Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

2η Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών

Έναρξη Υποβολών:
30/01/2019
Λήξη Υποβολών:
06/03/2019
Προϋπολογισμός:
16.580.000,00 €

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
ΚΑΛΕΙ

τους/τις ενδιαφερόμενους/ες Μεταδιδακτορικούς/κές Ερευνητές/τριες να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών», σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο συνημμένο αρχείο.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στα 16.580.000,00 €

«2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών»

Η προκήρυξη έχει δημοσιευτεί και στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

www.gsrt.gr

erevna.minedu.gov.gr

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται μέσω της παρακάτω ιστοσελίδας (Διαδικτυακή Πύλη ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.):

https://hfri.grnet.gr/

Έναρξη υποβολών: 30 Ιανουαρίου 2019, 12:00 (ώρα Ελλάδας)

Λήξη υποβολών: 06 Μαρτίου 2019, 17:00 (ώρα Ελλάδας)


Κατάλογοι Χρηματοδότησης

Διαβάστε εδώ την 3η Τροποποίηση των Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στις Επιστημονικές Περιοχές:

 • Φυσικές Επιστήμες (ΕΠ.1)
 • Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας) (ΕΠ.3)
 • Γεωπονικές Επιστήμες και Τρόφιμα (ΕΠ.4)

 

Διαβάστε εδώ την 2η Τροποποίηση των Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στις Επιστημονικές Περιοχές:

 • Κοινωνικές Επιστήμες (ΕΠ.6)
 • Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες (ΕΠ.7)

 

Διαβάστε εδώ την 1η Τροποποίηση των Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στις Επιστημονικές Περιοχές:

 • Κοινωνικές Επιστήμες (ΕΠ.6)
 • Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες (ΕΠ.7)

 

Διαβάστε εδώ την 3η Τροποποίηση των Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στις Επιστημονικές Περιοχές:

 • Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας (ΕΠ.2)
 • Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας (ΕΠ.5)
 • Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας (ΕΠ.9)

 

Διαβάστε εδώ την 2η Τροποποίηση των Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στις Επιστημονικές Περιοχές:

 • Φυσικές Επιστήμες (ΕΠ.1)
 • Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας) (ΕΠ.3)
 • Γεωπονικές Επιστήμες και Τρόφιμα (ΕΠ.4)

 

Διαβάστε εδώ την 2η Τροποποίηση των Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στις Επιστημονικές Περιοχές:

 • Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας (ΕΠ.2)
 • Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας (ΕΠ.5)
 • Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας (ΕΠ.9)

 

Διαβάστε εδώ την 1η Τροποποίηση των Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στις Επιστημονικές Περιοχές:

 • Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας (ΕΠ.2)
 • Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας (ΕΠ.5)
 • Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας (ΕΠ.9)

 

Διαβάστε εδώ την 1η Τροποποίηση του Καταλόγου των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στην Επιστημονική Περιοχή:

 • Περιβάλλον και ενέργεια (ΕΠ.8)

 

Διαβάστε εδώ την 1η Τροποποίηση των Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στις Επιστημονικές Περιοχές:

 • Φυσικές Επιστήμες (ΕΠ.1)
 • Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας) (ΕΠ.3)
 • Γεωπονικές Επιστήμες και Τρόφιμα (ΕΠ.4)

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στην Επιστημονική Περιοχή:

 • Περιβάλλον και ενέργεια (ΕΠ.8)

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στις Επιστημονικές Περιοχές:

 • Φυσικές Επιστήμες (ΕΠ.1)
 • Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας) (ΕΠ.3)
 • Γεωπονικές Επιστήμες και Τρόφιμα (ΕΠ.4)

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στις Επιστημονικές Περιοχές:

 • Eπιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας (ΕΠ.2)
 • Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας (ΕΠ.5)
 • Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας (ΕΠ.9)

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στις Επιστημονικές Περιοχές:

 • Κοινωνικές Επιστήμες (ΕΠ.6)
 • Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες (ΕΠ.7)

Οριστικά Αποτελέσματα – Β’ Φάση

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων της Επιστημονικής Περιοχής:

 • Η. Περιβάλλον και Ενέργεια (ΕΠ.8)

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πινάκων κατάταξης Προτάσεων των Επιστημονικών Περιοχών

 • Α. Φυσικές Επιστήμες (ΕΠ.1)
 • Γ. Επιστήμες Ζωής (Ιατρικής και Επιστήμες Υγείας) (ΕΠ.3)
 • Δ. Γεωπονικές Επιστήμες και Τρόφιμα (ΕΠ.4)

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πινάκων κατάταξης Προτάσεων των Επιστημονικών Περιοχών

 • B. Eπιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας (ΕΠ.2)
 • Ε. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας (ΕΠ.5)
 • Θ. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας (ΕΠ.9)

 

 Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πινάκων κατάταξης Προτάσεων των Επιστημονικών Περιοχών

 • ΣΤ. Κοινωνικές Επιστήμες (ΕΠ.6)
 • Ζ. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες (ΕΠ.7)

Προσωρινά Αποτελέσματα – Β’ Φάση

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Προτάσεων της Επιστημονικής Περιοχής

 • Η. Περιβάλλον και Ενέργεια

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινών Πινάκων Κατατάξης Προτάσεων των Επιστημονικών Περιοχών:

 • Α. Φυσικές Επιστήμες (ΕΠ.1)
 • Γ. Επιστήμες Ζωής (Ιατρικής και Επιστήμες Υγείας) (ΕΠ.3)
 • Δ. Γεωπονικές Επιστήμες και Τρόφιμα (ΕΠ.4)
 • Ε. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας (ΕΠ.5)

 

 Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Προτάσεων της Επιστημονικής Περιοχής

 • Β. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας (ΕΠ.2)

 

 Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Προτάσεων της Επιστημονικής Περιοχής

 • Θ. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας (ΕΠ.9)

 

 Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινών Πινάκων Κατατάξης Προτάσεων των Επιστημονικών Περιοχών:

 • ΣΤ. Κοινωνικές Επιστήμες (ΕΠ.6)
 • Ζ. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες (ΕΠ.7)

Οριστικά Αποτελέσματα – Α’ Φάση

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων της Επιστημονικής Περιοχής:

 • Η. Περιβάλλον και Ενέργεια (ΕΠ.8)

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων των Επιστημονικών Περιοχών:

 • Α. Φυσικές Επιστήμες (ΕΠ.1)
 • Γ. Επιστήμες Ζωής (Ιατρικής και Επιστήμες Υγείας) (ΕΠ.3)
 • Δ. Γεωπονικές Επιστήμες και Τρόφιμα (ΕΠ.4)
 • Ε. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας (ΕΠ.5)

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων της Επιστημονικής Περιοχής:

 • Β. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας (Ε.Π.2)

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων των Επιστημονικών Περιοχών:

 • ΣΤ. Κοινωνικές Επιστήμες (ΕΠ.6)
 • Ζ. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες (ΕΠ.7)
 • Θ. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας (ΕΠ.9)

Προσωρινά Αποτελέσματα – Α’ Φάση

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Προτάσεων στην Επιστημονική Περιοχή

 • Η. Περιβάλλον και Ενέργεια

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων των Επιστημονικών Περιοχών:

 • Α. Φυσικές Επιστήμες (ΕΠ.1)
 • Γ. Επιστήμες Ζωής (Ιατρικής και Επιστήμες Υγείας) (ΕΠ.3)
 • Δ. Γεωπονικές Επιστήμες και Τρόφιμα (ΕΠ.4)
 • Ε. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας (ΕΠ.5)

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων των Επιστημονικών Περιοχών:

 • Β. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας (ΕΠ.2)
 • ΣΤ. Κοινωνικές Επιστήμες (ΕΠ.6)
 • Ζ. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες (ΕΠ.7)
 • Θ. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας (ΕΠ.9)

Προκήρυξη «2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών»


Οδηγός Διαχείρισης 

 


Χρήσιμα Έντυπα και Συχνές Ερωτήσεις