1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας

Έναρξη ισχύος:
01/12/2017
Καταληκτική ημερομηνία:
16/01/2018
Προϋπολογισμός:
53.000.000,00 €

1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΙΔΕΚ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΞΙΑΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΙΔΕΚ
ΚΑΛΕΙ

Τα ενδιαφερόμενα μέλη ΔΕΠ και τους/τις ενδιαφερόμενους/μενες Ερευνητές/τριες να υποβάλλουν προτάσεις στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων του ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο συννημένο αρχείο και εξειδικεύονται στον Οδηγό Διαχείρισης Ερευνητικών Έργων της προκήρυξης.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στα 53.000.000,00 €.

Ο Οδηγός Διαχείρισης Ερευνητικών Έργων της παρούσας προκήρυξης και αναλυτικές οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΛΙΔΕΚ:

www.elidek.gr

Η προκήρυξη θα δημοσιευτεί και στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

www.gsrt.gr

erevna.minedu.gov.gr

Αναλυτικά, για την πρώτη φάση, η υποβολή των προτάσεων θα είναι δυνατή σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες μετά την δημοσίευση της προκήρυξης και έως την 23:59 της 16ης Ιανουαρίου 2018 (ώρα Ελλάδας).


Ανακοίνωση

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων Α’ Φάσης Αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» (Α.Π. 500/15.12.2017) στην Επιστημονική Περιοχή «Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες»


Ανακοίνωση

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση αποτελεσμάτων της  Α΄ Φάσης Αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» (Α.Π. 500/15.12.2017) στην Επιστημονική Περιοχή «Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας»


Ανακοίνωση

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση αποτελεσμάτων της Α΄ Φάσης Αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» (Α.Π. 500/15.12.2017) στην Επιστημονική Περιοχή «Φυσικές Επιστήμες»


Ανακοίνωση

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση επικαιροποιημένων αποτελεσμάτων της Α’ φάσης Αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» (Α.Π. 500/15.12.2017) στην Επιστημονική Περιοχή «Κοινωνικές Επιστήμες».

 


Ανακοίνωση

Διαβάστε εδώ την συμπληρωματική ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της α΄ φάσης αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» (Α.Π. 500/15.12.2017) στην Επιστημονική Περιοχή «Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες»

 


Ανακοίνωση

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση αποτελεσμάτων της Α΄ Φάσης Αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» (Α.Π. 500/15.12.2017) στην Επιστημονική Περιοχή «Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες».

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία υποβολής α΄ φάσης των προτάσεων για την «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» ολοκληρώθηκε επιτυχώς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη (Α.Π. 500 από 15 Δεκ 2017), την Τρίτη 16 Ιανουαρίου ώρα 23:59.

Ο συνολικός αριθμός των υποβληθεισών προτάσεων προσεγγίζει τις 3200. Τα στατιστικά ανά επιστημονική περιοχή και κατηγορία έργων παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί.

 

Ευχαριστούμε όλους τους συμμετέχοντες για την υποβολή των προτάσεων τους.


Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση για την παρούσα προκήρυξη θα παρέχονται από το ΕΛΙΔΕΚ (Λεωφ. Βασ. Σοφίας 127, 11521 Αθήνα):, στο email: askelidekdep@elidek.gr και στα τηλέφωνα 210 6412410, 210 6412412 και 210 6412417.

H πλατφόρμα υποβολής της α’ φάσης των προτάσεων είναι προσβάσιμη στην ιστοσελίδα:

https://apps.gov.gr/minedu/elidek-dep

Τεχνική υποστήριξη για τη ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων παρέχεται στο email: helpelidekdep@elidek.gr

 


Ανακοίνωση

Σε συνέχεια ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στο ΕΛΙΔΕΚ σχετικά με την «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» παρατίθεται επικαιροποιημένος   Κατάλογος Συχνών Ερωτήσεων – ΑπαντήσεωνΠαρακαλούμε να επισκέπτεσθε τακτικά την ιστοσελίδα μας για να ενημερώνεστε σχετικά.

 Σημαντική Ανακοίνωση

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλλουν προτάσεις στο πλαίσιο της ” 1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας” για τις ακόλουθες διευκολυντικές ρυθμίσεις που αφορούν τις υποχρεώσεις υποβολής κατά την α΄φάση όπως αυτές περιγράφονται στην προκήρυξη. Συγκεκριμένα :

1. Σε περίπτωση αδυναμίας του Φορέα Υποδοχής να χορηγήσει την προβλεπόμενη στην Προκήρυξη (τμήματα 6.3 και 8.2.4)  “Βεβαίωση αποδοχής του έργου από τον ΦΥ” εντός της προθεσμίας της πρώτης φάσης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ΕΥ με αντίστοιχο περιεχόμενο όπως περιγράφεται στην προκήρυξη και στις σχετικές οδηγίες  που θα αναρτηθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής (όπου θα αναφέρεται ο ΦΥ, η αδυναμία χορήγησης της βεβαίωσης, η αποδοχή του έργου από αυτόν και η πρόθεσή του να συμβληθεί με το ΕΛΙΔΕΚ σε περίπτωση χρηματοδότησης του έργου, κ.λπ.). Επισημαίνεται ότι η βεβαίωση υποβάλλεται υποχρεωτικώς στη υποβολή κατά την β΄φάση μαζί με τα Μέρη 6 και 7 (όπως ορίζεται στην προκήρυξη, τμήμα 8).
 
2. Σε περίπτωση αδυναμίας κάποιου συνεργαζόμενου Φορέα να χορηγήσει την προβλεπόμενη στην Προκήρυξη (τμήματα 6.3 και 8.2.5) “Επιστολή προθέσεων” εντός της προθεσμίας της πρώτης φάσης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ΕΥ με αντίστοιχο περιεχόμενο όπως περιγράφεται στην προκήρυξη και στις σχετικές οδηγίες που θα αναρτηθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής. Επισημαίνεται ότι η επιστολή/οι επιστολές υποβάλλεται/υποβάλλονται υποχρεωτικώς στη υποβολή κατά την β΄φάση μαζί με τα Μέρη 6 και 7  (όπως ορίζεται στην προκήρυξη, τμήμα 8).

 


Σημαντική Ανακοίνωση

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι ότι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής προτάσεων α΄ φάσης  για την «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα της οριστικής υποβολής.

Επίσης, ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι ότι τα πρότυπα για το Μέρος 1 (στα Ελληνικά και Αγγλικά) που αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής προτάσεων α΄ φάσης έχουν σκοπό υποβοηθητικό. Η σύνταξη και η ανάρτηση τους έγινε κατόπιν πολλών ερωτήσεων και σχετικών αιτημάτων. Επισημαίνεται ότι η χρήση τους δεν είναι δεσμευτική.

 


Ανακοίνωση

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση αποτελεσμάτων της Α΄ Φάσης Αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» (Α.Π. 500/15.12.2017) στην Επιστημονική Περιοχή «Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες».

 

Συνημμένα