Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

3η Προκήρυξη της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης»

Έναρξη Υποβολών:
23/10/2019
Λήξη Υποβολών:
13/01/2020
Προϋπολογισμός:
3.000.000,00 €

 

Ο Διευθυντής του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας

KΑΛΕΙ

  τα ενδιαφερόμενα μέλη ΔΕΠ/Επιστημονικό Προσωπικό των ΑΕΙ και των ΑΣΕΙ, το ερευνητικό προσωπικό των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων (ΕΚ-Ι), καθώς και φυσικά πρόσωπα, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει εξασφαλιστεί επιστολή πρόθεσης συνεργασίας από αντίστοιχο Τμήμα ΑΕΙ ή ΕΚ-Ι,

να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της νέας Προκήρυξης
«Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης»

σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο συνημμένο αρχείο.

 

Η συνολική δημόσια δαπάνη της παρούσας προκήρυξης ανέρχεται στα 3.000.000,00€.

Η προκήρυξη έχει δημοσιευτεί και στην ακόλουθη ιστοσελίδα

www.gsrt.gr


Κατάλογοι Χρηματοδότησης

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση της 1ης Τροποποίησης Καταλόγου των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων της «3ης Προκήρυξης Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης»

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Καταλόγου των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων της «3ης Προκήρυξης Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης»

 


Οριστικά Αποτελέσματα

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων της Θεματικής

  • 1. Κόμβοι Έρευνας & Καινοτμίας στην Εκπαίδευση

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων της Θεματικής

  • 2. Κόμβοι Διάχυσης Έρευνας

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων της Θεματικής

  • 3. Κόμβοι Κυκλικής & Κοινωνικής Οικονομίας

Προσωρινά Αποτελέσματα

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων της Θεματικής

  • 1. Κόμβοι Έρευνας & Καινοτομίας στην Εκπαίδευση

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Προτάσεων των Θεματικών

  • 2. Κόμβοι Διάχυσης Έρευνας
  • 3. Κόμβοι Κυκλικής & Κοινωνικής Οικονομίας

 


Προκήρυξη «3η Προκήρυξη της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης»

3η Προκήρυξη της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης» (2η Τροποποίηση)

3η Προκήρυξη της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης» (1η Τροποποίηση)

3η Προκήρυξη της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης»

 


Οδηγός Διαχείρισης

Οδηγός Διαχείρισης – Υλοποίησης Έργων στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» «Κόμβοι Έρευνας και Διάχυσης»  (1η Τροποποίηση)

Οδηγός Διαχείρισης – Υλοποίησης Έργων στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» «Κόμβοι Έρευνας και Διάχυσης»

 


Συχνές Ερωτήσεις

Κατάλογος Συχνών Ερωτήσεων-Απαντήσεων

 


Πρότυπα Έγγραφα

Πρότυπα Έγγραφα για την Ενδιάμεση Έκθεση Προόδου

ΚΟΜΒΟΙ_ΧΧΧΧ_Μέρος ΑΒ – Αναφορά Φυσικού Αντικειμένου
ΚΟΜΒΟΙ_ΧΧΧΧ_Μέρος Γ – Πρότυπο αναφοράς Οικονομικού Αντικειμένου
Οδηγός Συμπλήρωσης Αρχείου Οικονομικής Αναφοράς

 

Πρότυπα Έγγραφα για την Τελική Έκθεση Προόδου

ΚΟΜΒΟΙ_XXXX_Μέρος ΑΒ – Aναφορά Φυσικού αντικειμένου_Τελική

KOMBOI_ΧΧΧΧ_ Μέρος Δ_Εκτεταμένη Σύνοψη Φυσικού Αντικειμένου – Τελική

 


Δελτίο Τύπου: Ανακοινώθηκε η 3η Προκήρυξη της Εμβληματικής Δράσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας & Διάχυσης»