Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ποιο είναι το μέγιστο χρονικό διάστημα που επιτρέπεται να έχει παρέλθει από την ημερομηνία έγκρισης της εγγραφής του/της ΥΔ κατά την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων (15/6/2018);

Ημερομηνία: 11/07/2018

Το χρονικό αυτό διάστημα (μεταξύ έγκρισης της εγγραφής και της 15/6/2018) δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες.