Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών

Έναρξη Υποβολών:
28/04/2020
Λήξη Υποβολών:
01/06/2020
Προϋπολογισμός:
24,500,000.00 €

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
ΚΑΛΕΙ

Τα ενδιαφερόμενα Μέλη ΔΕΠ και τους/τις ενδιαφερόμενους/ες Ερευνητές/τριες να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών», σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρουσιάζονται στο συννημένο αρχείο

Η συνολική δημόσια δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στα 24.500.000 €

 

Η Προκήρυξη και ο Οδηγός Διαχείρισης της παρούσας Προκήρυξης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΛΙΔΕΚ:

www.elidek.gr

Η Προκήρυξη θα δημοσιευτεί και στην ιστοσελίδα

www.gsrt.gr

2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται μέσω της παρακάτω ιστοσελίδας (Διαδικτυακή Πύλη ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.):

https://hfri.grnet.gr/

Έναρξη Υποβολών: 28 Απριλίου 2020, 12:00 (Ώρα Ελλάδας)

Λήξη υποβολών: 01 Ιουνίου 2020, 17:00 (Ώρα Ελλάδας)


Οριστικά Αποτελέσματα – Β’ Φάση

 • Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων των Επιστημονικών Περιοχών Β. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας (ΕΠ.2) και Δ. Γεωπονικές Επιστήμες και Τρόφιμα (ΕΠ.4)
 • Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων της Επιστημονικής Περιοχής Ζ. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες (ΕΠ.7)

Οριστικά Αποτελέσματα – Α’ Φάση

 • Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων στις Επιστημονικές Περιοχές Γ. Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας) (ΕΠ.3) και Η. Περιβάλλον και Ενέργεια (ΕΠ.8)
 • Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων της Επιστημονικής Περιοχής Ε. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας (ΕΠ.5)
 • Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων των Επιστημονικών Περιοχών Α. Φυσικές Επιστήμες (ΕΠ.1), Δ. Γεωπονικές Επιστήμες και Τρόφιμα (ΕΠ.4) και Θ. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας (ΕΠ.9)
 • Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πίνακων Κατάταξης Προτάσεων της Επιστημονικής Περιοχής Β. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας (ΕΠ.2) της 1ης Φάσης Αξιολόγησης
 • Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Α΄ Φάσης Αξιολόγησης στην Επιστημονική Περιοχή Ζ. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες (ΕΠ. 7)

Προσωρινά Αποτελέσματα – Β’ Φάση

 • Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων & Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων των  Επιστημονικών Περιοχών Γ. Επιστήμες Ζωής (Ιατρικής και Επιστήμες Υγείας) (ΕΠ.3)
  Ε. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας (ΕΠ.5) και ΣΤ. Κοινωνικές Επιστήμες (ΕΠ.6)
 • Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων & Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων των  Επιστημονικών Περιοχών Β. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας (ΕΠ.2) και Δ. Γεωπονικές Επιστήμες και Τρόφιμα (ΕΠ.4)
 • Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινών Πίνακων Κατάταξης Προτάσεων της Επιστημονικής Περιοχής Ζ. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες (Ε.Π. 7)

 


Προσωρινά Αποτελέσματα – Α’ Φάση

Διαβάστε εδώ Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων στις Επιστημονικές Περιοχές Γ. Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας) (ΕΠ.3) και Η. Περιβάλλον και Ενέργεια (ΕΠ.8).

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινών Πίνακων Κατάταξης Προτάσεων της Επιστημονικής Περιοχής ΣΤ. Κοινωνικές Επιστήμες (ΕΠ.6) της 1ης Φάσης Αξιολόγησης.

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινών Πινάκων Κατατάξης Προτάσεων, στις Επιστημονικές Περιοχές:

 • Ε. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας (ΕΠ.5)
 • Θ. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας (ΕΠ.9)

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινών Πινάκων Κατατάξης Προτάσεων, στις Επιστημονικές Περιοχές:

 • Α. Φυσικές Επιστήμες (ΕΠ.1)
 • Δ. Γεωπονικές Επιστήμες και Τρόφιμα (ΕΠ.4)

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινών Πινάκων Κατατάξης Προτάσεων, της Επιστημονικής Περιοχής:

 • Β. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας (ΕΠ.2)

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινών Πινάκων Κατατάξης Προτάσεων, και εδώ την Ανακοίνωση των Επικαιροποιημένων Αποτελεσμάτων και των Προσωρινών Πινάκων Κατατάξης, της Επιστημονικής Περιοχής:

 • Z. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες (ΕΠ.7)

 


Προκήρυξη

 

 


Χρήσιμες Οδηγίες και Πρότυπα Έγγραφα

Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Πρότυπα Έγγραφα, Έκδοση 1.0 (pdf file)

Πρότυπα Έγγραφα, Έκδοση 1.0 (docx file)