Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Τι γίνεται σε περίπτωση που η αναβολή κατάταξης στον στρατό έχει μικρότερη διάρκεια από το χρονικό διάστημα για το οποίο αιτείται την υποτροφία ο υποψήφιος διδάκτορας;

Ημερομηνία: 11/07/2018

Κατά την Προκήρυξη οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή να έχουν τύχει αναβολής κατάταξης. Οι προϋποθέσεις αυτές θα πρέπει να πληρούνται κατά τον χρόνο έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων και να καλύπτουν όλη τη διάρκεια καταβολής της υποτροφίας.