Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών

Έναρξη Υποβολών:
28/04/2020
Λήξη Υποβολών:
01/06/2020
Προϋπολογισμός:
24,500,000.00 €

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
ΚΑΛΕΙ

Τα ενδιαφερόμενα Μέλη ΔΕΠ και τους/τις ενδιαφερόμενους/ες Ερευνητές/τριες να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών», σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρουσιάζονται στο συννημένο αρχείο

Η συνολική δημόσια δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στα 24.500.000 €

 

Η Προκήρυξη και ο Οδηγός Διαχείρισης της παρούσας Προκήρυξης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΛΙΔΕΚ:

www.elidek.gr

Η Προκήρυξη θα δημοσιευτεί και στην ιστοσελίδα

www.gsrt.gr

2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται μέσω της παρακάτω ιστοσελίδας (Διαδικτυακή Πύλη ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.):

https://hfri.grnet.gr/

Έναρξη Υποβολών: 28 Απριλίου 2020, 12:00 (Ώρα Ελλάδας)

Λήξη υποβολών: 01 Ιουνίου 2020, 17:00 (Ώρα Ελλάδας)


Οριστικά Αποτελέσματα – Α’ Φάση

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Α΄ Φάσης Αξιολόγησης στην Επιστημονική Περιοχή Ζ. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες (ΕΠ. 7)


Προσωρινά Αποτελέσματα – Α’ Φάση

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινών Πινάκων Κατατάξης Προτάσεων, της Επιστημονικής Περιοχής:

  • Α. Φυσικές Επιστήμες (ΕΠ.1)
  • Δ. Γεωπονικές Επιστήμες και Τρόφιμα (ΕΠ.4)

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινών Πινάκων Κατατάξης Προτάσεων, της Επιστημονικής Περιοχής:

  • Β. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας (ΕΠ.2)

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινών Πινάκων Κατατάξης Προτάσεων, της Επιστημονικής Περιοχής:

  • Z. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες (ΕΠ.7)

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση των Επικαιροποιημένων Αποτελεσμάτων και των Προσωρινών Πινάκων Κατατάξης,  της Επιστημονικής Περιοχής:

  • Z. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες (ΕΠ.7)

 


Προκήρυξη

 

 


Χρήσιμες Οδηγίες και Πρότυπα Έγγραφα

Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Πρότυπα Έγγραφα, Έκδοση 1.0 (pdf file)

Πρότυπα Έγγραφα, Έκδοση 1.0 (docx file)