Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Νέα Δράση ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.: Έρευνα πεδίου για τη συλλογή δεδομένων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του «10ου κύματος» της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας

Έναρξη Υποβολών:
26/06/2019
Λήξη Υποβολών:
10/07/2019
Προϋπολογισμός:
220.000,00 €

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
ΚΑΛΕΙ

Τους/τις ενδιαφερόμενους/ες Ερευνητές/τριες να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της νέας Δράσης «Έρευνα πεδίου για τη συλλογή δεδομένων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του “10ου κύματος” της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας», σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρουσιάζονται παρακάτω.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της Προκήρυξης ανέρχεται στα 220.000,00€.

 

Η προκήρυξη έχει δημοσιευτεί και στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

www.gsrt.gr

erevna.minedu.gov.gr


 

Οριστικά Αποτελέσματα

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα & της προς χρηματοδότηση Πρότασης που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης « Έρευνα πεδίου για τη συλλογή δεδομένων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του «10ου κύματος» της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας »

 


Προσωρινά Αποτελέσματα

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης « Έρευνα πεδίου για τη συλλογή δεδομένων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του «10ου κύματος» της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας »

 


Προκήρυξη « Έρευνα πεδίου για τη συλλογή δεδομένων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του «10ου κύματος» της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας »

 


Οδηγός Διαχείρισης