Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛΙΔΕΚ για την Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Τριών

Δικαιούχοι της 1ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/Τριών


Αγαθαγγελίδης Ανδρέας, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «CLLon | Ανοσογενετική και λειτουργική ανάλυση του Β κυτταρικού υποδοχέα στη Μονοκλωνική Β λεμφοκυττάρωση και τη Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία: προεκτάσεις για την οντογένεση της νόσου»

Το πρόγραμμα CLLon στοχεύει στην κατανόηση των διαδικασιών που σχετίζονται με το Β κυτταρικό υποδοχέα (ΒΚΥ), οι οποίες συμβαίνουν κατά τη φυσική εξέλιξη της Χρόνιας Λεμφοκυτταρικής Λευχαιμίας (ΧΛΛ) και συνεισφέρουν στην οντογένεση και την πρόοδο της νόσου μέσω της εφαρμογής ανοσογενετικών και λειτουργικών μελετών του…

Διαβάστε περισσότερα εδώ 

 

 


Αγγελόπουλος Χρήστος, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Επιτόπια Απορρύπανση Εδαφών με Μη Θερμικό Πλάσμα»

Στόχος του έργου είναι να εξεταστεί η δυνατότητα εφαρμογής ηλεκτρικών εκκενώσεων μη θερμικού πλάσματος (ΜΘΠ) σαν μεθόδου προηγμένης οξείδωσης για την αποδοτική, βιώσιμη και οικονομικά συμφέρουσα επιτόπια αποκατάσταση εδαφών που έχουν ρυπανθεί από οργανικούς ρύπους που είναι δύσκολα αποικοδομήσιμοι…

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

 

 


Ακουμιανάκη Αντωνία, Επιστημονική Υπεύθυνη του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Διερεύνηση των μηχανισμών δυσλειτουργίας του φαγοσώματος στην ανοσοκαταστολή μετά από σήψη: Ο Δρόμος για Εξατομικευμένη Ιατρική στο Σηπτικό Ασθενή»

Το κλινικό σύνδρομο της σήψης εξακολουθεί να αποτελεί μια από τις κύριες αιτίες θνησιμότητας, νοσηρότητας και αυξημένου κόστους νοσηλείας παγκοσμίως, παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην υποστήριξη των βαρέως πασχόντων ασθενών στις μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ)…

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

 

 


Αλεξάκης Δημήτριος, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Χρήση διαστημικής τεχνολογίας για την ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος 5 (πέντε) διαστάσεων με στόχο την εκτίμηση και μοντελοποίηση της συσχέτισης μεταξύ του δυναμικού φαινομένου της εδαφικής διάβρωσης και των αλλαγών στις χρήσεις γης και στο κλίμα στις υδρολογικές λεκάνες της Μεσογείου»

Η εδαφική διάβρωση είναι ένα σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα που απειλεί σοβαρά τους φυσικούς πόρους, τη γεωργία και το περιβάλλον σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο. Το ερευνητικό έργο 5DARE θα αξιολογήσει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, των χρήσεων γης και της κάλυψης βλάστησης στο ποσοστό εδαφικής διάβρωσης σε υδρολογικές λεκάνες της Μεσογείου…

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

 


Ανδρία Μαρία, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Μαθαίνοντας, διδάσκοντας και μαθαίνοντας να διδάσκουμε την Ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα: Έρευνα σε δύο διαφορετικά περιβαλλοντα μάθησης»


Σκοπός του ερευνητικού προγράμματος είναι να μελετήσει τον τρόπο εκμάθησης και διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε διαφορετικά περιβάλλοντα μάθησης (Δεύτερο και Ξένο) και να εντοπίσει καλές πρακτικές διδασκαλίας που θα μπορούσαν να διευκολύνουν τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε καθένα από αυτά τα περιβάλλοντα. Δεδομένης της αυξανόμενης ανάγκης για την εκμάθηση της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας/ Ξένης Γλώσσας, αφενός η εξέταση του τρόπου με τον οποίο μπορεί να διδαχθεί η ελληνική γλώσσα με πιο αποτελεσματικό τρόπο σε διαφορετικές ομάδες μαθητών και αφετέρου η επικέντρωση στην κατάλληλη εκπαίδευση και πιστοποίηση των διδασκόντων είναι θέματα μεγάλης σημασίας για την κοινωνία μας…

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 


Αντωνοπούλου Γεωργία, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Ανάπτυξη και εφαρμογή μικροβιακών ηλεκτροχημικών τεχνολογιών προς την παραγωγή προηγμένων βιοκαυσίμων »

Το πρόγραμμα META-FUELs φιλοδοξεί να αναπτύξει, να συγκρίνει και να αποτιμήσει τεχνολογίες υψηλής απόδοσης και χαμηλού κόστους για την παραγωγή ενός προηγμένου αερίου καυσίμου (μίγμα μεθανίου εμπλουτισμένο με υδρογόνο – HyMet-), σταθερής ποιότητας, εστιάζοντας κυρίως στο συνδυασμό μικροβιακών Ηλεκτροχημικών Τεχνολογιών (MET) με τις Ζυμωτικές Μικροβιακές Διεργασίες (FMP)…

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

 

 


Αποστολίδου Άννα, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Εθνογραφία και/ως υπερκειμενική μυθοπλασία: αναπαραστάσεις παρένθετης μητρότητας»

Η μελέτη χρησιμοποιεί την πολιτισμική πρακτική της παρένθετης μητρότητας προκειμένου να διερευνήσει πειραματικούς τρόπους ψηφιακής εθνογραφικής γραφής. Το ερευνητικό έργο έχει τρεις άξονες και περιλαμβάνει πρώτον, τη διεξαγωγή εθνογραφικής διερεύνησης της εμπειρίας της παρένθετης μητρότητας στην Ελλάδα, με τη χρήση εθνογραφικής επιτόπιας έρευνας σε επιλεγμένα ζεύγη παρένθετων και κοινωνικών μητέρων…

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

 

 

 


Αποστολίδου Ιωάννα, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Ανάπτυξη ενός καινοτόμου “συστήματος ιχνηλασιμότητας” για τον έλεγχο της ασφάλειας τροφίμων σε βιώσιμες αγροδιατροφικές εφοδιαστικές αλυσίδες»

Τα τρόφιμα είναι ευάλωτα σε μια σειρά από κινδύνους σε οποιοδήποτε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας και πιθανές αποτυχίες μπορούν να επηρεάσουν την ασφάλειά τους. Επιπλέον, νέοι κίνδυνοι και ρίσκα αναδύονται τα οποία συχνά σχετίζονται με ακούσια ή εκούσια μόλυνση. Ο κύριος στόχος του εν λόγω έργου είναι η δημιουργία ενός καινοτόμου συστήματος τύπου IoT (Internet of Things) το οποίο ενεργοποιείται από τεχνολογίες αισθητήρων ανάλυσης δεδομένων και ενός πρωτότυπου ολοκληρωμένου Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων (ΣΥΑ). Το σύστημα αυτό διερευνά τους βασικούς εμπλεκόμενους σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας, προσφέροντας μια πολυδιάστατη αξιολόγηση και οικονομική ανάλυση.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 


Αρμπή Μαρίνα, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Οι πρωτεΐνες της υπεροικογένειας της Geminin στον πολλαπλασιασμό των κεντριολίων , στο σχηματισμό κροσσών και στην παθογένεση »

Η διατήρηση της γονιδιωματικής σταθερότητας στα κύτταρα εξασφαλίζεται, μεταξύ άλλων, και με την διατήρηση του σωστού αριθμού των κεντροσωματίων. Ο διπλασιασμός και η διαίρεση των κεντροσωματίων κατά τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου είναι διαδικασίες άρρηκτα συνδεδεμένες με την αντιγραφή και τη διαίρεση του γενετικού υλικού στα θυγατρικά κύτταρα Απώλεια των μηχανισμών που ελέγχουν τον σωστό αριθμό είτε των κεντροσωματίων είτε του γενετικού υλικού οδηγούν σε γονιδιωματική αστάθεια…

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

 

 


Βελεσιώτης Δημήτριος, Επιστήμονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Φωτοανιχνευτές Χαμηλού Κόστους με βάση τους Νανοσωλήνες Άνθρακα»

Οι Φωτοανιχνευτές είναι συσκευές που μετρούν την ένταση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε μια ζώνη γύρω από ένα συγκεκριμένο μήκος κύματος, απορροφώντας φωτόνια του εν λόγω μήκους κύματος και μετατρέποντάς τα σε μια άλλη μετρήσιμη ποσότητα, συνήθως ηλεκτρικό ρεύμα ή θερμοκρασιακή μεταβολή…

Δείτε τον ιστιότοπο : carbonphotodetectors.eu

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

 

 

 


Βενέτη Ζωή, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Επιγενετική ρύθμιση των εντερικών βλαστικών κυττάρων στη Δροσόφιλα»

Σωματικά βλαστικά κύτταρα μπορεί να μετατραπούν σε καρκινικά, λόγω της αλληλεπίδρασης γενετικών, επιγενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων, που έχουν ως αποτέλεσμα την απορρύθμιση των μηχανισμών της φυσιολογικής ανανέωσης και διαφοροποίησής τους. Ωστόσο παρά τις εκτενείς έρευνες, οι μηχανισμοί αυτοί δεν έχουν αποσαφηνιστεί σε μεγάλο βαθμό Αν και η βιολογία των θηλαστικών εντερικών βλαστικών κυττάρων έχει γνωρίσει τεράστια πρόοδο τα τελευταία χρόνια, η πολυπλοκότητα της πεπτικής οδού βάζει φραγμούς στην κατανόηση των αλληλεπιδράσεων αυτών…

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

 


Βεργαδή Ελένη, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Ο ρόλος της ενεργοποίησης των φαγοκυττάρων και της αυτοφαγίας στην νεογνική σήψη»

Η σήψη αποτελεί μια γενικευμένη συστηματική φλεγμονώδη απάντηση του ξενιστή στους παθογόνους μικροοργανισμούς που προσβάλλει όλες τις ηλικιακές ομάδες. Στην νεογνική περίοδο, η επίπτωση φτάνει έως και 10 και η θνητότητα έως και 50 ειδικά στα πρόωρα βρέφη. Ο β αιμολυτικός Στρεπτόκοκκος ( ή Στρεπτόκοκκος agalactiae είναι θετικός κατά Gram μικροοργανισμός και αποτελεί το συχνότερο αίτιο σηψαιμίας και μηνιγγίτιδας σε βρέφη μικρότερα των τριών μηνών…

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

 

 


Βερυκοκάκης Μιχάλης, Επιστημονικός υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Ρύθμιση της κυτταρικής μοίρας των φυσικών Τ κυττάρων από το ID3 και τα πιθανά γονίδια-στόχους του, LEF1 και BCL6»

Τα ΝΚΤ κύτταρα, τα οποία αναγνωρίζουν λιπιδικά αντιγόνα που συμπλέκονται με το αντιγονοπαρουσιαστικό μόριο CD1D, αποτελούν τον πρωτότυπο πληθυσμό φυσικών Τ λεμφοκυττάρων και μοιράζονται τα ίδια αναπτυξιακά μονοπάτια με τα συμβατικά Τ κύτταρα. Ενώ τα λειτουργικά προγράμματα των συμβατικών Τ λεμφοκυττάρων απαιτούν σηματοδότηση μέσω του Τ κυτταρικού υποδοχέα και υποδοχέων κυτοκινών για να ενεργοποιηθούν, αυτά των φυσικών Τ λεμφοκυττάρων προ-καθορίζονται κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης τους, πριν ακόμα υπάρξει έκθεση σε μη-εαυτό αντιγόνο…

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

 

 


Βλάχος Χρήστος, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Επιλέγοντας Ερωτήσεις Μερικής Αγνοίας: Ενσωματώνοντας τη Θεωρητική με την Πειραματική και την Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία»

Ο επιδιωκόμενος στόχος του ερευνητικού προγράμματος είναι να επεκτείνει μία πρόσφατη, και πολλά υποσχόμενη, θεωρητική προσέγγιση στην επιλογή προτασιακού συμπληρώματος σε νέους τύπους συμπληρωμάτων, και με αυτό τον τρόπο να αναπτύξει την εν λόγω θεωρητική προσέγγιση στον βέλτιστο δυνατό βαθμό. Η βασική θεωρητική υπόθεση που θα ερευνηθεί είναι το κατά πόσο η επιλογή μίας πρότασης μερικής αγνοίας ως συμπλήρωμα μπορεί να αναλυθεί ως περίπτωση ονοματοποίησης, ή αν όχι, γιατί….

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

 

 


Βόσκος Ιωάννης, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Η καθημερινή ζωή στις κοινότητες της 5ης και 4ης χιλιετίας π.Χ. στην Κύπρο: Οίκος και οικονομία»

Στην παρούσα μελέτη σχεδιάζεται μία καινοτόμος προσέγγιση υλικού από δημοσιευμένες και αδημοσίευτες αρχαιολογικές θέσεις, η οποία βασίζεται στην ιδέα της κοινωνικής αλλαγής κυρίως μέσω της δράσης εσωτερικών παραγόντων και ενδονησιωτικών διεργασιών. Πιο συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί μία σφαιρική μελέτη επιμέρους πτυχών του πολιτισμικού φαινομένου με έμφαση στην καθημερινή ζωή των κοινωνικών ομάδων της 5 ης και 4 ης χιλιετίας π.Χ.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

 

 

 


Γεωργίου Γεώργιος, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Μη διαταρακτική δυναμική των θεωριών βαθμίδας μέσω ολοκληρωσιμότητας και δυικοτήτων θεωριών βαθμίδας / θεωριών βαρύτητας»

Ένα από τα μακροχρόνια προβλήματα στη θεωρητική φυσική είναι εκείνο της ποσοτικής περιγραφής των ισχυρά συζευγμένων θεωριών βαθμίδας. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχουν αναπτυχθεί νέες ιδέες και μέθοδοι που μας δίνουν μια καλύτερη κατανόηση της δομής των θεωριών πεδίου. Ένα από τα πιο χρήσιμα εργαλεία για την εξερεύνηση των θεωριών βαθμίδας είναι η δυικότητσ AdS / CFT, μία από τις πιο συναρπαστικές ανακαλύψεις στη σύγχρονη θεωρητική φυσική. Ο σκοπός της προτεινόμενης εργασίας είναι να ρίξει φως στη μη διαταρακτική περιοχή των θεωριών βαθμίδας. Το παρόν έργο θα αναπτυχθεί σε δύο παράλληλες κατευθύνσεις. Στην πρώτη, θα επικεντρωθούμε στην κατασκευή και μελέτη ενοποιημένων πολυπαραμετρικών παραμορφώσεων συμμορφων θεωριών πεδίου (CFTs) τύπου WZW. Η έμφαση της κατασκευής μας θα δοθεί στο βασικό χαρακτηριστικό της ολοκληρωσιμότητας και όχι σε άλλες πτυχές, όπως η υπερσυμμετρία. Στη συνέχεια, θα ενσωματώσουμε αυτά τα μοντέλα σε υπερβαρύτητα τύπου IIA ή τύπου IIB, θα προσδιορίσουμε τις δυικές θεωρίες πεδίου και θα μελετήσουμε το ρόλο των παραμέτρων παραμόρφωσης στην δυναμική των θεωριών αυτών στην περιοχή ισχυρής σύξευξης μέσω της δυικότητας AdS / CFT. Αυτά τα νέα παραδείγματα της δυικότητας AdS / CFT θα είναι πιο κοντά στην κβαντική χρωμοδυναμική (QCD), αφού οι παραμορφώσεις θα σπάσουν την υπερσυμμετρία σε Ν = 1 ή ακόμα και σε Ν = 0.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 


Γεωργίου Πάνος, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Αξιολόγηση της συμπεριφοράς και της επίδρασης ασφαλτομιγμάτων χαμηλής ενέργειας στη βιωσιμότητα των οδοστρωμάτων»

Σύμφωνα με τη Eurostat και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος ο κλάδος των μεταφορών συνεισφέρει με ποσοστό άνω του 23%, με αυξητικές τάσεις από το 1990, στις συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Στο πλαίσιο αυτό η ΕΕ έχει δεσμευθεί μέχρι το 2020 ότι οι εκπομπές του κλάδου των μεταφορών θα μειωθούν σε ποσοστό 20% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Ως εκ τούτου αναδεικνύεται η πρόκληση για απομείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και βελτίωση της βιωσιμότητας των οδοστρωμάτων, τα οποία προσφέρουν κινητικότητα και πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα χρηστών ως αναπόσπαστο τμήμα του οδικού δικτύου και του δικτύου μεταφορών.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 


Γιαννακοπούλου Άρτεμις, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Ενσωμάτωση της πειραματικής έρευνας και της υπολογιστικής μοντελοποίησης για την αποκρυπτογράφηση των στοχαστικών φαινομένων που σχετίζονται με το φαινόμενο του ληθάργου dormancy ) στον οργανισμό Listeria monocytogenes »

Η εφαρμογή πολλαπλών φραγμών στη βιομηχανία τροφίμων στοχεύει στην αναστολή της ανάπτυξης αλλοιώσεων και παθογόνων μικροοργανισμών, προκειμένου να εξασφαλιστούν τα υψηλότερα επίπεδα ποιότητας και ασφάλειας των τελικών προϊόντων. Το βακτήριο Listeria monocytogenes είναι ένα τροφιμογενές παθογόνο που απαντάται συχνά στη φύση και στο περιβάλλον επεξεργασίας τροφίμων και προκαλεί τη λοίμωξη Λιστερίωση Listeriosis με ποσοστό θνησιμότητας 20 30%.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

 


Γιαταγάνας Δημήτριος, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Θερμοποίηση του Πλάσματος Κουάρκ Γκλουονίων και μελέτη των Ασταθειών του μέσω της Θεωρίας Δυϊκότητας Πεδίου/Βαρύτητας»

Στη θεωρητική φυσική, η θεωρία χορδών είναι η πιο υποσχόμενη κβαντική θεωρία της βαρύτητας. Σήμερα είμαστε βέβαιοι ότι αρκετές κβαντικές θεωρίες πεδίου περιγράφονται με ισοδύναμες μεθόδους χρησιμοποιώντας τις θεωρίες που περιέχουν χορδές. Αυτή η σύνδεση των ισοδύναμων θεωριών έγινε με το πλέον μεθοδικό τρόπο με την διάσημη θεωρία δυϊκότητας πεδίου/βαρύτητας που προτάθηκε από τον θεωρητικό φυσικό Maldacena το 1997 και από τότε έχει μελετηθεί σε εξαιρετικό βάθος …

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

 

 


Γιώτης Ανδρέας, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Aλληλεπιδράσεις μίκρο/μάκρο-κλίμακας σε διεργασίες μεταφοράς σε γεωλογικά πορώδη μέσα: Από ρεαλιστικές τρισδιάστατες πειραματικές μελέτες προς ολοκληρωμένα υπολογιστικά μοντέλα στη κλίμακα του πεδίου»


Η μελέτη διεργασιών μεταφοράς στο υπέδαφος και γενικά σε πορώδη μέσα είναι μία ιδιαίτερα δυναμική περιοχή έρευνας που συνδέεται μεσημαντικές επιστημονικές και τεχνολογικές εφαρμογές. Οι διεργασίες αυτές περιλαμβάνουν τη μεταφορά ορμής, μάζας και ενέργειας σε ώριμεςτεχνολογικά εφαρμογές, όπως η Γεωθερμία και η Άντληση Πετρελαίου στο υπέδαφος, αλλά και πολύ σύγχρονες εφαρμογές που συνδέονται μετην Αειφόρο Ανάπτυξη και την Κλιματική Αλλαγή, όπως η Γεωλογική Αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα και η Διαχείρηση των Υδάτινων Πόρων…

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 


Γκάνα Ελένη, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδου ταχείας ανίχνευσης ιογενών νοσημάτων του χοίρου σε επίπεδο εκμετάλλευσης»

Νοσήματα που αφορούν τα παραγωγικά ζώα μπορεί να έχουν επίδραση στη ζωική παραγωγή, στο εμπόριο ζώντων ζώων, στο κρέας και τα παραπροϊόντα του, αλλά και στην υγεία του ανθρώπου. Μεταξύ άλλων νοσημάτων, το Σύνδρομο του Αναπαραγωγικού και Αναπνευστικού. Συστήματος του Χοίρου, ο κυκλοϊός τύπου 2, ο ιός της γρίπης του χοίρου έχουν σημαντική επίδραση στην οικονομία του κλάδου της χοιροτροφίας. Την τελευταία δεκαετία, έμφαση έχει δοθεί επίσης σε αναδυόμενα ζωονοσογόνων νοσημάτων που προέρχονται από χοίρους, όπως ο ιός της ηπατίτιδας Ε (HEV) που έχει προσφάτως κεντρίσει το ενδιαφέρον των ερευνητών παγκοσμίως…

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

 

 

 


Γκιάστας Πέτρος, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Δομικές και Λειτουργικές Μελέτες Νικοτινικών Υποδοχέων Ακετυλοχολίνης»

Οι νικοτινικοί υποδοχείς ακετυλοχολίνης (nAChRs) ανήκουν στην υπεροικογένεια των πενταμερών διαύλων ιόντων ενεργοποιούμενων μέσω προσδέτη (LGIC). Είναι βασικά μόρια για τη μεσολάβηση της ταχείας νευροδιαβίβασης καθώς και για τη ρύθμιση της απελευθέρωσης νευροδιαβιβαστών. Οι nAChRs είναι πρωτεϊνικά μόρια ενσωματωμένα στην κυτταρική μεμβράνη, τα οποία κατά τη δέσμευση της ακετυλοχολίνης ή άλλων αγωνιστών στην εξωκυτταρική τους περιοχή μεταδίδουν αλλοστερικά το σήμα στο εσωτερικό του κυττάρου.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 


Γοντικάκη Ευαγγελία, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Mελέτη της ικανότητας αυτοεξυγίανσης της Ανατολικής Μεσογείου από τη διαρροή πετρελαίου σε μεγάλα βάθη»

Η αναζήτηση νέων αποθεμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου επικεντρώνεται σε ολοένα και μεγαλύτερα βάθη αυξάνοντας τις πιθανότητες μελλοντικών πετρελαιοκηλίδων στη βαθιά θάλασσα. Το πρόσφατο ατύχημα Deepwater Horizon στα 1500 μ βάθος στον Κόλπο του Μεξικού ήταν μια σκληρή υπενθύμιση των κινδύνων που εμπεριέχουν οι ανθρώπινες δραστηριότητες σε ακραία περιβάλλοντα και κατέδειξε τις αδυναμίες των συμβατικών μεθόδων αντιμετώπισης πετρελαιοκηλίδων σε περιπτώσεις ατυχήματος σε μεγάλα θαλάσσια βάθη. Τα τελευταία χρόνια έχουν εντοπιστεί αποθεμάτα πετρελαίου και φυσικού αερίου σε βαθιές λεκάνες της Ανατολικής Μεσογείου που δύναται να μεταφραστούν σε οικονομική ανάπτυξη και ενεργειακή ασφάλεια για τις εμπλεκόμενες χώρες…

Διαβάστε περισσότερο εδώ

 

 

 

 


Γόντικας Ανδρέας, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Ανίχνευση μηχανικά παρασκευασμένων, συμπτωματικών και φυσικών νανοσωματιδίων σε θαλάσσια ύδατα κοντά σε νησιά»

Η ανάπτυξη της νανοτεχνολογίας έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην επιστήμη των υλικών και πολλές εταιρίες, εκμεταλλευόμενες την νέα τεχνολογία, αναπτύσσουν καινούρια προϊόντα τα οποία ήδη έχουν εισέλθει στην αγορά. Παραδείγματα είναι ορισμένα καλλυντικά, αντιηλιακά, μπογιές, εξαρτήματα αυτοκινήτων, εργαλεία, υφάσματα/ρούχα, παιχνίδια και πολλά άλλα…

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

 


Δασύρα Καλλιόπη, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Μπορούν οι μαζικοί άνεμοι από μαύρες τρύπες να επηρεάσουν γαλαξίες?»

 

 

 

 

Μια μεγάλη πρόσφατη ανακάλυψη είναι ότι οι μαύρες τρύπες επιταχύνουν και θερμαίνουν μεγάλα ποσά από το μοριακό αέριο των γαλαξιών, που χρειάζεται για τη δημιουργία νέων άστρων Οι πίδακες πλάσματος και η πίεση ακτινοβολίας που συσχετίζονται με την πρόσπτωση ύλης σε μαύρες τρύπες, μπορούν να επιταχύνουν το αέριο σε ταχύτητες πέραν της ταχύτητας διαφυγής από γαλαξίες Οι άνεμοι που προκύπτουν έχουν συχνά ρυθμό μεταφοράς μάζας μεγαλύτερο του ρυθμού αστρογένεσης στους γαλαξίες τους Είναι όμως τα φαινόμενα αυτά επαρκώς συχνά για να αλλάξουν τα παρατηρούμενα μεγέθη των γαλαξιών Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, θα κάνουμε συστηματική εκμετάλλευση παρατηρήσεων μοριακών ( γραμμών εκπομπής με το μεγαλύτερο ραδιοσυμβολόμετρο του πλανήτη, το Atacama Large Millimeter Array (ALMA).

Διαβάστε περισσότερα εδώ


Δέμης Σωτήρης, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Συστηματική Διερεύνηση Ανθεκτικότητας Ινοπλεγμάτων σε Ανόργανη Μήτρα (ΙΑΜ) και στοιχείων Οπλισμένου Σκυροδέματος ενισχυμένα με ΙΑΜ»

Οι ολοένα αυξανόμενες ανάγκες επισκευής και ενίσχυσης κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος (ΟΣ), που παρατηρούνται σήμερα, ωθούν την ερευνητική κοινότητα στην ανακάλυψη νέων καινοτόμων ανθεκτικών υλικών και τεχνικών λύσεων που να εξασφαλίζουν αποτελεσματικά και ουσιαστικά τόσο την στατική της επάρκεια και λειτουργία όσο και την ανθεκτικότητα της προτεινόμενης λύσης. Σε αυτή τη κατεύθυνση τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί η τεχνολογική λύση ενίσχυσης με υφάσματα ινών σύνθετων υλικών σε μορφή πλέγματος με βροχίδες (ινοπλέγματα) σε ανόργανη μήτρα.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

 


Δήμος Κωνσταντίνος, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Φθορίζοντα μελάνια, πάστες και νήματα με βάση τις φωτοφωταυγείς νανοτελείες άνθρακα για τεχνολογίες αιχμής και βιοεφαρμογές»

Το ερευνητικό έργο FluoPrints στοχεύει στην ανάπτυξη φθοριζουσών μελανιών, παστών και νημάτων βασιζόμενα σε νανοτελείες άνθρακα για τεχνολογίες αιχμής και βιο-εφαρμογές μέσω διδιάστατης και τρισδιάστατης εκτύπωσης. Οι νανοτελείες άνθρακα βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας τα τελευταία χρόνια καθώς είναι βιοσυμβατές αλλά ταυτόχρονα και φωτοφωταυγείς, την ίδια στιγμή που η τρισδιάστατη εκτύπωση θεωρείται και όχι άδικα ως μια τεράστια τεχνολογική ανακάλυψη που θα κυριαρχήσει στις αγορές στο άμεσο μέλλον…

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

 

 


Δήμου Χαραλαμπία, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Αξιοποίηση αγροτοβιομηχανικών υπο– και παραπροϊόντων της ευρύτερης περιοχής του Αιγαίου προς παραγωγή καροτενοειδών, πρωτεϊνών και καινοτόμων λειτουργικών τροφίμων»

Η ανάπτυξη νέων στρατηγικών βιο- ή φιλικών προς το περιβάλλον διεργασιών για την παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας με υψηλή διατροφική αξία, είναι ένα πεδίο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος τόσο για το βιομηχανικό τομέα, όσο και για τους καταναλωτές και την ακαδημαϊκή κοινότητα. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον από το ευρύ κοινό για την παραγωγή υγιεινών προϊόντων χωρίς τη χρήση χημικών συνθετικών χρωστικών…

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

 

 


Δεναξά Μυρτώ, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Πώς καθορίζονται τα λειτουργικά χαρακτηριστικά συγκεκριμένων ομάδων νευρικών κυττάρων του εγκεφάλου, που ονομάζονται ενδονευρώνες»

Η ισορροπία μεταξύ διέγερσης και κατάστολής είναι θεμελιώδης για τη βέλτιστη λειτουργία του εγκεφάλου. Οι ενδονευρώνες αποτελούν την κύρια πηγή αναστολής των διεγερτικών νευρικών κυττάρων του εγκεφαλικού φλοιού. Αλλαγές στον αριθμό ή την λειτουργία τους έχουν συσχετισθεί με ποικίλες νευροαναπτυξιακές και νευροψυχιατρικές διαταραχές, όπως επιληψία, σχιζοφρένεια και διαταραχές του φάσματος του αυτισμού.

 

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

 

 


Ελεφάντη Παρασκευή, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Από τους κυνηγούς-τροφοσυλλέκτες στους πρώτους γεωργούς της Ελλάδας»

Η Μεσολιθική περίοδος, αν και σύντομη σε διάρκεια (11.700 έως 8.500 χρόνια από σήμερα), αποτελεί κομβικό στάδιο στη μελέτη της ιστορίας του ανθρώπινου πολιτισμού καθώς ταυτίζεται με το τέλος του θηρευτικού-τροφοσυλλεκτικού βίου και την αρχή νέων κοινωνικο-οικονομικών δομών, όπως η παρουσία εδραίων πληθυσμών και η εμφάνιση εξημερωμένων φυτών και ζώων, που αποκρυσταλλώνονται πλήρως στην επερχόμενη Νεολιθική περίοδο.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

 

 

 


Ερπαπάζογλου Ζωή, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Ρύθμιση της λειτουργίας των μιτοχονδρίων στον καρκίνο του στομάχου»

Τα μιτοχόνδρια είναι ημιαυτόνομα οργανίδια, που παίζουν κρίσιμο ρόλο στην παραγωγή ATP, το μεταβολισμό του Ca2+, το οξειδωτικό στρες και την απόπτωση. Βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τον πυρήνα και επάγουν, υπό συνθήκες στρες, ριζικές αλλαγές στη γονιδιακή έκφραση (ανάδρομη σηματόδοτηση προς τον πυρήνα). Η μιτοχονδριακή φυσιολογία και σηματοδότηση βρίσκονται στο επίκεντρο της μελέτης της παθογένεσης νευροεκφυλιστικών και μεταβολικών διαταραχών, αλλά και του καρκίνου. Η ρύθμιση των μονοπατιών αυτών σε επίπεδο μεταγραφικό έχει εκτενώς μελετηθεί. Ωστόσο, αυξάνονται οι ενδείξεις ότι η μετα-μεταγραφική ρύθμιση, ειδικά μέσω εναλλακτικού ματίσματος, αποτελεί ένα άλλο σημαντικό επίπεδο ελέγχου.

 

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 


Ευαγγελόπουλος Αθανάσιος, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Εκτίμηση των επιπτώσεων των βιολογικών εισβολών στα τροφικά πλέγματα του Αιγαίου Πελάγους με χρήση της προσέγγισης ανάπτυξης μοντέλων οικοσυστήματος»

Ο κύριος στόχος του MODIAS είναι η διερεύνηση των μηχανισμών με τους οποίους η βιολογική εισβολή αλλόχθονων ειδών που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών στο Ν. Αιγαίο Πέλαγος επιδρά και επηρεάζεται από τη δομή και τη λειτουργία των τροφικών πλεγμάτων, την αλιεία και την Κλιματική Αλλαγή, με χρήση της προσέγγισης ανάπτυξης μοντέλων οικοσυστήματος “Ecopath with Ecosim”…

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

 


Ζώμπρα Α. Αικατερίνη, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Διαφώτιση των διαμορφωτικών αλλαγών της περιοχής HNOX της διαλυτής γουανυλικής κυκλάσης (sGC) μέσω μελέτης του τρόπου δέσμευσης των διατομικών αερίων»

Στόχος του έργου είναι η διερεύνηση του δομικού τομέα H-NOX της διαλυτής Γουανυλικής Κυκλάσης (δΓΚ), δηλαδή του αισθητήρα του μονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ) που είναι υπεύθυνος για αγγειοδιαστολή και νευροδιαβίβαση στα θηλαστικά. Η δΓΚ αποτελεί τον κύριο, ενδοκυττάριο υποδοχέα του ΝΟ, παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον και αποτελεί ελκυστικό στόχο για την ανακάλυψη φαρμάκων, καθώς η δΓΚ συμμετέχει σε έναν αυξανόμενο αριθμό φυσιολογικών διεργασιών και ασθενειών….

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

 

 

 

 

 

 


Ιωαννίδης Σταύρος, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Βιολογική Μεταφυσική: Κατανοώντας τους Αναπτυξιακούς Μηχανισμούς»

H μελέτη της ανάπτυξης θέτει θεμελιώδη επιστημολογικά και μεταφυσικά προβλήματα και έχει αποτελέσει ένα παραδοσιακό επίκεντρο φιλοσοφικής ανάλυσης. Αλλά αν και η σύγχρονη φιλοσοφία της βιολογίας έχει εξελιχθεί σε ένα κεντρικό ερευνητικό πεδίο εντός της φιλοσοφίας της επιστήμης, η αναπτυξιακή βιολογία έχει λάβει πολύ λίγη φιλοσοφική προσοχή. Ειδικότερα, οι οντολογικές και επιστημολογικές δεσμεύσεις της σύγχρονης αναπτυξιακής βιολογίας αποτελούν ζητήματα τα οποία είναι ουσιαστικά ανεξερεύνητα στη φιλοσοφική βιβλιογραφία.

 

 

Διαβάστε περισσότερα εδώ


Καλλιγιαννάκη Ευαγγελία, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Στατιστική συμπερασματολογία με στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις και εφαρμογές σε πολύπλοκα στοχαστικά συστήματα»

Υπάρχει σήμερα μια τεράστια διαθεσιμότητα δεδομένων κυρίως λόγω των υψηλών προδιαγραφών υπολογιστικών υποδομών που μπορούν τα αποθηκεύουν και να τα διανέμουν. Τα δεδομένα εμφανίζονται συνήθως με τη μορφή φυσικών παρατηρήσεων, πειραματικών μετρήσεων και υπολογιστικών προσομοιώσεων. Το ζητούμενο  είναι να εξαγάγουμε τις πληροφορίες που κρύβονται στα δεδομένα οι οποίες,  παράλληλα με τις προηγούμενες γνώσεις μας από την επιστήμη και την τεχνολογία, θα μας βοηθήσουν να μοντελοποιήσουμε την διαδικασία που περιγράφει το φαινόμενο που μελετάμε όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται.

Διαβάστε περισσότερα εδώ


Καλογιάννης Κωνσταντίνος, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Nέες Τεχνολογίες Μετατροπής Υπολειμματικής Βιομάζας προς Συμπληρώματα Διατροφής και Χημικά Προϊόντα Υψηλής Αξίας»

Το προτεινόμενο έργο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός βιο-διυλιστηρίου μηδενικών αποβλήτων με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών κλασμάτωσης βιομάζας σε συνδυασμό με θερμοχημικές και ενζυμικές διεργασίες μετατροπής. Αγροτικά παραπροϊόντα όπως στελέχη αραβόσιτου και βαμβακιού θα κλασματωθούν στα τρία βασικά τους μέρη παράγοντας τρία ξεχωριστά ρεύματα: (1) Στερεή κυτταρινική πούλπα, (2) Υδατικό μίγμα πλούσιο σε μονο- και ολιγο- σάκχαρα ημικυτταρίνης, (3) Αποπολυμερισμένη λιγνίνη.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

 

 

 

 

 

 

 


Κάλφα Κωνσταντίνα, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Η Αντιπαροχή και οι αρχιτέκτονες (της): Ιστορίες κοινωνικών δυνάμεων, χωρικών πολιτικών και του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα στην Ελλάδα, 1929-74»

Το έργο ‘Η Αντιπαροχή και οι αρχιτέκτονες (της)’ σχεδιάζεται ως τριετής συνεργατική έρευνα στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ. Περιλαμβάνει πρωτότυπη αρχειακή μελέτη και συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές διαφορετικών γενιών και επαγγελμάτων. Επωφελείται από τις νέες τεχνολογίες για την τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση του αρχειακού υλικού και για την ανάπτυξη μιας ανοικτής, δια-δραστικής και προσβάσιμης βάσης δεδομένων. Εγκαθιδρύει συνεργασίες με σημαίνοντες μελετητές προερχόμενους από διαφορετικά πεδία των ανθρωπιστικών επιστημών και από διαφορετικές χώρες με στόχο να προωθήσει μια διεπιστημονική και συγκριτική θεωρητική και μεθοδολογική ανάλυση σε διεθνές επίπεδο και να οδηγήσει έτσι στην εκλέπτυνση και ανάπτυξη των υφιστάμενων ερευνητικών εργαλείων.

Διαβάστε περισσότερα εδώ 

 


Καραλιόπουλος Μερκούρης, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Δίκτυα, υπηρεσίες και μεταφορές με τη μέθοδο του
πληθοπορισμού: θεωρητικές βάσεις για βιώσιμο διαμοιρασμό»

Αντικείμενο του έργου αποτελούν εφαρμογές και υπηρεσίες που εντάσσονται στην ευρύτερη λογική της οικονομίας διαμοιρασμού (sharing economy). Η πορεία της οικονομίας διαμοιρασμού και ο τελικός της ρόλος στις παγκόσμιες οικονομικές δραστηριότητες θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιστικών και νομοθετικών διατάξεων που θα αφορούν σε αυτές. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, οι σχετικές πλατφόρμες υπηρεσιών χρειάζεται να αντιμετωπίσουν θεμελιώδη ζητήματα σχετικά με την κατανομή των κοινών πόρων, την παροχή κινήτρων και των επιχειρηματικών τους μοντέλων. Το CRESCENDO αντλεί εργαλεία ανάλυσης από τα οικονομικά των δικτύων, την θεωρία ουρών, και την (στοχαστική) βελτιστοποίηση, αλλά και από τη μηχανική μάθηση και την αριθμητική ανάλυση προκειμένου να ανταποκριθεί σε αυτήν την ανάγκη.

Διαβάστε περισσότερα εδώ


Καραμπά Ελπίδα, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Κέντρο Νέων Μέσων και Φεμινιστικής Πρακτικής στον Δημόσιο Χώρο.»

Το Κέντρο Νέων Μέσων και Φεμινιστικών Πρακτικών στον Δημόσιο Χώρο εστιάζει στην παραγωγή, μεταπαραγωγή, διακίνηση υποστήριξη και ανάπτυξη νέων μέσων, φεμινιστικών πρακτικών στο δημόσιο χώρο και θεωρίας. Το Κέντρο θα παρέχει τεχνογνωσία με στόχο τη δημιουργία και την προώθηση νέων πρακτικών και μεθοδολογιών, αξιών και δεοντολογίας σχετικά με τις νέες τεχνολογίες, τα ζητήματα φύλου και του δημόσιου χώρου. Ταυτόχρονα η ερευνητική δραστηριότητα της ομάδας αποσκοπεί στη συγκρότηση ενός δυναμικού θεωρητικού λόγου γύρω από αυτά τα θέματα.

Διαβάστε περισσότερα εδώ


Καραπέτσας Γεώργιος, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Δυναμική εξάπλωσης σε υγρά υποστρώματα με πολύπλοκη ρεολογία»

Το ερευνητικό έργο στοχεύει στη θεμελιώδη κατανόηση της δυναμικής εξάπλωσης υγρών επάνω σε επιφάνειες άλλων υγρών με πολύπλοκη ρεολογική συμπεριφορά, καθώς και γενικότερα σε επιφάνειες μαλακών υλικών. Τέτοια συστήματα παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς βρίσκονται στην καρδιά πολλών εφαρμογών στη βιολογία και την τεχνολογία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η χορήγηση ενός φαρμάκου σε μαλακά υποστρώματα όπως π.χ. σε ένα ιστό ή βλεννογόνο υμένα στους πνεύμονες, όπου συχνά είναι απαραίτητο να επιτύχει κανείς τη βέλτιστη εξάπλωση ενός βιο-προσκολλητικού ή βλεννο-προσκολλητικού υγρού.

Διαβάστε περισσότερα εδώ


Κατσοπρινάκης Γεώργιος, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Ενίσχυση και ανίχνευση χειρομορφίας μέσω βελτίωσης της οπτικής περιστροφής της σε οπτικές κοιλότητες»

Ένα μόριο ή ιόν είναι «χειρόμορφο» όταν δεν μπορεί, γεωμετρικά, να ταυτιστεί με το κατοπτρικό του είδωλο. Αυτή η ασυμμετρία εκδηλώνεται σαν οπτική ενεργότητα, δηλαδή σαν οπτική περιστροφή του επιπέδου πόλωσης του φωτός που διέρχεται από το δείγμα, με τα δύο «εναντιομερή» (κατοπτρικά είδωλα) να προκαλούν αντίθετες στροφές πόλωσης. Η χειρομορφία είναι εξαιρετικά σημαντική στην βιολογία, από τα τερπένια που εκπέμπονται από τα κωνοφόρα δέντρα, μέχρι το DNA των έμβιων οργανισμών, τα σάκχαρα, τις πρωτεΐνες και άλλα δομικά στοιχεία της ζωής, αλλά επιπλέον η χειρομορφία χαρακτηρίζει σημαντικά φαινόμενα σε άλλους επιστημονικούς τομείς, όπως η ατομική φυσική. Συνεπώς, η μέτρηση της χειρομορφίας είναι σημαντική από την θεμελιώδη έρευνα στην βιολογία, τη χημεία, τη φυσική και την ιατρική, έως τις υψηλής αξίας βιομηχανίες φαρμάκων, χημικών, καλλυντικών και τροφίμων.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 


Κλεφτογιάννη Βασιλική, Επιστημονικός Υπέυθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Αγροδασοπονία στη Θεσσαλία»

Η Αγροδασοπονία, ως μία νέα και πολλά υποσχόμενη πρακτική στην αναμόρφωση του αγροτικού χώρου της Ελλάδας, συνοδεύεται με παράλληλες ωφέλειες σε περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Αφορά στον συνδυασμό των τριών κύριων χρήσεων γης, δηλαδή της γεωργίας, της δασοπονίας και της κτηνοτροφίας, στην ίδια μονάδα επιφάνειας του εδάφους. Πρόκειται για μία αποτελεσματική μορφή χρήσης γης που επιτυγχάνει αυξημένη παραγωγή και οικολογική σταθερότητα, συμβάλλοντας στην περιβαλλοντική αειφορία αλλά και στη δημιουργία νέων οικονομικών ευκαιριών. Λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι η ΕΕ, αναγνωρίζοντας την προστιθέμενη αξία της Αγροδασοπονίας, την προωθεί και την ενισχύει οικονομικά μέσω της ΚΑΠ, η εγκατάσταση Αγροδασοπονικών Συστημάτων μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης στον αγροτικό τομέα.

Διαβάστε περισσότερα εδώ


Κοκκινόπουλος Ιωάννης, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Διερεύνηση της πλαστικότητας της καρδιακών προγόνων»

Κατά την ανάπτυξη, η γενεαλογία των καρδιομυοκυττάρων είναι βιολογικά προσαρμοσμένη, αποτελούμενη από καρδιακά προγονικά κύτταρα κατανεμημένα σε μία ξεχωριστή αλλά προσωρινή διάταξη1. Στα ποντίκια, κατά την εμβρυική ημέρα 7.5, ο καρδιακός σωλήνας χαρακτηρίζεται ως η αρχική δομή που τελικά θα αποτελέσει την καρδιά. Αποτελείται από δύο ευδιάκριτες ομάδες καρδιακά προγονικά κυττάρων που παράγονται από δύο ανατομικές περιοχές, το πρωτογενές καρδιακό πεδίο (First Heart Field), (γνωστό επίσης ως cardiac crescent) το οποίο θα προκαλέσει την ανάπτυξη της αριστερής κοιλίας και τμημάτων των κόλπων καθώς επίσης και το δευτερογενές καρδιακό πεδίο (Second Heart Field) το οποίο συνεισφέρει προς την δεξιά κοιλία, το σύστημα εκροής και τα λοιπά τμήματα των κόλπων, συμπεριλαμβανομένου του διαφράγματος.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 


Κούγιας Παναγιώτης, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Ξετυλίγοντας τον μίτο της Αριάδνης στο μικροβίωμα του λαβυρίνθου της αναερόβιας αποικοδόμησης»

Το ερευνητικό έργο “MicroAD: Ξετυλίγοντας τον μίτο της Αριάδνης στο μικροβίωμα του λαβυρίνθου της αναερόβιας αποικοδόμησης” έχει ως στόχο την αποκρυπτογράφηση της διαδικασίας της αναερόβιας χώνευσης (η οποία σήμερα αποτελεί ένα «μαύρο κουτί») με χρήση των πιο σύγχρονων μοριακών και αναλυτικών εργαλείων και μαθηματικών μοντέλων. Η αναερόβια αποικοδόμηση είναι μία σύνθετη βιολογική διεργασία κατά την οποία μικροοργανισμοί, απουσία οξυγόνου, αποικοδομούν οργανικές ενώσεις και τελικώς παράγουν βιοαέριο. Το βιοαέριο είναι ένα μείγμα αερίων (κυρίως μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα) και αξιοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, θερμότητας, ή μετά από επεξεργασία, καυσίμου μεταφορών.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 


Κουγιουμουτζής Κωνσταντίνος, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Είδη στο χείλος της εξαφάνισης»

Ο πλανήτης αντιμετωπίζει μία πρωτοφανής κρίση βιοποικιλότητας, καθώς ο παρατηρούμενος ρυθμός εξαφάνισης είναι 1000 φορές υψηλότερος απο τον ρυθμό εξαφάνισης υποβάθρου. Προκειμένου να ανασχθεί αυτό το φαινόμενο, η Σύμβαση για την Βιολογική  Ποικιλότητα έχει θέσει ως στόχο την αποτροπή της εξαφάνισης μέχρι το 2020 των γνωστών απειλούμενων ειδών και να έχει βελτιωθεί η κατάσταση διατήρησης τους. Εντούτοις οι ρυθμοί εξαφάνισης υπό το παρόν καθεστώς διαχείρισης θα συνεχίσουν να αυξάνονται  υπό οποιοδήποτε μελλοντικό κλιματικό σενάριο.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

 

 

 

 


Κουκάρας Ν. Εμμανουήλ, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Σχεδιάζοντας εύκαμπτα νανοϋλικά με βάση το υποστυλωμένο γραφένιο με ρυθμιζόμενες ηλεκτρονικές ιδιότητες για ηλεκτρονικές διατάξεις (GRAFEL)»

Το όραμα για την πραγματοποίηση αυτού του έργου προέκυψε από την ανάγκη που υπάρχει για τη κατασκευή φτηνών ηλεκτρονικών διατάξεων με μεγάλη επιφάνεια που θα μπορούν να εναποτεθούν ή τυπωθούν σε εύκαμπτα υποστρώματα. Η μεγάλη πρόκληση στο χώρο είναι η υπερπήδηση των μειονεκτημάτων που παρουσιάζουν ημιαγώγιμα ανόργανα και οργανικά υλικά και η αντικατάσταση τους με νέα υλικά που να συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα των δύο, πιο συγκεκριμένα, ελεγχόμενες ηλεκτρονικές ιδιότητες σε συνδυασμό με μηχανική προσαρμοστικότητα.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 


Κουτσίνα Νάντια, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Χωρικές δυναμικές και σταθερότυποι κατοίκησης στην ανατολική Κρήτη από την κλασική έως τη βενετική περίοδο»

Μέσω μιας διεπιστημονικής προσέγγισης, η οποία συνδυάζει μια προσεκτική «ανάγνωση» τωνιστορικών και αρχαιολογικών μαρτυριών με τις χωρικές αναλύσεις που προσφέρει η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στην αρχαιολογική επιστήμη, το πρόγραμμα θα επιχειρήσει να μελετήσει την οικιστική τοπογραφία της ανατολικής Κρήτης από τα κλασικά χρόνια έως και την βενετοκρατία. Κατά τη διάρκεια της μακράς αυτής εξεταζόμενης περιόδου, από τον 5° αι. π.Χ έως τον 17° αιώνα, η Κρήτη γνώρισε ποικίλα πολιτικά και διοικητικά συστήματα, που επηρέασαν την οικιστική της τοπογραφία. Ο βασικός στόχος είναι να εξεταστεί η θεμελιώδης μετάβαση από τις αρχαίες αυτόνομες πόλεις-κράτη στα μεσαιωνικές πόλεις και χωριά.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

 

 


Κυραργύρη Βασιλική, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Ο ρόλος της μικρογλοίας στην παθολογία και μεταβολή της επιτήρησης του εγκεφάλου κατά την απομυελίνωση»

Η νευροφλεγμονή είναι κοινό χαρακτηριστικό όλων των νευροεκφυλιστικών διαταραχών, από τις κατά βάση αυτοάνοσες όπως η Σκλήρυνση Κατά Πλάκας μέχρι τις κλασικές νευροεκφυλιστικές όπως η νόσος Alzheimer, και αποτελεί υποσχόμενο θεραπευτικό στόχο. Η μικρογλοία είναι τα τοπικά ανοσοποιητικά κύτταρα του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ) που μεσολαβούν την εγγενή νευροφλεγμονή. Η χρόνια ενεργοποίησή τους προάγει την νευροφλεγμονή και επάγει την δευτερογενή αλλοίωση του εγκεφαλικού ιστού. Ωστόσο, πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα έχουν δείξει ότι η μικρογλοία επιτελεί εξίσου σημαντικές ρυθμιστικές λειτουργίες στον υγιή εγκέφαλο, και έχει ευεργετικό ρόλο στην αποκατάσταση τοπικών αλλοιώσεων σε περίπτωση ασθενειών.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

 

 


Δρ. Κωλέτση Μαρία, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Αναπτύσσοντας και ενισχύοντας τεχνολογίες πληροφορίας για διαδικτυακές γειτονιές: Προεκτάσεις & Εφαρμογές»

Το ερευνητικό έργο G.E.I.T.O.N.I.A. (με αναφορά στην ελληνική λέξη «γειτονιά»), στοχεύει στην ενίσχυση της υπάρχουσας έρευνας για τις έννοιες της γειτονιάς και της κοινότητας, τόσο σε εμπειρικό όσο και σε θεωρητικό επίπεδο. Προϊόν του έργου αποτελεί η πιλοτική ανάπτυξη ενός μη-εμπορικού, τοπικού μέσου κοινωνικής δικτύωσης των γειτονιών στην Ελλάδα, που θα προκύψει από τα ευρήματα της διεπιστημονικής έρευνας και με συν-διαμορφωτές τα μέλη της κοινότητας (co-creators). Παράλληλα, πρόκειται να μελετηθεί και να αναλυθεί η επίδραση που έχει αυτή η τεχνολογική εφαρμογή στην ενίσχυση των κοινωνικών δεσμών μεταξύ των μελών μίας φυσικά προσδιορισμένης κοινότητας και τις προοπτικές ανάδειξης μίας «υβριδικής» γειτονιάς, με συνδυασμό του φυσικού με το δυνητικό περιβάλλον, ιδωμένα υπό το πρίσμα μίας κοινωνιο-ψυχολογικής προσέγγισης.

Διαβάστε περισσότερα εδώ


Κωστοπούλου Αθανασία, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Χαμηλής-θερμοκρασίας Ανάπτυξη Νανοσυστημάτων Περοβσκίτη για Φωτοβολταϊκές Κυψελίδες Περοβσκίτη Υψηλής Απόδοσης»

Τα φωτοβολταϊκά αποτελούν την πλέον υποσχόμενη τεχνολογία μετατροπής της ηλιακής σε χρήσιμη ηλεκτρική ενέργεια. Η ανάγκη για παραγωγή υλικών χαμηλότερου κόστους σε σχέση με τα εμπορικά διαθέσιμα έχει οδηγήσει σε νέες τεχνολογίες φωτοβολταϊκών διατάξεων. Σε λιγότερο από πέντε χρόνια, τα φωτοβολταϊκά περοβσκίτη έχουν θεωρηθεί μια τεχνολογία πολλά υποσχόμενη λόγω της πρωτοφανούς αύξησης της απόδοσης μετατροπής ισχύος που έχουν εμφανίσει (από 3.8 σε 20 %), η οποία είναι συγκρίσιμη με αυτή που παρατηρήθηκε στις υπόλοιπες φωτοβολταϊκές διατάξεις μετά από δεκαετίες εντατικής ερευνητικής προσπάθειας.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

 


Λαγκουβάρδος Ηλίας, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Εκτίμηση της παγκόσμίας μικροβιακής βιοποικιλότητας και παραγωγή νέων υπολογιστικών εργαλείων για την ανάλυση μικροβιακών κοινοτήτων»

Η μελέτη μικροβιακών κοινοτήτων επιτρέπει την ανακάλυψη νέων λειτουργιών και την σχεδίαση καινοτόμων στρατηγικών για την στοχευμένη διαχείριση τους για εφαρμογές στην βιοτεχνολογία το περιβάλλον και την υγεία. Όμως, η περιορισμένη κατανόηση της λειτουργίας των μικροβιακών κοινοτήτων και η έλλειψη εργαλείων ενσωμάτωσης και αξιοποίησης των μικροβιακών δεδομένων αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη τέτοιων στρατηγικών. Προτείνω την αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων μέσω της χρήσης καινοτόμων μεθόδων βιοπληροφορικής.

Διαβάστε περισσότερα εδώ 

 


Λάλλας Δημήτρης, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητκού έργου με τίτλο: «Ο καταναλωτισμός σε περίοδο οικονομικής κρίσης: Πρακτικές κατανάλωσης και μορφές διακυβέρνησης»

Η ερευνητική αυτή πρόταση αφορά τη μελέτη της πολιτισμικής σημασίας της κατανάλωσης σε περίοδο οικονομικής ύφεσης και κρίσης χρέους. Το κεντρικό ερευνητικό ερώτημα είναι κατά πόσο και αν ο καταναλωτισμός, ως πολιτισμική τάση, διέρχεται κρίσης ή αναπαράγεται στις παρούσες συνθήκες. Η διερεύνηση της έκπτωσης ή της αναπαραγωγής του καταναλωτισμού μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τη μελέτη και ανάλυση του καταναλωτισμού αφενός ως νοοτροπίας και τρόπου ζωής και αφετέρου ως αντικειμένου/στόχου σύγχρονων μορφών διακυβέρνησης.

 

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

 


Λεριού Ειρήνη, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «H μέτρηση της Παιδικής Ευημερίας»

Στο εν λόγω , ερευνητικό έργο θα γίνει χρήση ενός αρχικού, πρωτόλειου δείκτη καταγραφής της παιδικής ευημερίας ή του αντίθετου της δηλαδή της παιδικής φτώχειας, ο οποίος έχει ήδη αναφερθεί από την επιστημονική υπεύθυνη του έργου. Ο δείκτης αυτός θα εξελιχθεί, θα οριστικοποιηθεί, θα συγκριθεί με άλλους σχετικούς υπάρχοντες δείκτες καταγραφής της παιδικής ευημερίας και θα εφαρμοστεί σε σχολεία της περιφέρειας Αττικής.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

 

 

 


Μαζαράκος Π. Θωμάς, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Υβριδικό Σύστημα Αγκύρωσης Πλωτής Κατασκευής Ανάκτησης Ενέργειας από τον Άνεμο»

Η FHMES (Floating Hybrid Mooring Wind Turbine Energy System) αποτελεί μια καινοτόμο πρόταση, η οποία στοχεύει στην ανάπτυξη σε επίπεδο προκαταρτικής σχεδίασης πλωτής αγκυρωμένης κατασκευής για την εκμετάλλευση του υπεράκτιου αιολικού δυναμικού. Περιλαμβάνει μια διεπιστημονική συνεργασία, η οποία καλύπτει όλες τις πτυχές της ανάλυσης και του σχεδιασμού της κατασκευής, η οποία θα επιβεβαιωθεί μέσω πειραματικών δοκιμών.

 

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 


Μάρκου Αθηνά, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Υγρή βιοψία ως εργαλείο για την έγκαιρη ανίχνευση της κλινικής υποτροπής»

 

Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι, σε όλο τον κόσμο, η πιο κοινή αιτία θνησιμότητας που σχετίζεται με τον καρκίνο. Ακόμη και μετά την πλήρη αφαίρεση του πρωτοπαθούς όγκου, περίπου 45% των ασθενών με πρώιμο στάδιο NSCLC αναπτύξουν τοπική ή απομακρυσμένη υποτροπή μέσα σε 8-18 μήνες. Αυτές οι μακρινές μεταστάσεις προκύψουν από κυκλοφορούντα-μεταναστευτικά-καρκινικά κύτταρα μπορούν να επιβιώνουν στην κυκλοφορία του αίματος-ανεξάρτητα από τον πρωτογενή όγκο- και έχουν την δυναμική να δώσουν νέες απομακρυσμένες μεταστατικές εστίες.

 

Διαβάστε περισσότερα εδώ


Μελισσαροπούλου Δήμητρα, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Ψηφιοποιώντας τη γλωσσική ποικιλότητα της Καππαδοκικής διαλέκτου»

 

 

 

 

 

 

 

To πρόγραμμα στοχεύει στην πλήρη καταγραφή και μελέτη μιας διαλεκτικής ποικιλίας της Μικράς Ασίας, της Καππαδοκικής επιχειρώντας, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μια πλήρως ψηφιακή προσέγγιση στην διαλεκτολογική έρευνα, εφαρμόζοντας πληροφορικές τεχνολογίες αιχμής στην έρευνα της διαλεκτικής ποικιλότητας. Πιο συγκεκριμένα, πέραν της βασικής γλωσσολογικής έρευνας, η οποία θα οδηγήσει στην παραγωγή επιστημονικών μελετών που θα προωθούν την γλωσσολογία και τις γνώσεις γύρω από την πολιτισμική ιστορία, στόχος είναι η δημιουργία δύο μειζόνων έργων αναφοράς, σύμφωνα με την τελευταία λέξη της επιστημονικής έρευνας

 

Διαβάστε περισσότερα εδώ


Μελλίδου Ιφιγένεια, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Ο ρόλος των ωφέλιμων βακτηρίων στην καταπόνηση των φυτών στη λεκάνη της Μεσογείου»

 

 

 

Οι περιβαλλοντικές καταπονήσεις όπως η ξηρασία ή η αλατότητα μπορεί να βλάψουν σοβαρά τα φυτά, προκαλώντας ένα ευρύ φάσμα αποκρίσεων σε φυσιολογικό, βιοχημικό, και μοριακό επίπεδο. Η συνεργιστική δράση των εκτενών ζημιών στη φυτική παραγωγή λόγω των αβιοτικών καταπονήσεων, καθώς και του συνεχώς αυξανόμενου παγκόσμιου πληθυσμού, αναμένεται να επιδεινωθεί στο μέλλον, αντιπροσωπεύοντας έτσι μια σημαντική πρόκληση για τους επιστήμονες ώστε να βρεθεί λύση στη συνεχώς κλιμακούμενη ζήτηση για την παραγωγή τροφίμων.

 

Διαβάστε περισσότερα εδώ


Μεσαριτάκης Χάρης, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Επεξεργαστές βασισμένοι σε Οπτικούς Τεχνητούς Νευρώνες»

Ο αντίκτυπος του προγράμματος έγκειται στην εισαγωγή μιας καινοτόμου προσέγγισης στο τομέα της μηχανικής, των υπολογιστών και των φυσικών επιστημών γενικά, η οποία θα επιτρέψει σημαντικές βελτιώσεις τόσο στη ταχύτητα επεξεργασίας όσο και στη κατανάλωση ισχύος των νευτομιμιτικών φωτονικών συστημάτων. Στα πλαίσια του προγράμματος σκοπεύουμε να προσελκύσουμε νέους ερευνητές, να εκπαιδεύσουμε φοιτητές και να αναπτύξουμε συνεργίες με βασικούς βιομηχανικους εταίρους

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

 

 

 


Μιχαήλωφ Χρυσούλα, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Αξιοποίηση υπολειμμάτων επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων (π.χ. κλαδέματα, κουκούτσια και φλούδες φρούτων και λαχανικών κτλ) προς παραγωγή χημικών»

Στο πλαίσιο των αρχών της πράσινης χημείας και της εφαρμογής της κυκλικής οικονομίας, εντατικοποιούνται διαρκώς οι προσπάθειες της επιστημονικής κοινότητας για την ανάπτυξη καινοτόμων διεργασιών αξιοποίησης αποβλήτων, προς βιο-καύσιμα και βιο-χημικά. Ιδιαίτερη έμφαση τοποθετείται στην αξιοποίηση βιομάζας, ως την πλέον εναλλακτική, άφθονη και ανανεώσιμη τροφοδοσία. Σκοπός του ReWardCHEM είναι η ανάπτυξη μιας βιώσιμης, πράσινης, καταλυτικής διεργασίας για την αξιοποίηση υπολειμματικής αγροτικής βιομάζας (π.χ. υπολείμματα εκκοκκισμού, κλαδέματα κτλ.) και αποβλήτων επεξεργασίας τροφίμων (π.χ. κουκούτσια, φλούδες και πολτός φρούτων ή λαχανικών) με υψηλή διαθεσιμότητα στην περιοχή της Μεσογείου και στην Ελλάδα ιδιαιτέρως, για την σύνθεση χημικών ενώσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως το γλουκονικό και γλουκαρικό οξύ.

Διαβάστε περισσότερα εδώ


Μουλιανίτης Βασίλειος, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συστήματος Αναδιαμορφώσιμου Μεταμορφικού Βραχίονα»

Η πρόταση OVIDIUS στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος ενός reconfigurable μεταμορφικού βραχίονα ανοιχτής κινηματικής αλυσίδας για εφαρμογή στο πεδίο του θεραπευτικού με μετεγχειρητικού μασάζ. Εντούτοις, ο βασικός στόχος της πρότασης είναι να παρέχει τα μέσα που θα επιτρέψουν στα ρομποτικά συστήματα να επιτύχουν ένα υψηλότερο επίπεδο configurability, που έχει αναγνωριστεί ως ένα από τα κύρια τεχνολογικά σημεία που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη των ρομποτικών συστημάτων στο μέλλον.

Διαβάστε περισσότερα εδώ


Μπουρογιάννης Γιώργος, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Η κυπριακή σύνδεση με τη Μεσόγειο από την Ύστερη Εποχή του Χαλκού έως το τέλος της Κλασικής περιόδου: Μια διεπιστημονική προσέγγιση»

 Το ερευνητικό έργο «Η κυπριακή σύνδεση με τη Μεσόγειο από την Ύστερη Εποχή του Χαλκού έως το τέλος της Κλασικής περιόδου: μια διεπιστημονική προσέγγιση» στοχεύει στη μελέτη της κυπριακής παρουσίας και δράσης στη Μεσόγειο από την Ύστερη Εποχή του Χαλκού, περίοδο μεγάλης οικονομικής ακμής για την αρχαία Κύπρο, μέχρι το τέλος της κλασικής περιόδου, οπότε και καταλύεται ο κατεξοχήν πολιτικός θεσμός της Κύπρου, τα κυπριακά βασίλεια.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

 

 

 

 

 


Νάζου Δέσποινα, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Αρχαιολογία, Τουρισμός και Τοπικές Κοινωνίες: Υποδοχή, πρόσληψη και οικειοποίηση του αρχαιολογικού αποθέματος στη νησιωτική Ελλάδα»

Μέσα από τη θεωρητική οπτική της δημόσιας αρχαιολογίας και με τα μεθοδολογικά εργαλεία της κοινωνικής ανθρωπολογικής έρευνας πεδίου και της αρχειακής έρευνας θα διερευνυθούν οι κοινωνικές ταυτότητες που αναδύονται δυναμικά σς δύο νησιωτικές κοινωνίες τον 21ο αιώνα σε σχέση με τις υλικότητες του παρελθόντος και της κληρονομοποίησής τους. Στη Μύκονο η έρευνα θα αναπτυχθεί κυρίως γύρω από τους αρχαιολογικούς χώρους της Δήλου και της Ρήνειας στο Μεγανήσι γύρω από τις προϊστορικές θέσεις της Παλαιολιθικής Εποχής και της Ύστερης Εποχής του Χαλκού που έφερε στο φως η επιφανειακή έρευνα του Πανεπιστημίου Κρήτης.

 

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

 

 

 


Δρ. Νικολόπουλος Δ. Χρήστος, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Μοντελοποίηση Ηλεκτρομαγνητικών Εκπομπών Διαστημικού Εξοπλισμού»

 

 

 

 

 

 

Η παρούσα ερευνητική δραστηριότητα παρουσιάζει τα ερευνητικά προαπαιτούμενα καθώς και την τεχνική μεθοδολογία για τον καθορισμό και ανάπτυξη αξιόπιστων Μεθόδων Μοντελοποίησης κρίσιμου εξοπλισμού διαστημικών αποστολών για σκοπούς Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας και Καθαρότητας.
Ο στόχος αυτών των μεθόδων μοντελοποίησης είναι o προσδιορισμός πιθανών προβλημάτων ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και καθαρότητας στις καλωδιώσεις και τον εξοπλισμό των διαστημοπλοίων στα αρχικά στάδια της σχεδίασης και η συμβολή στον καθορισμό της αποστολής και τα μετέπειτα στάδια σχεδιασμού και υλοποίησης.

Διαβάστε περισσότερα εδώ


Ξενιτίδου Μαρία, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Ευρωπαϊκή ενοποίηση, ταυτότητα και μετανάστευση στην Ελλάδα και τη Μ. Βρετανία»

Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα και η Μεγάλη Βρετανία έχουν συνδεθεί με τον κλονισμό της Ευρωπαϊκής ενοποίησης. Στις δυο χώρες διεξήχθησαν δημοψηφίσματα τα οποία είτε συνδέθηκαν συμβολικά με τη σχέση τους με την ΕΕ (Ελλάδα, Ιούνιος 2015) είτε αφορούσαν στην παραμονή ή την έξοδο τους από την ΕΕ (Μ. Βρετανία, Ιούνιος 2016). Στα πλαίσια αυτά ζητήματα κινητικότητας – που μπορεί να πάει ποιος, κάτω από ποιες συνθήκες, και σύμφωνα με ποιον – και ταυτότητας – που ανήκειν ποιος και σύμφωνα με ποιον – ανανοηματοδοτούνται. Οι δυο χώρες έχουν επιλεγεί ως πλαίσια στα οποία η Ευρωπαϊκή ενοποίηση έχει κλονιστεί. Σε αυτά τα πλαίσια το πρόγραμμα έχει ως στόχο να μελετήσει τους τρόπους με τους οποίους προσλαμβάνεται, κατασκευάζεται και (ανα) νοηματοδοτείται η κινητικότητα και η ταυτότητα στην Ελλάδα και τη Μεγάλη Βρετανία στον καθημερινό λόγο (γηγενών, μεταναστών, προσφύγων), τον πολιτικό λόγο και τον λόγο των ΜΜΕ.

Διαβάστε περισσότερα εδώ


Ορφανός Χρήστος, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Δημιουργία Ενοποιημένου Γεωφυσικού-Γεωτεχνικού Μοντέλου»

Το βασικό ζήτημα που αντιμετωπίζει ένας μηχανικός κατά τη σχεδίαση ενός μεγάλου τεχνικού έργου αποτελεί η επάρκεια των διαθέσιμων δεδομένων που προέρχονται από την γεωτεχνική έρευνα. Η αξιολόγηση της ευστάθειας των γεωτεχνικών έργων όπως γέφυρες, φράγματα. αυτοκινητόδρομοι, υπόγεια έργα απαιτούν διεπιστημονική προσέγγιση και συνεργασία επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων. Η ανάγκη για την δημιουργία συνδυαστικών εργαλείων για την εκτίμηση παραμέτρων ιδίας αλλά και διαφορετικής φύσης γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική. Η αποτελεσματική συνδυαστική μοντελοποίηση απαιτεί την εφαρμογή υψηλής ανάλυσης γεωφυσικών μεθόδων, το αποτέλεσμα των οποίων μπορεί να συσχετιστεί με γεωμηχανικές παραμέτρους.

 

Διαβάστε περισσότερα εδώ


Παληκαράς Κωνσταντίνος, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Ο ρόλος της μιτοφαγίας στη φυσιολογία των νευρικών κυττάρων και του νευροεκφυλισμού»

Η δυσλειτουργία των μιτοχονδρίων, της αυτοφαγίας και το αυξημένο οξειδωτικό στρες είναι χαρακτηριστικά που συνοδεύουν σχεδόν όλες τις νευροεκφυλιστικές ασθένειες, γεγονός που υποδηλώνει ότι αυτές οι ανωμαλίες έχουν αιτιώδη ρόλο στην παθοφυσιολογία των ασθενειών που είναι συνοδές της γήρανσης. Η απομάκρυνση των κατεστραμμένων μιτοχονδρίων είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της κυτταρικής ομοιόστασης, με έμφαση στα κύτταρα που εμφανίζουν υψηλή μεταβολική δραστηριότητα, όπως είναι οι νευρώνες μεταξύ άλλων.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

 

 


Παναγούλη Ελένη, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Οι δασικοί χάρτες “εν τω γίγνεσθαι”. Η κοινωνική συγκρότηση των τεχνικών για το περιβάλλον»

Η νέα φάση σύνταξης των δασικών χαρτών, που ξεκίνησε στις αρχές του 2017, είναι ένα σχέδιο εθνικής κλίμακας που αποτελεί το απαραίτητο προκαταρκτικό στάδιο για το κτηματολόγιο. Αντικείμενο της έρευνας είναι η παρακολούθηση της διαδικασίας σύνταξης των δασικών χαρτών που θα βρίσκεται σε εξέλιξη τα επόμενα χρόνια. Θα χρησιμοποιήσουμε μεθόδους φυσικής και κοινωνικής γεωγραφίας καθώς αντιμετωπίζουμε τους δασικούς χάρτες όχι μόνο ως ένα τεχνικό εργαλείο αλλά και ως ένα θεσμό και εργαλείο της δημόσιας δράσης.

 

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 


Πάνου Θεοδώρα, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Γνωστικοί, Ψυχοσυναισθηματικοί και Νευροαπεικονιστικοί Προγνωστικοί Δείκτες Εξέλιξης της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας κατά τα αρχικά στάδια»

H διαχρονική μελέτη στοχεύει στη διερεύνηση γνωστικών, ψυχοσυναισθηματικών, και νευροαπεικονιστικών παραμέτρων κατά τα πρώιμα στάδια της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας (ΣκΠ) που σχετίζονται με την μακροχρόνια έκβαση της νόσου. Η μελέτη λαμβάνει υπόψη εκτενή νευροαπεικονιστικά, νευρολογικά και νευροψυχιατρικά δεδομένα που καταγράφηκαν στην περίοδο 2013-4 κατά την αρχική κλινική αξιολόγηση 80 ασθενών με ήπιας βαρύτητας ΣκΠ και προβλέπει τη νευρολογική και νευροψυχιατρική επαναξιολόγηση των ίδιων ασθενών με ταυτόσημες διαδικασίες μετά από παρέλευση 5 ετών (κατά τα έτη 2018-9). Ο σχεδιασμός της μελέτης επιτρέπει τον έλεγχο σύνθετων σχέσεων μεταξύ σημείων νευροπαθολογίας, που δεν είναι ανιχνεύσιμα με συμβατικές τεχνικές μαγνητικής τομογραφίας, γνωστικών μεταβλητών (πχ., μνήμη επεισοδίων, νοητική ευελιξία, ταχύτητα επεξεργασίας, μνήμη εργασίας), καθώς και δεικτών της συναισθηματικής κατάστασης των ασθενών (αγχώδη και καταθλιπτική συμπτωματολογία), με τη μορφή διαμεσολαβητικών ή ρυθμιστικών επιδράσεων

Διαβάστε περισσότερα εδώ


Πανταβού Κατερίνα, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Αστική Βιομετεωρολογία και Σχεδιασμός: σύνθεση δεδομένων από μελέτες πεδίου και μετεωρολογικούς σταθμούς για την εκτίμηση της θερμικής αίσθησης και των επιδράσεων της στην υγεία για ένα βιώσιμο αστικό περιβάλλον»

Η παγκόσμια κλιματική αλλαγή σε συνδυασμό με την αστικοποίηση καθιστούν εμφανή την ανάγκη ανάπτυξης μεθοδολογιών βελτίωσης της ποιότητας ζωής στις πόλεις. Σε αυτή τη βάση, προτείνουμε την ανάπτυξη ενός νέου, ολοκληρωμένου πλαισίου που γεφυρώνει δεδομένα και μεθόδους βιομετεωρολογίας, αστικού σχεδιασμού και περιβαλλοντικής επιδημιολογίας. Το παρόν έργο στοχεύει στην ανάπτυξη μιας βελτιωμένης μεθοδολογίας για την προσομοίωση της θερμικής αίσθησης σε εξωτερικούς αστικούς χώρους, χρησιμοποιώντας δεδομένα από μετεωρολογικούς σταθμούς προσαρμοσμένα στις μικρομετεωρολογικές συνθήκες της κάθε περιοχής. Προτείνεται η ενοποίηση μικρομετεωρολογικών δεδομένων από τρεις έρευνες πεδίου που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σε διαφορετικές τοποθεσίες της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας, Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 


Παντατοσάκη Ευαγγελία, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Μηχανική γονιδιακών νανοσωματιδίων: Υπολογιστική μελέτη με σκοπό στοχευμένες αντικαρκινικές θεραπείες»

Η αντιμετώπιση του καρκίνου μέσω της συμβατικής χημειοθεραπείας περιλαμβάνει τη χορήγηση κυτταροτοξικών φαρμάκων τα οποία καταστρέφουν αδιακρίτως καρκινικά και υγιή κύτταρα προκαλώντας σοβαρότατες παρενέργειες. Επίσης, οι εναλλακτικά χρησιμοποιούμενες στοχευμένες και ανοσολογικές θεραπείες έχουν περιορισμένα θετικά αποτελέσματα και λειτουργούν σε πολύ μικρό εύρος καρκίνων. Μια από τις πλέον υποσχόμενες μορφές στοχευμένης θεραπείας στις μέρες μας περιλαμβάνει ειδικά σχεδιασμένα γονιδιακά φάρμακα, τα οποία στοχεύουν επιλεκτικά τα καρκινικά κύτταρα, αφήνοντας ταυτόχρονα τα υγιή κύτταρα ανέγγιχτα.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

 


Παπαδόπουλος Γιάννης, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Μετανάστευση και αναπτυξιακές στρατηγικές στην περιφέρεια του «Δυτικού Κόσμου» κατά τις πρώτες δεκαετίες μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο (Ελλάδα, Πορτογαλία/Βραζιλία, Αργεντινή)»

Κατά τη δεκαετία του 1950 οι κυβερνήσεις των χωρών στην περιφέρεια του λεγόμενου «Ελεύθερου Κόσμου» έθεσαν ως προτεραιότητα τον «εκσυγχρονισμό» των κοινωνιών τους, καθώς η υπανάπτυξη θεωρήθηκε ως πηγή κοινωνικής και πολιτικής αστάθειας. Σε αυτό το πλαίσιο οι μεταναστευτικές πολιτικές που προωθούσαν είτε την αποδημία ή την είσοδο μεταναστών αποτέλεσαν σημαντικό μέρος των αναπτυξιακών στρατηγικών αντίστοιχα σε χώρες αποστολής και υποδοχής. Οι τεράστιες και αραιοκατοικημένες αναπτυσσόμενες χώρες της Νότιας Αμερικής, όπως η Βραζιλία και η Αργεντινή επιδίωκαν να προσελκύσουν κατηρτισμένους ευρωπαίους μετανάστες ως λύση για τις ελλείψεις τους σε ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, ενώ οι χώρες της Νότιας Ευρώπης που αντιμετώπιζαν πρόβλημα υπερπληθυσμού προσπάθησαν να απαλλαγούν από το πλεονάζον εργατικό δυναμικό τους, το οποίο θεωρείτο ως αιτία για την υψηλή ανεργία, τη φτώχεια και την υπανάπτυξη.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 


Παπακυριακού Αθανάσιος και Αναστασία Μπακάλη, Επιστημονικοί Υπεύθυνοι του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Μελέτη του μηχανισμού επεξεργασίας αντιγόνων σε ατομικό επίπεδο»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι επίκτητες ανοσολογικές αποκρίσεις στηρίζονται στη δημιουργία συμπλεγμάτων μεταξύ αντιγονικών πεπτιδίων και μορίων ιστοσυμβατότητας τάξης Ι (MHCI). Η αναγνώριση των συμπλέγματων αυτών από τα Τ-λεμφοκύτταρα, εκκινεί μια σειρά βιοχημικών διεργασιών με στόχο την απαλοιφή επιβλαβών κυττάρων. Τα αντιγονικά πεπτίδια δημιουργούνται εντός των κυττάρων μέσω πρωτεόλυσης, φορτώνονται στα MHCI στο Ενδοπλασματικό Δίκτυο (ΕΔ) και μεταφέρονται στην επιφάνεια των κυττάρων για να παρουσιαστούν στο ανοσοποιητικό σύστημα. Η αμινοπεπτιδάση 1 του ΕΔ (ERAP1) παίζει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία αντιγονικών πεπτιδίων είτε μέσω της απομάκρυνσης αμινοξικών καταλοίπων από το αμινοτελικό άκρο πρόδρομων επιτόπων είτε μέσω υπέρμετρης αποκοπής τους που οδηγεί σε καταστροφή τους.

Διαβάστε περισσότερα εδώ


Παπανικολοπούλου Αικατερίνη, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Η πρωτεΐνη Mical αλληλεπιδρά με την Tau και ρυθμίζει την τάση  συσσωμάτωσής της»

Η πρωτεΐνη Tau προσέλκυσε το ενδιαφέρον της βιο-ιατρικής έρευνας ύστερα από τη διαπίστωση ότι ινώδη συσσωματώματα αφύσικα υπερφωσφορυλιωμένης πρωτεΐνης αποτελούν παθολογικά χαρακτηριστικά μιας ομάδας νευροεκφυλιστικών ασθενειών που προσβάλλουν τις λειτουργίες σκέψης και μνήμης. Κύριοι αντιπρόσωποι των Tau πρωτεϊνοπαθειών είναι η νόσος Alzheimer, οι μετωποκροταφικές μορφές άνοιας (FTD), η νόσος του Pick, η Προϊούσα υπερπυρηνική παράλυση (PSP) και ο Φλοιοβασικός εκφυλισμός (CBD). Μέσα στα γενικά πλαίσια του ερευνητικού μας έργου αναζητούμε πρωτεΐνες οι οποίες αλληλεπιδρούν με την ανθρώπινη πρωτεΐνη Τau ύστερα από έκφρασή της στο κεντρικό νευρικό σύστημα της Δροσόφιλας και που πιθανόν εμπλέκονται σε ειδικά ενδοκυτταρικά σηματοδοτικά μονοπάτια. Μια σειρά πρωτεομικών πειραμάτων οδήγησε στην απροσδόκητη ταυτοποίηση της Δροσοφιλικής MICAL (Mical) ως κυτταρικού παρτενέρ της Tau.

Διαβάστε περισσότερα εδώ


Παπαστεφανάτος Γιώργος, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Εκδημοκρατισμός της Οπτικής Αναλυτικής, Πλατφόρμα Αυτοεξυπηρετούμενης Εξερεύνησης Μεγάλων Δεδομένων»

Η αυτοεξυπηρετούμενη οπτική αναλυτική (Self-service Visual Analytics) αποτελεί μια πολύ πρόσφατη τάση στο χώρο της οπτικής ανάλυσης δεδομένων. Στοχεύει στην παροχή μεθόδων και εργαλείων σε χρήστες να μπορούν να χειριστούν δεδομένα με οπτικό τρόπο χωρίς να έχουν τεχνικό υπόβαθρο σε μεθόδους στατιστικής ανάλυσης, επιχειρηματικής ευφυΐας (BI) ή μηχανικής μάθησης. Έτσι, η λήψη αποφάσεων μπορεί πλέον να βασιστεί σε προσωποποιημένα κατά περίσταση ερωτήματα και αναλύσεις, χωρίς να απαιτείται η εμπλοκή εξειδικευμένων τεχνικών χρηστών (IT) στις χρονοβόρες διαδικασίες προετοιμασίας και επεξεργασίας δεδομένων.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

 

 

 

 

 


Παπουτσή Αθανασία, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Συναπτικό αποτύπωμα της ευέλικτης συμπεριφοράς»

Η λήψη αποφάσεων μπορεί να χαρακτηρίζεται από σταθερότητα σε ένα δεδομένο περιβάλλον, ώστε να μεγιστοποιεί τα θετικά αποτελέσματα, αλλά και από ευελιξία ώστε να επιτρέπει την προσαρμογή σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Ο ραχιαίος προμετωπικός φλοιός είναι η περιοχή του εγκεφάλου η οποία ασκεί έλεγχο στη λήψη αποφάσεων. Όταν υπάρχει συσσώρευση ενδείξεων περιβαλλοντικής αλλαγής, οι νευρώνες του προμετωπιαίου φλοιού ανταποκρίνονται με απότομες αλλαγές στη δραστηριότητά τους. Ωστόσο οι κυτταρικοί μηχανισμοί που συνιστούν τη βάση αυτής της αιφνίδιας αλλαγής στη νευρωνική δραστηριότητα παραμένουν ανεξερεύνητοι.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 


Παρσάνογλου Δημήτρης, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Πέρα από την «προσφυγική κρίση»: διερευνώντας πρότυπα ενσωμάτωσης προσφύγων και αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα – BRECht»

Μετά τον Μάρτιο 2016 και τις εξελίξεις σχετικά με το κλείσιμο της «βαλκανικής οδού» και την Κοινή Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας της 18ης Μαρτίου, μια νέα πραγματικότητα εγκαθιδρύθηκε και στις δυο πλευρές των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ. Οι αφίξεις μέσω του Αιγαίου Πελάγους σταθεροποιήθηκαν παρά κάποιες διακυμάνσεις σε συνάρτηση με τις πολιτικές συγκυρίες που διαμορφώνουν τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας, ενώ τα προγράμματα επανεγκατάστασης και μετεγκατάστασης εισήγαγαν νέους μηχανισμούς ρύθμισης.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

 

 


Παστελάκος Ευάγγελος, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα: Μια νέα Βάση Δεδομένων Εξαγωγικών και Καινοτόμων Επιχειρήσεων»

Η σύγχρονη βιβλιογραφία του διεθνούς εμπορίου υπογραμμίζει τη σημασία των μικροοικονομικών δεδομένων σε επίπεδο επιχειρήσεων για τη μελέτη της ανταγωνιστικότητας, όπου εκτός από τη μακροοικονομική επίδοση της οικονομίας, λαμβάνεται υπόψη η διάρθρωση των επιχειρήσεων. Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις είναι μεγαλύτερες, παραγωγικότερες, έχουν προσωπικό με υψηλότερη κατάρτιση και είναι πιο καινοτόμες σε σχέση με τις μη εξαγωγικές επιχειρήσεις. Αυτά τα χαρακτηριστικά συμβάλουν στην ανάπτυξη σύνθετων στρατηγικών διεθνοποίησης, όπως είναι ο αριθμός και το είδος των εξαγόμενων προϊόντων, το πλήθος των εξαγωγικών προορισμών, καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Είναι αξιοσημείωτο ότι η καινοτομική δραστηριότητα των εξαγωγέων είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ικανότητά τους να είναι ανταγωνιστικοί στις διεθνείς αγορές.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

 

 


Πάστρας Γεώργιος, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Ολογραφικές εφαρμογές της Κβαντικής  Διεμπλοκής»

 Η φυσική βρίθει από ισχυρώς συζευγμένα συστήματα με θεωρητικό ενδιαφέρον στην κλασική και κβαντική φυσική, όπως η τύρβη, ο εγκλωβισμός και το πλάσμα κουάρκ-γκλουονίων στην κβαντική χρωμοδυναμική ή οι μελανές οπές στην βαρύτητα. Τέτοια συστήματα είναι δύσκολο να μελετηθούν, διότι οι συνήθεις μαθηματικές μέθοδοι δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Μια αποτελεσματική προσέγγιση για την περιγραφή και μελέτη τέτοιων συστημάτων μέσω της θεμελίωσης δυϊσμών. Οι δυϊσμοί είναι μη τετριμμένες αντιστοιχίες μεταξύ ζευγών θεωριών, οι οποίες απεικονίζουν τα ισχυρά συζευγμένα φαινόμενα της μίας θεωρίας στα ασθενώς συζευγμένα φαινόμενα της άλλης και αντίστροφα. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα κατηγορία δυϊσμών είναι οι ολογραφικοί δυϊσμοί, οι οποίοι συνδέουν βαρυτικές θεωρίες με μη βαρυτικές θεωρίες σε μία διάσταση λιγότερο.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 


Πάτκος Θεόδωρος, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Υλοποίηση Ευφυών Πρακτόρων Λογισμικού με Κοινωνικές και Γνωσιακές Δεξιότητες»

Ο Τομέας της Ρομποτικής βιώνει πλέον μια αλλαγή πεδίου, από την ανάπτυξη βιομηχανικών ρομπότ επιφορτισμένων με εργασίες υψηλού φόρτου σε καλά ελεγχόμενα περιβάλλοντα και χωρίς στενή συνεργασία με τον άνθρωπο, προς ρομπότ που λειτουργούν κοντά στον άνθρωπο, όχι αποκλειστικά σε βιομηχανικές συνθήκες, αλλά όλο και περισσότερο προς δημόσιους χώρους, ακόμα και εντός οικίας. Η νέα περιοχή της Κοινωνικής Ρομποτικής προσελκύει το ενδιαφέρον τόσο της ακαδημαϊκής όσο και της βιομηχανικής κοινότητας, όπως επίσης και την προσοχή ειδικών εκτός της περιοχής της Ρομποτικής, ανθρώπων που θεωρούν πως ο τομέας θα έχει άμεση συμβολή στη βελτίωση της ποιότητα ζωής διαφορετικών πληθυσμιακών ομάδων, όπως ηλικιωμένους, άτομα με σωματικές ή συγκεκριμένες μορφές γνωσιακών δυσκολιών, παιδιά κ.α.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

 


Παφίλης Ευάγγελος, Επιστημονικός υπέυθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «PREGO: Εξόρυξη γνώσης και ολοκλήρωση δεδομένων για τον χαρακτηρισμό της λειτουργικότητας οικοσυστημάτων: Συσχετισμός οργανισμών και περιβαλλόντων με βιογεωχημικές διεργασίες και διεργασίες ανθρωπογενούς επίδρασης»

Προκειμένου να κατανοήσει κάποιος το πώς λειτουργεί ένα οικοσύστημα είναι απαραίτητο να κατανοήσει: ποιες διεργασίες (what, τι) λαμβάνουν χώρα σε ένα συγκεκριμένο είδος περιβάλλοντος (where, πού), και το ποιοι μικροοργανισμοί (who, ποιος) συμμετέχουν σε αυτές. Τεχνικές της μικροβιολογίας, της μοριακής οικολογίας, της βιοποικιλότητας στοχεύουν στο να απαντήσουν τμήματα αυτού του επιστημονικού ερωτήματος. Γενετικές αναλύσεις γονιδίων φυλογενετικών-δεικτών προσπαθούν να αποσαφηνίσουν τις μικροβιακές κοινότητες περιβαλλοντικών δειγμάτων. Ροές εργασίας (pipelines) στοχεύουν στο να χαρακτηρίσουν αλληλουχίες περιβαλλοντικού DNA, RNA, και πρωτεϊνών, και με αυτό τον τρόπο να συμπεράνουν τη μικροβιακή σύσταση ενός δείγματος αλλά και τις λειτουργίες του που επιτελούνται σε αυτό. Καίρια είναι επίσης η ύπαρξη επισημειώσεων (annotations) από ειδικών, όπως η περιγραφή της πηγή συλλογής ενός δείγματος, ως μεταδεδομένα δειγμάτων.

Διαβάστε περισσότερα εδώ


Πετράκης Σπύρος, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: « Παρεμπόδιση της παθολογικής αλληλεπίδρασης ATXN1Q82-MED15 που ενισχύει την πρωτεϊνική συσσωμάτωση»

Η Spinocerebellar ataxia type-1 (SCA1) είναι μια θανατηφόρα νευροεκφυλιστική νόσος που ανήκει στην κατηγορία των ασθενειών polyQ. Προκαλείται από προσθήκες τρινουκλεοτιδίων CAG στην κωδικοποιούσα περιοχή του γονιδίου ataxin-1 (ΑΤΧΝ1) με αποτέλεσμα η αντίστοιχη πρωτεΐνη να φέρει μεγαλύτερες αλυσίδες γλουταμίνης. Η μεταλλαγμένη πρωτεΐνη αναδιπλώνεται λανθασμένα σε τοξικά ολιγομερή και σχηματίζει ενδοπυρηνικά συσσωματώματα που προκαλούν νευροεκφύλιση σε νευρώνες της παρεγκεφαλίδας. Σε προηγούμενη μελέτη, δείξαμε ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ της μεταλλαγμένης ΑΤΧΝ1 και της πρωτεΐνης MED15 (ΑΤΧΝ1-ΜΕD15 PPI) αυξάνει το σχηματισμό πρωτεϊνικών polyQ συσσωματωμάτων και την κυτταροτοξικότητα. Συνεπώς, η παρεμπόδιση της ΑΤΧΝ1-ΜΕD15 PPI θα μπορούσε πιθανόν να προστατέψει τους εγεκφαλικούς νευρώνες από τον κυτταρικό θάνατο

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

 

 


Πετσίνη Πηνελόπη, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Η λογοκρισία στον Κινηματογράφο και τις Εικαστικές
Τέχνες: Η Ελληνική εμπειρία από τα μεταπολεμικά χρόνια μέχρι σήμερα»

Το έργο στοχεύει αφενός σε μια συγκριτική χαρτογράφηση του λογοκριτικού Λόγου στον κινηματογράφο (ταινίες μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ) και τις εικαστικές τέχνες (ζωγραφική, σχέδιο, γλυπτική, φωτογραφία, video-art και κόμικς), και αφετέρου σε μια ανάλυση περιπτώσεων λογοκρισίας, υπό το φως της πρόσφατης επιστημονικής γνώσης. Εστιάζοντας στον κινηματογράφο και στις εικαστικές τέχνες καλύπτει δύο καλλιτεχνικούς και πολιτισμικούς τομείς που, από τη μια πλευρά, παραμένουν υπό-ερευνημένοι σε σχέση με τη λογοκρισία και, από την άλλη, συνδυάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και συμπεριφορές.

Διαβάστε περισσότερα εδώ


Πεφάνη Δάφνη Ελευθερία, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «To σηματοδοτικό μονοπάτι Hippo στη διατήρηση της γενετικής και επιγενετικής σταθερότητα»

Η διατήρηση της γενετικής σταθερότητας απειλείται καθημερινά από την έκθεση μας σε μεταλλαξιογόνους παράγοντες, όπως η υπεριώδης ακτινοβολία και γενοτοξικές χημικές ουσίες. Η συσσώρευση βλαβών στο γενετικό υλικό απειλεί άμεσα τόσο την μετάδοση της γενετικής πληροφορίας στην επόμενη γενιά όσο και την επιβίωση μας. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η απειλή τα κύτταρα έχουν εξελίξει μια σειρά από ρυθμιστικούς μηχανισμούς που ενεργοποιούνται παρουσία βλάβης στο DNA και καταλύουν την προσωρινή παύση του κυτταρικού κύκλου, την αναγνώριση της βλάβης, την επαγωγή κατάλληλων αλλαγών στην χρωματίνη που περιβάλει την περιοχή της βλάβης και τέλος την επιδιόρθωση της.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

 

 

 


Πολυσίδη Αλεξία-Βικτώρια, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Διερεύνηση του νευροεκφυλιστικού δυναμικού του χρόνιου στρες σε ένα μοντέλο υπερέκφρασης ανθρώπινης α-συνουκλεΐνης»

Η κατάλληλη απόκριση στο στρες είναι ζωτικής σημασίας για την ομοιόσταση και την επιβίωσή μας. Ωστόσο, το χρόνιο στρες είναι κατά κύριο λόγο επιβλαβές και μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τον εγκέφαλο και τη συμπεριφορά. Είναι ενδιαφέρον ότι υπάρχουν ενδείξεις αμφίδρομης επικοινωνίας νευρικού και ανοσοποιητικού συστήματος μεταξύ του εντέρου, του μικροβιώματος (τα βακτηρίδια που ζουν στο έντερο) και του εγκεφάλου και αυτές οι αλληλεπιδράσεις ονομάζονται συλλογικά o «άξονας μικροβιώματος-εντέρου-εγκεφάλου». Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εξετάσουμε τις αλληλεπιδράσεις γονιδίων-περιβάλλοντος στην νευροεκφύλιση- η μυστηριώδης διαδικασία που οδηγεί σε θάνατο εγκεφαλικών κυττάρων.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

 

 

 

 


Σαββάκη Μαρία, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Μελέτη του ρόλου της αυτοφαγίας στην ανάπτυξη και διατήρηση της μυελίνης»

Η προτεινόμενη μελέτη στοχεύει στη διερεύνηση της σημασίας της αυτοφαγίας στο ΚΝΣ, εστιάζοντας στη μυελίνη. Η μυελίνη παρέχει στα θηλαστικά ένα εξελικτικό προνόμιο μέσω της μόνωσης του νευράξονα ώστε να επιτευχθεί η ταχεία και αποτελεσματική μετάδοση των δυναμικών ενεργείας κατά μήκος του. Διαταραχή της μυελίνης (απομυελίνωση) απαντάται σε απομυελινωτικές και νευροεκφυλιστικές ασθένειες, και είναι επίσης χαρακτηριστικό γνώρισμα κατά τη γήρανση και τις σχετιζόμενες με την ηλικία διαταραχές στους ανθρώπους. Σε όλες τις περιπτώσεις, αυτή η διαταραχή σχετίζεται με μειωμένη αγωγιμότητα των νεύρων και επακόλουθη έκπτωση κινητικών / γνωστικών λειτουργιών. Πρόσφατες μελέτες συνέδεσαν την ελαττωματική ρύθμιση του μηχανισμού της αυτοφαγίας με απομυελινωτικές διαταραχές στους ανθρώπους και μοντέλα τρωκτικών, αλλά ελάχιστα είναι γνωστά για τον υποκείμενο μηχανισμό.

Διαβάστε περισσότερα εδώ


Σαλβαρίνα Ιωάννα, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Νυχτερίδες και η σχέση τους με τη διαθεσιμότητα και ποιότητα νερού στη Μεσογειακή υπολεκάνη»

Οι νυχτερίδες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στα οικοσυστήματα και απειλούνται από την κλιματική αλλαγή, την υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων τους και τη μείωση της ποιότητας και ποσότητας του νερού. Χρειάζονται υδάτινα οικοσυστήματα τόσο για πόση νερού, όσο πολλά είδη και για βρώση εντόμων υδρόβιας προέλευσης. Οι μεσογειακοί υγρότοποι υποφέρουν από ανθρωπογενείς επιδράσεις, όπως ο ευτροφισμός, που μπορούν να επηρεάσουν τους πληθυσμούς των εντόμων, την ποιότητα και ποσότητα των νερών και έμμεσα τις νυχτερίδες. Η σχέση μεταξύ νυχτερίδων και υγροτόπων έχει πολύ λίγο ερευνηθεί στην Ελλάδα. Έτσι ο γενικός στόχος του ερευνητικού προγράμματος είναι η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ νυχτερίδων και υγροτόπων σε Μεσογειακά συστήματα.

Διαβάστε περισσότερα εδώ


Σαρρής Μιχάλης, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικου έργου με τίτλο: «Ο ρόλος του εκκρινόμενου από τα εντερικά μεσεγχυματικά κύτταρα αυξητικού παράγοντα IGF1 στην ομοιόσταση του εντέρου και στην ανάπτυξη της κολίτιδας και της επαγόμενης από την κολίτιδα καρκινογένεσης»

Στόχος του συγκεκριμένου έργου είναι η ανακάλυψη νέων μηχανισμών λειτουργίας των ινοβλαστών του εντέρου τόσο σε συνθήκες ομοιόστασης όσο και σε παθολογικές καταστάσεις όπως η κολίτιδα και η καρκινογένεση του εντέρου. Πιο συγκεκριμένα το έργο στοχεύει στην αποσαφήνιση του ρόλου συγκεκριμένων αυξητικών παραγόντων οι οποίοι παράγονται από τοπικούς ινοβλάστες (προκαταρκτικά αποτελέσματα) και την επίδραση που οι παράγοντες αυτοί έχουν τόσο στα γειτονικά επιθηλιακά και πολυδύναμα κύτταρα (παρακρινής δράση) όσο και στα ίδια κύτταρα (αυτοκρινής δράση). Υπόθεσή μας είναι ότι κατά τη διάρκεια της οξείας ή/και χρόνιας φλεγμονής, οι ινοβλάστες ενεργοποιούνται και εκκρίνουν IGFs παράγοντες οι οποίοι συνεισφέρουν και καθορίζουν τόσο την εξέλιξη της φλεγμονής όσο και της επαγόμενης από την χρόνια φλεγμονή καρκινογένεση, επηρεάζοντας βιολογικές διεργασίες όπως ο κυτταρικός πολλαπλασιασμός, ο κυτταρικός μετασχηματισμός και ο μεταβολισμός των κυττάρων.

Διαβάστε περισσότερα εδώ


Σίσκου Όλγα, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «SUN4P- Βελτιώνοντας τη φροντίδα των ασθενών με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο με όρους διαχείρισης, κόστους και αποτελεσμάτων υγείας»

Πρόκειται για προοπτική μη παρεμβατική μελέτη παρατήρησης στην οποία θα ενταχθούν ασθενείς που για πρώτη φορά υπέστησαν Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο – ΑΕΕ (N=1,000) προερχόμενοι από επτά δημόσια νοσοκομεία . Όλοι οι ασθενείς θα παρακολουθηθούν για τρεις μήνες και ένα μέρος αυτών (Ν=300) θα παρακολουθηθεί για ένα χρόνο προκειμένου να καταγραφούν πλήρως οι ανάγκες τους και μετά την έξοδό τους από το νοσοκομείο (π.χ ανάγκες σε υπηρεσίες αποκατάστασης, λήψης φαρμακευτικής αγωγής, ανάγκες σε υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας) καθώς και να μετρηθεί η απώλεια παραγωγικότητας.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

 

 


Σκαντζάκης Εμμανουήλ, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Γένεση ισχυρής κυκλικά πολωμένης ακτινοβολίας υπεριωδούς κενού και εφαρμογές»

Η γένεση παλμών στην περιοχή του υπεριώδους κενού (XUV) με κυκλική ή ελλειπτική πόλωση χρησιμοποιώντας επιτραπέζιες πηγές είναι σήμερα στην αιχμή της έρευνας, εξαιτίας των σημαντικών εφαρμογών αυτών των παλμών. Η κυκλικά πολωμένη XUV ακτινοβολία χρησιμοποιείται εκτενώς για την ανάλυση των δομικών, ηλεκτρονιακών και μαγνητικών ιδιοτήτων της ύλης εφαρμοζόμενη σε διάφορες πειραματικές τεχνικές: π.χ. κυκλικός διχρωισμος φωτοηλεκτρονίων για τη διερεύνηση της χειρομορφίας μορίων, αναλυμένης γωνίας φασματοσκοπία φωτοεκπομπής με κυκλικά πολωμένους παλμούς XUV και φασματοσκοπία ακτίνων-Χ μαγνητικού κυκλικού διχρωϊσμού για τη μελέτη των μαγνητικών υλικών. Η ακτινοβολία από σύγχροτρο χρησιμοποιείται συνήθως για αυτές τις εφαρμογές. Οι επιτραπέζιες πηγές υπερβραχέων παλμών στη φασματική περιοχή του XUV με κυκλική πόλωση και με διάρκεια μεταξύ δεκάδων femtoseconds και εκατοντάδων attoseconds θα δώσουν μια τεράστια ώθηση για τη διερεύνηση υπερταχείων διαδικασιών που εμπλέκονται κατά την αλληλεπίδραση του φωτός με την ύλη που παρουσιάζει χειρομορφία. Βασιζόμενοι σε ήδη εφαρμοσμένες τεχνικές, προτείνουμε τη γέννηση ισχυρής υπερβραχέας XUV ακτινοβολίας με ελεγχόμενη πόλωση.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 


Σούρδης Χρήστος, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: « Ιδιομορφίες σε μη γραμμικές Διαφορικές Εξισώσεις»

Προτιθέμεθα να μελετήσουμε την εμφάνιση Ιδιομορφιών σε μία κατηγορία μη-γραμμικών ιδιόμορφα Διαταραγμένων Ελλειπτικών Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων.Πιό συγκεκριμένα το ενδιαφέρον μας θα είναι στην ύπαρξη ιδιομορφιών και στο γωνιακό επίπεδο (corner layers) και στις συνδέσεις (junctions).Για τους Μαθηματικούς αυτά τα σημεία (ή απείρων διαστάσων πολλαπλότητες) είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα.Πρόκειται να μελετηθούν τέτοια φαινόμενα σε μία ποικιλία προβλημάτων υψηλού συγχρόνου ενδιαφέροντος που εμφανίζονται στα συμπυκνώματα Bose-Einstein ,στην Θεωρία Εκρήξεων,στην Γεωμετρία ,στις μετατροπές φάσεων και στην Χωρική Οικολογία.Αν και εκ πρώτης όψεως αυτά τα προβλήματα μπορεί να φαίνονται ασύνδετα μεταξύ τους επιλέχθηκαν ώστε η μελέτη ενός να προσφέρει οφέλη στο άλλο.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

 

 

 


Σπανάκης Γ. Εμμανουήλ, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «DAPHNE: Υπηρεσίες ανθεκτικών και ελαστικών δικτύων για κρίσιμες εφαρμογές ηλεκτρονικής υγείας»

Οι σύγχρονες εξελίξεις στις τεχνολογίες των επικοινωνιών και της πληροφορικής έχουν ως στόχο την παροχή νέων ολοκληρωμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας που εστιάζουν τόσο στην πρόληψη, όσο και στην περίθαλψη. Ενδεικτικά, η χρήση εφαρμογών ηλεκτρονικών μητρώων υγείας, προσωπικών συστημάτων ηλεκτρονικής υγείας, υπηρεσιών απομακρυσμένης παρακολούθησης με τη χρήση ατομικών ένδυτων και φορητών συστημάτων αποτελούν μέρος μιας πλειάδας διαγνωστικών εργαλείων, εκτός των στενών ορίων ενός συστήματος υγειονομικής φροντίδας, για την παρακολούθηση και στήριξη των ασθενών. Τα συστήματα αυτά υποστηριζόμενα από νέες τεχνολογίες επικοινωνίας (Διαδίκτυο των Πραγμάτων και δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 5ης γενεάς) μπορούν να αποφέρουν σημαντικά οφέλη σε ολόκληρη την κοινωνία, βελτιώνοντας τόσο την πρόσβαση όσο και την ποιότητα της παρεχόμενης περίθαλψης.

Διαβάστε περισσότερα εδώ


Σπυρόπουλος Φώτιος, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Hoaxes και διασπορά ψευδών ειδήσεων – Έρευνα για την (αν)ασφάλεια των ψευδών ειδήσεων μέσω διαδικτύου και την οικονομοτεχνική διάσταση του φαινoμένου – Νομική αντιμετώπιση και de lege ferenda»

Το παρόν έργο έχει ως θέμα την ποινική και εγκληματολογική προσέγγιση του φαινομένου της διασποράς ψευδών ειδήσεων στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την αναμόρφωση της διάταξης του ά. 191 ΠΚ αναφορικά με τη διασπορά ψευδών ειδήσεων μέσω του διαδικτύου.
Πρωταρχικός στόχος του έργου καθίσταται η εξέταση της εμφάνισης και της εξέλιξης της πρακτικής των “fake news” και των “hoaxes” έως την σημερινή της έκφανση, ώστε να διαμορφωθούν το κατάλληλο εννοιολογικό υπόβαθρο και τα απαραίτητα θεωρητικά θεμέλια για την περαιτέρω διεξαγωγή της έρευνας, λαμβανομένου υπόψιν του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης στο διαδίκτυο, όπως διατυπώνεται στα εθνικά και διεθνή νομικά κείμενα. Στη συνέχεια, θα αναλυθεί το “modus operandi” των δραστών και οι εκφάνσεις με τις οποίες παρουσιάζεται το εν λόγω φαινόμενο από τεχνική άποψη.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

 

 


Σταμούλη Ειρήνη, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Διαφθορά και κρατικο-εταιρικό έγκλημα: Το παράδειγμα του τομέα Υγείας»

Η έρευνα εστιάζει στην εγκληματολογική διερεύνηση του φαινομένου της «υψηλής διαφθοράς» στον τομέα της Υγείας στην Ελλάδα. Η έρευνα αποσκοπεί στην ανάλυση των διαδικασιών, των πρακτικών και των μεθόδων μέσω των οποίων εκδηλώνονται φαινόμενα υψηλής διαφθοράς στον χώρο της υγείας, με κεντρική υπόθεση εργασίας ότι τα φαινόμενα αυτά δεν αποτελούν ευκαιριακές και μεμονωμένες εκφάνσεις της εγκληματικότητας του λευκού περιλαίμιου, αλλά φαινόμενα με συστημικό και μόνιμο χαρακτήρα. Αποτελούν με άλλα λόγια και από εγκληματολογική άποψη τυπικά παραδείγματα της θεωρητικής έννοιας του «κρατικού-εταιρικού εγκλήματος», τα οποία μέσα από σύνθετες και δυναμικές διαδικασίες παγιώνονται στο πλέγμα της νόμιμης κρατικής λειτουργίας. Η επαλήθευση αυτής της υπόθεσης θα επιχειρηθεί μέσα από την εκπόνηση πρωτογενούς ποιοτικής έρευνας σε συνδυασμό με την ανάλυση δευτερογενών πηγών, με διάστημα αναφοράς τα έτη 2000 – 2017.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

 

 


Συγγούνη Βαρβάρα, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Επίδραση της διαβροχής της επιφάνειας των πόρων στην καταβύθιση αλάτων, μια μικρορροϊκή προσέγγιση»

Οι πολυφασικές διεργασίες ροής που λαμβάνουν χώρα κατά την ανάκτηση πετρελαίου, την αποθήκευση CO2 ή φυσικού αερίου σε υπόγειους ταμιευτήρες, την παραγωγή και χρήση γεωθερμικής ενέργειας, τη διήθηση μέσω μεμβρανών κ.α. συνοδεύονται από ανεπιθύμητα φαινόμενα καταβύθισης αλάτων στις επιφάνειες των πορωδών υλικών καθιστώντας τις διεργασίες λιγότερο αποδοτικές. Σε άλλες εφαρμογές, όπως η αδιαβροχοποίηση υπόγειων κατασκευών, η πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους, η σταθεροποίηση εδαφών για την αποφυγή μεταφοράς άμμου κατά την εξόρυξη πετρελαίου, τα βιοϋλικά κ.α. η ελεγχόμενη καταβύθιση αλάτων είναι επιθυμητή. Η γνώση των μηχανισμών καταβύθισης αλάτων είναι απαραίτητη προκειμένου ο σχηματισμός των αλάτων να οδηγηθεί προς την επιθυμητή κατεύθυνση. Τις τελευταίες δεκαετίες διερευνώντται οι μηχανισμοί που λαμβάνουν χώρα κατά την καταβύθιση αλάτων σε σχέση με διάφορες παραμέτρους (pH, θερμοκρασία, παρουσία διαφόρων ουσιών κ.α.). Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι η παρουσία οργανικών ουσιών επηρεάζει την πυρηνογένεση και την ανάπτυξη των κρυστάλλων.

Διαβάστε περισσότερα εδώ


Τακαβάκογλου Βασίλειος, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Επιπλέοντα συστήματα υγροτόπων για τον έλεγχο της θαλάσσιας ρύπανσης στη Μεσόγειο (ATLANTIS)»

Η Μεσόγειος χαρακτηρίζεται σήμερα ως περιοχή υψηλού κινδύνου ρύπανσης των θαλασσίων υδάτων καθώς αποτελεί αποδέκτη σημαντικών ποσοτήτων ρύπων από αστικές, βιομηχανικές και αγροτικές δραστηριότητες. Διαθέτει περισσότερα από 450 λιμάνια και αποτελεί βασική οδό διακίνησης πετρελαίου με περισσότερους από 1.000.000 τόνους αργού πετρελαίου να καταλήγουν στο θαλάσσιο περιβάλλον εξαιτίας ατυχημάτων, παράνομων δραστηριοτήτων αλλά και ακατάλληλων λιμενικών εγκαταστάσεων. Τα επιπλέοντα συστήματα υγροτόπων αποτελούν την πλέον πρόσφατη εξέλιξη των τεχνητών υγροτόπων ως φυσικά συστήματα ελέγχου ρύπανσης. Ειδικά στο θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον, τα επιπλέοντα συστήματα υγροτόπων αποτελούν μια πολλά υποσχόμενη λύση δεδομένου ότι: (α) να είναι σε θέση να αντέξουν τις διακυμάνσεις της στάθμης του νερού και των κυματισμών, και (β) έχουν χαμηλότερο κόστος λειτουργίας και συντήρησης σε σύγκριση με τις συμβατικές μεθόδους αντιμετώπισης της ρύπανσης.

Διαβάστε περισσότερα εδώ


Τζεράνης Δημήτριος, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Νευροπροστατευτικά, νευρογενικά εμφυτεύματα για πληγές του κεντρικού νευρικού συστήματος»

Ο τραυματισμός του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ) είναι μια καταστροφική νευρολογική διαταραχή με σοβαρές επιπτώσεις στις ζωές χιλιάδων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, οδηγώντας σε νευρολογικά ελλείμματα, αναπηρία, χρόνιο πόνο και κακή ποιότητα ζωής. Παρά τις σημαντικές ερευνητικές προσπάθειες, η τραυματική βλάβη του ΚΝΣ παραμένει ανίατη, με υψηλό κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο. Ο στόχος του έργου “neuroimplants” είναι να χρησιμοποιήσει μια νέα in vitro πλατφόρμα organ-on-chip και δύο καθιερωμένα μοντέλα ζώων με σκοπό την ανάπτυξη νέων θεραπειών για την τραυματική βλάβη του ΚΝΣ. Οι προτεινόμενες θεραπείες, που ονομάζονται νευροεμφυτεύματα (neuroimplants), συνδυάζουν τρεις τεχνολογίες: 1) πορώδη ικριώματα κολλαγόνου, παρόμοια με βιοϋλικά εγκεκριμένα από τον FDΑ που χρησιμοποιούνται κλινικά στην αναγέννηση περιφεριακών νεύρων, 2) νευρικά βλαστικά κύτταρα (NBK), και 3) microneurotrophins (MNT), μικρά μόρια ανάλογα των νευροτροφίνων. Στόχος είναι να επαχθούν οι νευροπροστατευτικές και νευροαναγεννητικές δράσεις των MNT με τελικό αποτέλεσμα την επιμήκυνση των τραυματισμένων νευράξονων και τη σύνθεση νέου νευρικού ιστού από τα NBK.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 


Τζουνάκας Βασίλειος, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Αποθηκευτική ικανότητα και μεταγγισιακή επάρκεια ερυθροκυττάρων από ετερόζυγους φορείς β-μεσογειακής αναιμίας»

Η αποτελεσματική αποθήκευση των ερυθροκυττάρων ex vivo συνιστά μία σημαντική προϋπόθεση για την ιατρική πρακτική. Ωστόσο, κατά την αποθήκευσή τους σε αντιπηκτικά, συντηρητικά, πρόσθετα διαλύματα τα ερυθροκύτταρα υφίστανται μια σειρά χρονο-εξαρτώμενων και μη, αντιστρεπτών και μόνιμων φυσιολογικών, δομικών και βιοχημικών αλλαγών, οι οποίες αποδίδονται με τον όρο «Αποθηκευτική βλάβη ερυθροκυττάρου». Η αποθηκευτική βλάβη πιθανότητα σχετίζεται με την in vivo ανάκτηση των μεταγγιζόμενων ερυθροκυττάρων καθώς επίσης και με κάποιες ανεπιθύμητες μετα-μεταγγισιακές παρενέργειες στο δέκτη. Η ήπια β-Μεσογειακή αναιμία (βΜΑ) είναι πολύ συχνή στις Μεσογειακές χώρες και η πιο κοινή αιτία χρόνιας αιμολυτικής αναιμίας στην Ελλάδα. Ένα σημαντικό ποσοστό ατόμων με στίγμα βΜΑ εμφανίζει φυσιολογικά επίπεδα αιμοσφαιρίνης και ως εκ τούτου δεν αποκλείεται από τακτική αιμοδοσία.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 


Τσαγκαράκης Κωνσταντίνος, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Μεσοπελαγικά ψάρια: βιολογία, οικολογικός ρόλος και κατανομή ενός αγνοημένου τροφικού συνδέσμου»

Τα μεσοπελαγικά ψάρια αποτελούν την πιο άφθονη ομάδα σπονδυλωτών στο θαλάσσιο περιβάλλον. Πρόκειται για μικρά ψάρια που βρίσκονται στη μεσοπελαγική ζώνη (100-1000 m) και σχηματίζουν μαζί με άλλους οργανισμούς (μεγάλο ζωοπλαγκτόν, καλαμάρια, κλπ) στρώματα (Deep Scattering Layers, DSL) εμφανή στα ηχοβολιστικά όργανα. Πολλά είδη εκτελούν και κάθετες νυχθήμερες μεταναστεύσεις. Τα Μεσοπελαγικά ψάρια αποτελούν σύνδεσμο μεταξύ του ζωοπλαγκτού και των ανώτερων θηρευτών, συμβάλουν στη σύνδεση πελαγικού/βενθικού οικοσυστήματος και στη “βιολογική αντλία” και συμμετέχουν σε μεγάλο βαθμό στη ροή άνθρακα στις ανοιχτές θάλασσες. Παρόλα αυτά, η έρευνα πάνω στα μεσοπελαγικά ψάρια είναι ακόμα σε αρχικά επίπεδα. Ωστόσο, πρόσφατες μελέτες έχουν προκαλέσει αυξημένο ενδιαφέρον σχετικά με τη βιολογία, την πληθυσμιακή οικολογία, αφθονία, κατανομή και οικολογικό τους ρόλο. Το πρόγραμμα MesoBED έχει σκοπό να μελετήσει τα θέματα αυτά στις Ελληνικές θάλασσες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ερευνητικές αποστολές με την εφαρμογή της ακουστικής μεθοδολογίας σε επιλεγμένες περιοχές του Αιγαίου και Ιονίου πελάγους με σκοπό να μελετηθούν τα χαρακτηριστικά και η σύνθεση του DSL, η οριζόντια και κατακόρυφη κατανομή των μεσοπελαγικών ψαριών σε σχέση με περιβαλλοντικές παραμέτρους καθώς και να εξάγει εκτιμήσεις αφθονίας.

Διαβάστε περισσότερα εδώ


Τσακμακίδης Λ. Κοσμάς, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Κβαντική αυτο-οργανούμενη κρισιμότητα και χωρο-εντοπισμός φωτός εκτός ισορροπίας»

Η ικανότητα διαφόρων τύπων πολύπλοκων συστημάτων εκτός ισορροπίας να μπορούν αυθόρμητα να οργανώνουν τα επί μέρους στοιχεία τους σε μη τυχαίες δομές και να αναπτύσσουν τάξη και οργάνωση είναι ένα γενικό φαινόμενο στις φυσικές και βιολογικές επιστήμες, από τα βιολογικά συστήματα και τα νευρωνικά δίκτυα έως τη φυσική χαλαρών υλικών και τη νανοεπιστήμη. Η αυτοοργάνωση τέτοιων συστημάτων συχνά φτάνει σε ένα «κρίσιμο» σημείο, με αμετάβλητα χαρακτηριστικά κλίμακας, απ’ όπου και μετά ξεκινά μία μετάβαση φάσης χωρίς λεπτούς χειρισμούς από εξωγενείς παράγοντες, οδηγώντας έτσι σε μια «αυτοοργανούμενη κρισιμότητα» (ΑΟΚ) – μία θεωρία που, από την ίδρυσή της πριν από 30 περίπου χρόνια, έχει διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο σε ένα ευρύ φάσμα φαινομενικά ανόμοιων πεδίων της επιστήμης. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, έχει εντοπιστεί κυρίως σε κλασικά συστήματα, και παραμένει έτσι ένα θεμελιώδες ανοιχτό ερώτημα το κατά πόσο η θεωρία βρίσκει επίσης εφαρμογή σε πολύπλοκα συστήματα διεγειρόμενα από κβαντικές διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 


Τσάκος Μιχαήλ, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Συνθετικές και βιολογικές μελέτες του αντιβακτηριδιακού και αντικαρκινικού φυσικού προϊόντος ολεαμυκίνη Α και δομικών αναλόγων»

Το 2014 απομονώθηκε ένα νέο φυσικό προϊόν από το είδος Streptomyces (γένος Lv20-58), η ολεαμυκίνη Α, η οποία βρέθηκε ότι παρουσιάζει αξιοσημείωτη αντιμικροβιακή δράση in vitro ενάντια σε μία πληθώρα Gram-θετικών βακτηριδίων, καθώς επίσης και ισχυρή κυτταροτοξικότητα ενάντια στην καρκινική κυτταρική σειρά HCT-116 (καρκίνος παχέος εντέρου) με IC50 = 6.5 ng/ml. Όσον αφορά τη δομή της, η ολεαμυκίνη Α χαρακτηρίζεται από μία πολύπλοκη κατασκευή αποτελούμενη από έναν πεπτιδικό μακροκυκλικό σκελετό και μία πολυκετιδική παράπλευρη αλυσίδα, ενώ η απόλυτη στερεοχημεία του μορίου αυτού δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί. Στην παρούσα ερευνητική πρόταση περιγράφουμε πειραματικές μελέτες με πρωταρχικό στόχο την ολική σύνθεση της ολεαμυκίνης Α ώστε να εξακριβώσουμε την απόλυτη στερεοχημεία του μορίου και να τροφοδοτήσουμε βιολογικές μελέτες αποσκοπώντας στην αποκρυπτογράφηση της βιολογικής του δράσης.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 


Τσουμακίδου Μαρία, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Σίγαση της έκφρασης του ανθρωπίνου Wnt1 με νανοσωματίδια επεμβατικού RNA για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας εμβολίων δενδριτικών κυττάρων κατά νεοαντιγόνων καρκίνου του πνεύμονα»

Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι η κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο στον κόσμο. Οι όγκοι του πνεύμονα έχουν ιδιαίτερα υψηλό αριθμό σωματικών μεταλλάξεων. Τα πεπτίδια που περιέχουν αυτές τις μεταλλάξεις θα μπορούσαν να είναι ανοσογόνα (νεοαντιγόνα). Θεωρείται ύψιστης σημασίας η δημιουργία εμβολίων που κινητοποιούν αποτελεσματικά την ανοσία έναντι νεοαντιγόνων. Τα δενδριτικά κύτταρα (ΔΚ) είναι επαγγελματίες αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα και για αυτό θεωρούνται οι καλύτεροι φορείς αντιγόνων σε δοκιμές εμβολιασμού. Ωστόσο, οι μέχρι σήμερα μελέτες αντικαρκινικών εμβολίων με βάση τα ΔΚ δείχνουν περιορισμένη επιτυχία, κυρίως επειδή οι όγκοι χρησιμοποιούν στρατηγικές για την καταστολή των ΔΚ. Αυτό δείχνει ότι οι περισσότεροι ασθενείς με καρκίνο δεν θα ανταποκριθούν θετικά στην χορήγηση εμβολίων ΔΚ ως μονοθεραπεία και υποδεικνύει ότι πρέπει να υιοθετηθούν στρατηγικές συνδυασμού με παράγοντες που στοχεύουν το ανοσοκατασταλτικό μικροπεριβάλλον του όγκου. Πρόσφατες μηχανιστικές μελέτες μας σε ζωικά μοντέλα σε συνδυασμό με την ανάλυση ανθρωπίνων όγκων του πνεύμονα δείχνουν ότι το Wnt-1 εκφράζεται από καρκινικά κύτταρα και δρα παρακρινώς σε ενδοογκικά ΔΚ για να προάγει ανοχή των Τ κυττάρων έναντι των καρκινικών αντιγόνων.

Διαβάστε περισσότερα εδώ


Τσούτσου Δήμητρα, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Συγχώνευση μεταξύ των 2D και των τοπολογικών υλικών με σκοπό να μελετηθούν νέες ηλεκτρονιακές καταστάσεις με μοναδικές ιδιότητες»

Το Βραβείο Νόμπελ Φυσικής 2016 απονεμήθηκε στις θεωρητικές ανακαλύψεις των τοπολογικών μετατροπών φάσης και των τοπολογικών φάσεων της ύλης, γεγονός που αποδεικνύει την αξιοσημείωτη σημασία των υλικών αυτών τόσο στον τομέα της βασικής έρευνας, καθώς και στις πρακτικές εφαρμογές τους. Επιπλέον, η ανακάλυψη του γραφενίου έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο ερευνητικό ενδιαφέρον για μια σειρά άλλων 2D κρυστάλλων (silicene, germanene, MX2), δημιουργώντας έτσι την προοπτική για καινοτόμες και ευέλικτες εφαρμογές. Στο έργο «2D-TOP» επιχειρείται η «συγχώνευση» μεταξύ των 2D και των τοπολογικών υλικών, με σκοπό να μελετηθούν νέες ηλεκτρονιακές καταστάσεις με μοναδικές ιδιότητες. Συγκεκριμένα, το έργο εστιάζει στην πειραματική υλοποίηση και τον φυσικό/ηλεκτρικό χαρακτηρισμό δύο διαφορετικών κατηγοριών 2D κρυστάλλων, τα οποία παρουσιάζουν μη-τετριμμένες τοπολογικές ιδιότητες, τους τοπολογικούς μονωτές (TI) και τα τοπολογικά ημιμέταλλα Weyl (WSM).

 

Διαβάστε περισσότερα εδώ 


Φαμέλη Κυριακή-Μαρία, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Παρατηρητήριο Αέριας και Σωματιδιακής Ρύπανσης (AirPaP)»

Ένα μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού εκτίθεται καθημερινά σε επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης που υπερβαίνουν τα θεσμοθετημένα όρια συγκεντρώσεων αέριων ρύπων και σωματιδίων. Σύμφωνα με μελέτη των εκπομπών και της αέριας ρύπανσης που ολοκληρώθηκε πρόσφατα από την Δρ. Φαμέλη Κυριακή-Μαρία για την Ελλάδα και την Αττική, το πεδίο των πηγών ρύπων έχει αλλάξει λόγω της οικιστικής και οικονομικής ανάπτυξης πολλών περιοχών αλλά και της οικονομικής κρίσης η οποία επηρέασε τις ανθρώπινες δραστηριότητες και κατ’ επέκταση το μερίδιο των πηγών ρύπανσης στο σύνολο των εκπομπών.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 


Φείδαρος Δημήτριος, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ρευενητικού έργου με τίτλο: «Αριθμητική και πειραματική διερεύνηση της απόδοσης ηλιακών αεροθερμικών συστημάτων για κτήρια μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας»

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός φιλικού προς το χρήστη λογισμικού για το σχεδιασμό και τη διερεύνηση της ενεργειακής απόδοσης τριών τύπων ηλιακών αεροθερμικών συστημάτων (ΗΑΣ) για θέρμανση κτηρίων σε Μεσογειακές κλιματικές συνθήκες. Τα ΗΑΣ αντιπροσωπεύουν μια οικονομικά αποδοτική τεχνολογία που χρησιμοποιείται είτε για να θερμάνει ένα χώρο σε επαφή με ένα κτήριο είτε για να θερμάνει αέρα για βιομηχανικές εφαρμογές.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

 

 


Μιχαέλα Φίλιου, Επιστημονική Υπεύθυνη του ερευνητικού έργου με τίτλο: H βιοενεργητική διάσταση του στρες: τι ρόλο παίζουν τα μιτοχόνδρια (ΕΝΕΡΓΕΙΑ)

 

Το χρόνιο στρες και οι σχετικές με το στρες διαταραχές επηρεάζουν πολυεπίπεδα την ποιότητα της ζωής μας, το σύστημα υγείας, τη φαρμακευτική βιομηχανία και τον τρόπο που το κοινωνικό σύνολο αντιμετωπίζει την ψυχική ασθένεια. Έχουμε περιορισμένη γνώση για το ποιοί μοριακοί μηχανισμοί διέπουν την απόκριση ενός οργανισμού στο στρες. Ως αποτέλεσμα, οι χρησιμοποιούμενες θεραπείες αντιμετωπίζουν τα συμπτώματα αλλά όχι τα μοριακά αίτια, έχουν πολλές παρενέργειες και αργή δράση.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

 

 

 


Φυτίλη Μαγδαληνή, Επιστημονική Υπεύθυνη του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Πολιτικές αναγνώρισης: η μεταζωή της ελληνικής Αντίστασης στο Δίκαιο, την Ιστορία και τη Μνήμη (1945-2000)»

Το ερευνητικό έργο θέτει στο επίκεντρο της ανάλυσης την πορεία της επίσημης αναγνώρισης από το κράτος της εθνικοαπελευθερωτικής δράσης κινημάτων, ομάδων και προσώπων κατά τη διάρκεια του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου και της Κατοχής (1940-1944), αυτό που στην Ελλάδα ονομάστηκε «Εθνική Αντίσταση». Η διαδικασία αυτή υπήρξε ένα εργαστήρι κατασκευής εννοιών, διαμόρφωσε μια νέα επικράτεια εφαρμογής πρωτόγνωρων πολιτικών και επηρέασε ευρύτερα τη μεταπολεμική κοινωνία και τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος για τουλάχιστον μισό αιώνα. Η έρευνα στοχεύει συγκεκριμένα: α) στην ιστορικοποίηση της έννοιας της αναγνώρισης της Εθνικής Αντίστασης, δηλαδή στην καταγραφή και ανάλυσή της ως μιας μακράς ιστορίας έμπρακτης κρατικής διαχείρισης του παρελθόντος στην Ελλάδα, β) στην ένταξη της ελληνικής περίπτωσης στη διεθνή ιστορία της ιστοριογραφίας και της μνήμης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, γ) στην ανίχνευση των διαδοχικών (ανα)νοηματοδοτήσεων της Αντίστασης – συχνά με τελείως αντίθετο περιεχόμενο – αλλά και του διαρκούς αιτήματος αναγνώρισης και αποκατάστασης στις διαφορετικές μορφές του, δ) στην καταγραφή και ανάλυση των πολιτικών ενσωμάτωσης και αποκλεισμού από το εθνικό σώμα και κατά συνέπεια από το πολιτικό σύστημα, ε) στην χαρτογράφηση των πολιτικών αποκατάστασης, τόσο σε συμβολικό επίπεδο, ως ένταξη της Αντίστασης στο εθνικό ιστορικό αφήγημα (εθνική συμφιλίωση και ιδρυτικός μύθος της Δημοκρατίας)…

Διαβάστε περισσότερα εδώ


Χαραλαμπίδης Γεώργιος, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Ανάπτυξη Βιο-εμπνεόμενων Φωτοκαταλυτικών Συστημάτων Παραγωγής Η2 και Αναγωγής CO2»

Η μείωση των διαθέσιμων κοιτασμάτων των ορυκτών καυσίμων αλλά και τα περιβαλλοντικά προβλήματα που προκαλούν οι αυξημένες εκπομπές CO2, έχουν στρέψει το ενδιαφέρον της ερευνητικής κοινότητας στην εξεύρεση καταλυτικών συστημάτων τα οποία θα μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε εκμεταλλεύσιμα καύσιμα. Το υδρογόνο αποτελεί το «ιδανικό» καύσιμο καθώς κατά την αντίδρασή του με το οξυγόνο παράγει ως μοναδικό παραπροϊόν νερό. Επομένως, η εύρεση νέων καταλυτικών διατάξεων παραγωγής Η2 ή αναγωγής CO2, μπορούν να οδηγήσουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση τόσο των ενεργειακών όσο και των περιβαλλοντικών προβλημάτων του πλανήτη.

Διαβάστε περισσότερα εδώ


Χατζηγεωργίου Γιώργος, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Δημιουργία πρωτόκολλου παρακολούθησης και βάσης δεδομένων για τα Αλλόχθονα Είδη στα κυριότερα Λιμάνια της Ελλάδας – AlienPorts»

Τα αλλόχθονα είδη μεταβάλλουν σημαντικά τη δομή των μεσογειακών ενδιαιτημάτων περιορίζοντας τη διανομή των ιθαγενών ειδών και υποβαθμίζοντας την τοπική βιοποικιλότητα. Το πρόγραμμα AlienPort έχει στόχο να δημιουργήσει ένα δίκτυο παρακολούθησης μεταξύ των σημαντικών λιμένων της Ελλάδας και μια διαδικτυακή πλατφόρμα που θα περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες για τα αλλόχθονα είδη που εντοπίζονται στα λιμάνια αλλά και τη διανομή τους στα ελληνικά ύδατα. Επιπλέον, το έργο αυτό θα προτείνει ένα πρωτόκολλο δειγματοληψίας ειδικά εστιασμένο στα αλλόχθονα είδη των λιμανιών. Τα αποτελέσματα του προγράμματος θα είναι στη διάθεση των λιμενικών και διαχειριστικών αρχών έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για την ανάπτυξη μελλοντικών εργαλείων διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα εδώ


Χατζηνικολάου Γεωργία, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Ο λειτουργικός ρόλος της γενωμικής αστάθειας και των ισομορφών των ιστονών στην ανάπτυξη και την ασθένεια»

 

Η ακεραιότητα του γονιδιώματος, η αρχιτεκτονική δομή της χρωματίνης και η μεταγραφή συνιστούν στενά συνδεδεμένες διαδικασίες απαραίτητες για την οργάνωση, τη διατήρηση και την αξιοποίηση του γονιδιώματος των κυττάρων. Οι σύνθετες αυτές διεργασίες βασίζονται στη συντονισμένη δράση των ATP-εξαρτώμενων συμπλόκων αναδιαμόρφωσης των νουκλεοσωμάτων, του βασικού μεταγραφικού μηχανισμού, των μετα-μεταφραστικών τροποποιήσεων των ιστονών και την αντικατάσταση των βασικών νουκλεοσωμικών ιστονών με ισομορφές τους, που οδηγούν στην αναδιαμόρφωση της χρωματίνης για τη ρύθμιση των προγραμμάτων γονιδιακής έκφρασης κατά την ανάπτυξη και την ασθένεια. Για την αποφυγή των ολέθριων συνεπειών της γενωμικής αστάθειας, τα κύτταρα διαθέτουν ένα εξειδικευμένο και αλληλεπικαλυπτόμενο δίκτυο μοριακών μηχανισμών αναγνώρισης και επιδιόρθωσης των αλλοιώσεων του DNA. Οι βλάβες που επηρεάζουν τη διαμόρφωση της διπλής έλικας του DNA, όπως τα UV- και τα χημικά-επαγόμενα προϊόντα, επιδιορθώνονται από τον εξελικτικά συντηρημένο μηχανισμό εκτομής νουκλεοτιδίων (NER). Εγγενείς μεταλλαγές στα NER γονίδια οδηγούν σε μία σειρά συνδρόμων που χαρακτηρίζονται από εξαιρετική ετερογένεια και ένα ευρύ φάσμα συμπτωμάτων, όπως η αυξημένη συχνότητα καρκινογένεσης, η πρόωρη γήρανση και οι αναπτυξιακές ανωμαλίες.

Διαβάστε περισσότερα εδώ


Χατζηνικολάου Ευαγγελία, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής και της οξίνισης των ωκεανών σε θαλάσσια γαστερόποδα»

Ορισμένες ανθρωπογενείς δραστηριότητες, όπως η καύση των ορυκτών καυσίμων και η αποψίλωση των δασών, ευθύνονται για την αύξηση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, το οποίο στη συνέχεια απορροφάται από τους ωκεανούς προκαλώντας αλλαγές στη χημεία του άνθρακα στο νερό. Η οξίνιση των ωκεανών (μείωση του pH) ελαττώνει την κατάσταση κορεσμού του ανθρακικού ασβεστίου στο θαλασσινό νερό, περιορίζοντας τους ρυθμούς ασβεστοποίησης των θαλάσσιων οργανισμών που σχηματίζουν κέλυφος. Επιπλέον, η αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα μπορεί να προκαλέσει υποθανατηφόρες επιπτώσεις σε οργανισμικό, αναπτυξιακό και φυσιολογικό επίπεδο και ως εκ τούτου να περιορίσει σημαντικά την αφθονία και την ποικιλότητα των θαλασσίων ειδών.

Διαβάστε περισσότερα εδώ


Χιτζανίδη Ιωάννα, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «SQUIRREL: Υπεραγώγιμα μεταϋλικά: χιμαιρικές καταστάσεις και χωροχρονικές δομές»

Η αλληλεπίδραση μεταξύ της μη γραμμικότητας και της τοπολογίας βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας των πολύπλοκων συστημάτων. Ειδικότερα σε πληθυσμούς συζευγμένων ταλαντωτών, η αλληλεπίδραση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε φαινόμενα αυτο-οργάνωσης όπως συγχρονισμό, χωροχρονικές δομές και χιμαιρικές καταστάσεις. Στο έργο SQUIRREL, θα μελετηθεί ένα σύστημα που παρουσιάζει τέτοια πολύπλοκα φαινόμενα συλλογικής συμπεριφοράς: ένα μεταϋλικό περιοδικά διατεταγμένων και ασθενώς συζευγμένων SQUID (superconducting quantum-interference device). Τα μεταϋλικά είναι τεχνητά υλικά που παρουσιάζουν εξαιρετικές ιδιότητες, π. χ. αρνητική διαμαγνητική διαπερατότητα. Το έργο SQUIRREL περιλαμβάνει την θεωρητική μοντελοποίηση και την παράλληλη διεξαγωγή πειραμάτων. Θα εστιάσει κυρίως στις χιμαιρικές καταστάσεις, ένα συναρπαστικό φαινόμενο άρσης συμμετρίας που χαρακτηρίζεται από τη συνύπαρξη μερικά συγχρονισμένων και μερικά ασυγχρόνιστων στοιχείων. Εντυπωσιακός είναι και ο ολοένα αυξανόμενος αριθμός των εργασιών πάνω στις χιμαιρικές καταστάσεις, οι οποίες αφορούν φυσικά και χημικά, μέχρι βιολογικά και τεχνολογικά συστήματα. Οι αντίστοιχες μελέτες πάνω σε υπεραγώγιμα συστήματα, ωστόσο, είναι πολύ λίγες. Σε πολλές περιπτώσεις οι χίμαιρες αποτελούν μετασταθείς καταστάσεις. κάτι που καθιστά την πειραματική τους επαλήθευση ιδιαίτερα δύσκολη. Συνεπώς, η αναγκαιότητα ελέγχου των χιμαιρικών καταστάσεων μέσω διαφόρων τεχνικών, είναι μεγάλης σημασίας. Επιπλέον, δεδομένου ότι οι χίμαιρες, κατά κύριο λόγο, έχουν βρεθεί σε μία χωρική διάσταση, υπάρχουν πολλά ανοικτά ερωτήματα που αφορούν τις αντίστοιχες δομές σε περισσότερες διαστάσεις.

Διαβάστε περισσότερα εδώ


Χιώτη Ειρήνη, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Η αθηναϊκή παρουσία στη Θράκη μέσα από τη διακίνηση της γραπτής αττικής κεραμικής (6ος – 4ος αι. π.Χ.)»

Αντικείμενο του έργου είναι η διερεύνηση της αθηναϊκής παρουσίας στη Θράκη από τον 6ο ως τον 4ο αι. π.Χ. μέσω της μελέτης των εμπορικών και κοινωνικών δικτύων που αναπτύχθηκαν στην περιοχή. Με βασικό εργαλείο τη δημοσιευμένη γραπτή αττική κεραμική που έχει βρεθεί σε θέσεις της αρχαίας Θράκης (οικισμούς, ταφές, ιερά) θα μελετήσουμε τα σχήματα, την εικονογραφία και τη χρήση των αττικών αγγείων στην τοπική κοινωνία. Με αυτόν τον τρόπο θα αποκτήσουμε μια δειγματοληπτική εικόνα της πολυτελούς αττικής κεραμικής στη Θράκη, των εμπορικών δρόμων μέσα από τους οποίους διοχετευόταν, αλλά και των εκάστοτε τοπικών προτιμήσεων. Επίσης, η ανάλυση του υλικού μάς επιτρέπει να εξετάσουμε υπό ποσοτικές και ποιοτικές παραμέτρους τον ρόλο των γραπτών αττικών αγγείων στην αιγαιακή Θράκη και την ενδοχώρα, θέτοντας χωρικές και χρονικές διαβαθμίσεις στα επιμέρους στάδια ανάλυσης.

Διαβάστε περισσότερα εδώ


Tomasello Ricardo, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Θεωρητική κατανόηση των στατικών και δυναμικών ιδιοτήτων των ΣΚΥρμιονίων: προς μια τεχνολογία βασισμένη σε σκυρμιόνια»

Στην κοινωνία της πληροφορίας, είναι αναγκαίες οι τεχνολογίες οι οποίες είναι κατάλληλες για την αυξανόμενη ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας, υψηλής πυκνότητας και υψηλής ταχύτητας για την επεξεργασία και αποθήκευση της πληροφορίας. Σε αυτό το ερευνητικό έργο προβλέπουμε ότι τα μαγνητικά σκυρμιόνια, οι μικρότερες δυνατές τοπολογικές διαταραχές της ομοιόμορφης μαγνήτισης, θα είναι θεμελιώδη στοιχεία για αυτής την τεχνολογία. Τα σκυρμιόνια είναι ιδιαίτερα καλοί υποψήφιοι για την μεταφορά πληροφορίας …

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 


Verret Frederic, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου με τίτλο: «RNA Σίγηση στα Διάτομα RADIO»

Ο μηχανισμός της RNA σίγησης αποτελεί ένα συντηρημένο μηχανισμό ρύθμισης της γονιδιακής έκφρασης στον οποίο κύριο ρόλο διαδραματίζουν τα μικρού μεγέθους μόρια RNA (sRNAs) και οι πρωτεΐνες DCR, AGO and RdRP. Ο μηχανισμός της RNA σίγησης διαδραματίζει σημαντικούς ρόλους στην αύξηση και ανάπτυξη του οργανισμού, στη διατήρηση της σταθερότητας του γονιδιώματος μέσω καταστολής των μεταθετών στοιχείων και των διαγονιδίων, στην άμυνα κατά ιών και στην απόκριση σε αβιοτικές καταπονήσεις. Τα διάτομα είναι μονοκύτταρα μικροφύκη της ευκαρυωτικής υπερομάδας των Chromalveolata και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο θαλάσσιο περιβάλλον και τον κύκλο του άνθρακα με υψηλά υποσχόμενες εφαρμογές στη βιοτεχνολογία…

Διαβάστε περισσότερα εδώ