Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών

Έναρξη Υποβολών:
28/04/2020
Λήξη Υποβολών:
01/06/2020
Προϋπολογισμός:
24.500.000,00 €

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
ΚΑΛΕΙ

Τα ενδιαφερόμενα Μέλη ΔΕΠ και τους/τις ενδιαφερόμενους/ες Ερευνητές/τριες να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών», σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρουσιάζονται στο συνημμένο αρχείο

Η συνολική δημόσια δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στα 24.500.000 €

 

Η Προκήρυξη και ο Οδηγός Διαχείρισης της παρούσας Προκήρυξης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΛΙΔΕΚ:

www.elidek.gr

Η Προκήρυξη θα δημοσιευτεί και στην ιστοσελίδα

www.gsrt.gr

2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται μέσω της παρακάτω ιστοσελίδας (Διαδικτυακή Πύλη ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.):

https://hfri.grnet.gr/

Έναρξη Υποβολών: 28 Απριλίου 2020, 12:00 (Ώρα Ελλάδας)

Λήξη υποβολών: 01 Ιουνίου 2020, 17:00 (Ώρα Ελλάδας)


Κατάλογοι Χρηματοδότησης

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση 2ης Τροποποίησης Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στις Επιστημονικές Περιοχές:

 • Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας (ΕΠ.2)
 • Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα (ΕΠ.4)
 • Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες (ΕΠ.7)

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση 2ης Τροποποίησης Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στις Επιστημονικές Περιοχές:

 • Επιστήμες Ζωής (Ιατρικής και Επιστήμες Υγείας) (ΕΠ.3)
 • Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας (ΕΠ.5)
 • Κοινωνικές Επιστήμες (ΕΠ.6)
 • Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας (ΕΠ.9)

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στις Επιστημονικές Περιοχές:

 • Φυσικές Επιστήμες (ΕΠ.1)
 • Περιβάλλον και Ενέργεια (ΕΠ.8)

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση 1ης Τροποποίησης Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στις Επιστημονικές Περιοχές:

 • Επιστήμες Ζωής (Ιατρικής και Επιστήμες Υγείας) (ΕΠ.3)
 • Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας (ΕΠ.5)
 • Κοινωνικές Επιστήμες (ΕΠ.6)
 • Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας (ΕΠ.9)

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση 1ης Τροποποίησης Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στις Επιστημονικές Περιοχές:

 • Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας (ΕΠ.2)
 • Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα (ΕΠ.4)
 • Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες (ΕΠ.7)

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στις Επιστημονικές Περιοχές:

 • Γ. Επιστήμες Ζωής (Ιατρικής και Επιστήμες Υγείας) (ΕΠ.3)
 • Ε. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας (ΕΠ.5)
 • ΣΤ. Κοινωνικές Επιστήμες (ΕΠ.6)
 • Θ. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας (ΕΠ.9)

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στις Επιστημονικές Περιοχές:

 • Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας (ΕΠ.2)
 • Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα (ΕΠ.4)
 • Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες (ΕΠ.7)

 


Οριστικά Αποτελέσματα – Β’ Φάση

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων των Επιστημονικών Περιοχών:

 • Φυσικές Επιστήμες (ΕΠ.1)
 • Περιβάλλον και Ενέργεια (ΕΠ.8)

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων των Επιστημονικών Περιοχών:

 • Επιστήμες Ζωής (Ιατρικής και Επιστήμες Υγείας) (ΕΠ.3)
 • Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας (ΕΠ.5)
 • Κοινωνικές Επιστήμες (ΕΠ.6)
 • Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας (ΕΠ.9)

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων των Επιστημονικών Περιοχών:

 • Β. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας (ΕΠ.2)
 • Δ. Γεωπονικές Επιστήμες και Τρόφιμα (ΕΠ.4)

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων της Επιστημονικής Περιοχής:

 • Ζ. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες (ΕΠ.7)

Προσωρινά Αποτελέσματα – Β’ Φάση

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων & Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων των  Επιστημονικών Περιοχών:

 • Φυσικές Επιστήμες (ΕΠ.1)
 • Περιβάλλον και Ενέργεια (ΕΠ.8)

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινών Πινάκων Κατατάξης Προτάσεων, της Επιστημονικής Περιοχής:

 • Θ. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας (ΕΠ.9)

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων & Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων των  Επιστημονικών Περιοχών:

 • Γ. Επιστήμες Ζωής (Ιατρικής και Επιστήμες Υγείας) (ΕΠ.3)
 • Ε. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας (ΕΠ.5)
 • ΣΤ. Κοινωνικές Επιστήμες (ΕΠ.6)

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων & Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων των  Επιστημονικών Περιοχών:

 • Β. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας (ΕΠ.2)
 • Δ. Γεωπονικές Επιστήμες και Τρόφιμα (ΕΠ.4)

 

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινών Πίνακων Κατάταξης Προτάσεων της Επιστημονικής Περιοχής

 • Ζ. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες (Ε.Π. 7)

 


Οριστικά Αποτελέσματα – Α’ Φάση

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων στην Επιστημονική Περιοχή:

 • Η. Περιβάλλον και Ενέργεια (ΕΠ.8)

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων στην Επιστημονική Περιοχή:

 • ΣΤ. Κοινωνικές Επιστήμες (ΕΠ.6) 

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων στις Επιστημονικές Περιοχές:

 • Γ. Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας) (ΕΠ.3)
 • Η. Περιβάλλον και Ενέργεια (ΕΠ.8)

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων της Επιστημονικής Περιοχής:

 • Ε. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας (ΕΠ.5)

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων των Επιστημονικών Περιοχών:

 • Α. Φυσικές Επιστήμες (ΕΠ.1)
 • Δ. Γεωπονικές Επιστήμες και Τρόφιμα (ΕΠ.4)
 • Θ. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας (ΕΠ.9)

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πίνακων Κατάταξης Προτάσεων στην Επιστημονική Περιοχή:

 • Β. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας (ΕΠ.2)

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Α΄ Φάσης Αξιολόγησης στην Επιστημονική Περιοχή:

 • Ζ. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες (ΕΠ. 7)

 


Προσωρινά Αποτελέσματα – Α’ Φάση

Διαβάστε εδώ Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων στις Επιστημονικές Περιοχές:

 • Γ. Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας) (ΕΠ.3)
 • Η. Περιβάλλον και Ενέργεια (ΕΠ.8)

 

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινών Πίνακων Κατάταξης Προτάσεων της Επιστημονικής Περιοχής:

 • ΣΤ. Κοινωνικές Επιστήμες (ΕΠ.6) 

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινών Πινάκων Κατατάξης Προτάσεων, στις Επιστημονικές Περιοχές:

 • Ε. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας (ΕΠ.5)
 • Θ. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας (ΕΠ.9)

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινών Πινάκων Κατατάξης Προτάσεων, στις Επιστημονικές Περιοχές:

 • Α. Φυσικές Επιστήμες (ΕΠ.1)
 • Δ. Γεωπονικές Επιστήμες και Τρόφιμα (ΕΠ.4)

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινών Πινάκων Κατατάξης Προτάσεων, της Επιστημονικής Περιοχής:

 • Β. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας (ΕΠ.2)

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινών Πινάκων Κατατάξης Προτάσεων, και εδώ την Ανακοίνωση των Επικαιροποιημένων Αποτελεσμάτων και των Προσωρινών Πινάκων Κατατάξης, της Επιστημονικής Περιοχής:

 • Z. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες (ΕΠ.7)

 


Προκήρυξη

 


Οδηγός Διαχείρισης 

 


Χρήσιμες Οδηγίες και Πρότυπα Έγγραφα

Πρότυπα Ενδιάμεσης Έκθεσης

Οδηγός Συμπλήρωσης Αρχείου Οικ. Αναφοράς

Μέρος ΑΒ – Aναφορά Φυσικού αντικειμένου v2.0

Μέρος Γ – Αναφορά Οικονομικού αντικειμένου v4.1

 

Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Πρότυπα Έγγραφα, Έκδοση 1.0 (pdf file)

Πρότυπα Έγγραφα, Έκδοση 1.0 (docx file)