης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. από τις 23 Οκτωβρίου 2019, 12:00 (ώρα Ελλάδας) μέχρι και τις 23 Δεκεμβρίου 2019, 17:00 (ώρα Ελλάδας).

Η εν λόγω Προκήρυξη περιλαμβάνει τις ακόλουθες 3 Θεματικές:

  • Θεματική 1: Κόμβοι Έρευνας & Καινοτομίας στην Εκπαίδευση
  • Θεματική 2: Κόμβοι Διάχυσης Έρευνας
  • Θεματική 3: Κόμβοι Κυκλικής & Κοινωνικής Οικονομίας

Ειδικότερα στο πλαίσιο της Θεματικής 1 «Κόμβοι Έρευνας & Καινοτομίας στην Εκπαίδευση» υποστηρίζεται η μεταφορά της γνώσης και της ερευνητικής πρακτικής από την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και τα ερευνητικά κέντρα της χώρας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ενώ προωθείται η καλλιέργεια νοοτροπίας μετασχηματισμού της γνώσης σε καινοτομία μέσα από την υποστήριξη ερευνητικών δράσεων σε σχολεία.

Η εν λόγω Θεματική φιλοδοξεί να αναδείξει τη συνεργασία Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Φορέων που μπορεί να αναπτυχθεί με σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και με Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Φορείς επιχειρηματικότητας με ωφέλιμα αποτελέσματα για όλους.

Απώτερος σκοπός της είναι η ενημέρωση και εξοικείωση των μαθητών, των εκπαιδευτικών αλλά και της τοπικής κοινωνίας με σύγχρονες επιστημονικές τεχνικές μέσα από βιωματικά εργαστήρια κατασκευών και την παραγωγή επαναχρησιμοποιούμενου ανοιχτού εκπαιδευτικού περιεχόμενου σε τομείς όπως η Επιστήμη & Τεχνολογία (π.χ. τομέας Ρομποτικής και Ηλεκτροκίνησης), η Μηχανική, οι Τέχνες και τα Μαθηματικά (STEAM: Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) καθώς και οι Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες (SoHu).

Σημειώνεται ότι οι Κόμβοι Έρευνας & Καινοτομίας στην Εκπαίδευση θα έχουν φυσική υπόσταση, αφού προβλέπεται η δημιουργία ή αξιοποίηση εγκαταστάσεων σε Πανεπιστήμιο/Ερευνητικό Κέντρο, Σχολείο/α ή σε χώρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στο πλαίσιο της Θεματικής 2 «Κόμβοι Διάχυσης Έρευνας» προωθείται η  διάδοση και προβολή του ερευνητικού έργου που έχει παραχθεί ή είναι σε εξέλιξη από Φορείς έρευνας της χώρας στην ευρύτερη κοινωνία ή σε νέους επιστήμονες ή/και σε απομακρυσμένες γεωγραφικές περιοχές μέσα από καινοτόμες, πρωτότυπες προσεγγίσεις. Στόχος της εν λόγω θεματικής είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινωνίας και των νέων επιστημόνων σχετικά με επιτευχθέντα ερευνητικά αποτελέσματα ή και έργα που υλοποιούνται από Φορείς έρευνας της χώρας σε τομείς επιστημονικής αιχμής.

Στο πλαίσιο της Θεματικής 3 «Κόμβοι Κυκλικής & Κοινωνικής Οικονομίας» υποστηρίζεται η διάχυση/προβολή ερευνητικών έργων/δράσεων σχετικών είτε με την κυκλική είτε με την κοινωνική οικονομία στην ευρύτερη κοινωνία ή σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες (π.χ. σε μαθητές σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε νέους επιστήμονες, σε ευάλωτες/ευπαθείς κοινωνικά ομάδες) ή/και σε απομακρυσμένες γεωγραφικές περιοχές μέσα από καινοτόμες, πρωτότυπες προσεγγίσεις.

Στόχος της παραπάνω Θεματικής είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας ή/και μαθητών/εκπαιδευτικών στα σχολεία ή/και ειδικών πληθυσμιακών ομάδων σχετικά με τις εφαρμογές της κυκλικής ή της κοινωνικής οικονομίας και τα οφέλη τους αναφορικά με θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, επαγγελματικής αποκατάστασης, τη συνεργασία, τη συλλογική διακυβέρνηση των επιχειρήσεων, την κοινωνική υπευθυνότητα στο «επιχειρείν» σε όλους τους τομείς της οικονομίας, στον αγροδιατροφικό τομέα, την εκπαίδευση, τις κατασκευές, την ενέργεια, την ανακύκλωση κ.ο.κ.

Σχετικά με την 3η Προκήρυξη της Εμβληματικής Δράσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας & Διάχυσης» μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα  εδώ