Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Πινάκων Προσωρινής Κατάταξης Αιτήσεων στις Επιστημονικές Περιοχές: Ε.Π.1 «Φυσικές Επιστήμες», Ε.Π.5 «Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας», Ε.Π.9 «Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας», 5η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες

Ημερομηνία: 30/01/2024

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Πινάκων Προσωρινής Κατάταξης Αιτήσεων στις Επιστημονικές Περιοχές:

Ε.Π.1 «Φυσικές Επιστήμες»
Ε.Π.5 «Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας»
Ε.Π.9 «Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας»